Document 02 03 04  Home

Location: Pilsen Kotikovska 42 15.09.2005
*Lokalita : Plzeň Kotíkovská 42 15.09.2005

6180155.jpg

Here we are ! Nobody is greeting us ? 
First wave of devastation in location is starting.
*Už jsme tady ! Nikdo nás nevítá ?  
*První vlna devastace začíná 
*Dřevorubci přijeli. 

6180160.jpg

The feeble minded Sawyer at first 
run down the joung nice healthy spruce 
in the season protected for cutting by law.
Responsible officials: Satrova/Tomasuk , Utler  
*Tento slaboduchý Dřevorubec nejprve 
*skolil pěkný mladý zdravý smrk 
*v období, ve kterém se ze zákona kácet nesmí. 
*Odpovědní úředníci : Šatrová/Tomašuková , Utler 

6180162.jpg

Author lashed by the chain to the tree(2) 
Sawyers havn't any permission for cutting ,
they refused the police calling and 
better they have been waiting over conner for the rain.
*Autor připoutaný řetězem ke stromu(2). 
*Dřevorubci nedisponovali povolením ke kácení, 
*odmítli zavolat Policii a 
*raději si počkali za bukem až začne pršet.    

POUR1A.jpg 

Chief of Building company SSZ named Mr.Pour 
is just fotoing the author lashed to the tree(2). 
He is fotoing him like some exotic animal.   
He threaten him with murder on 14.10.2005. 
He is also taking part in the Next devastation. 
*Stavbyvedoucí SSŽ p.Pour si fotí 
*řetězem připoutaného autora ke stromu(2)
*Fotografoval si ho jako nějakého exota.
*Vyhrožoval mu zabitím dne 14.10.2005 .  
*Zůčastnil se i Next devastatace.  

6180164.jpg

Finally is raining ... author had to escape .. 
but this Woodmen is probably an IronMen.
*Už prší .... autor to nevydržel a utekl, 
*ale tento Drvoštěp je ale asi nějaký železný muž.

6180166.jpg

It wait rabbit ! (name of russian story)
First tree is falling down . It was the acacia.
Finally you also little disclosed your heinous face.
*Jen počkej zajíci ! (název známe ruské story) 
*První strom padá ! Byl to akát.
*Konečně taky trochu poodhalil tu svojí odpornou tvář. 

6180167.jpg

Devastation continued. It rains cats and dogs.
*Devastace v plném proudu. Leje jako z konve. 

6180168.jpg

Who voluntarily perform crime commands is guilty 
just as who commands issue. 
*Ti co dobrovolně vykonávají zločinné příkazy 
*jsou stejně vinni jako ti co je vydávají.  

6180169.jpg

So one more this thick limb cut down .
You stop your song ,the bird in the box above me !    
*Tak ještě tuhle silnou větev ufiknout. 
*Dozpíval jsi ptáčku jarabáčku v budce nade mnou !

6180170.jpg

The execute team - wet but satisfied. Money earned !
The cancer for you ! 
*Realizační tým-zmoklí ale spokojení.Máme vyděláno !
*Rakovinu na vás ! 

6180173.jpg

You rascals ! Huricane, take off your home ! 
*Vy gauneři ! Hurikán na vás !

6180179.jpg

The trees it were here , aren't here more. 
Rest 4 pies(right) are to be cuted 
in unprotected seasson sometime in october 2005 
*Stromy co tady byly už tady nejsou 
*Zbylé 4 borovice(vpravo) mají být pokáceny 
*až v období vegetačního klidu někdy v říjnu 2005  

6180180.jpg

The official-bussines-concrete mafie reach it's purpose. 
The circle job-profit-factorage is bring to a close.
*Úřednicko-podnikatelská-betonářská mafie dosáhla svého 
*Kruh zakázka-zisk-provize se uzavírá.   

4060015A.jpg

4 in advance devoted pies - still are standing. 
*4 předem odepsané borovice - zatím ještě stojí 

6250204A.jpg

The snag prosecute. 
Lawles cuted spruce ,
you will response g.Satrova-Tomasukova and l.Utlere ! 
Pear tree otherwise still stand 
but it days are also summarized !
*Pařez  žaluje 
*Protizákonně skolený smrk 
*Tohle vám jen tak neprojde, vy g.Šatrová-Tomašuková a l.Utlere !  
*Hrušeňka za ním sice ještě stojí 
*ale má to asi už taky spočítané.

drevru02.jpg

drevru03.jpg

Noname devastator .
*Bezejmený devastátor.


drevru04.jpg

It is nameless young devastator (university student ?) 
Wash brain in the rain ?
*Bezejmený mladý devastátor (student na brigádě ?) 
*Liják mu umyl mozek ? 

6260211A.jpg

The snags prosecute. 
Identification picture for the trial.
*Pařezy  žalují 
*Identifikační snímek pro soudní proces 

How the end was ? 
*Jak to nakonec dopadlo ?Location: Pilsen Kotikovska 42 15.09.2005
*Lokalita : Plzeň Kotíkovská 42 15.09.2005

Document 02 03 04