Document 9 10 11

Předchozí jednání 

Přepis zvukového záznamu z jednání 15Nc1232/2005
u Okresního soudu Plzeň-město dne 26.05.2009
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mi   Mičkal    odpůrce
Va   Vaškevič   právní zástupce
Ch   Chaloupková soudkyně 
Ho   Hostašová  Okresní státní zástupkyně Plzeň-město
Šk   Škopková   soudní znalkyně z oboru psychiatrie 

Přítomni dále novinářka z Plzeňského deníku, 
novinář z novin DNES a další občan zastupující veřejnost. 


Jednání zahájeno v  13:00:00

Ch (00:00:23) time (hh:mm:ss)
Okresní státní zástupce osobně . . .

Mi 
Námitka do protokolu 
Prosil bych jméno státní zástupkyně, 
aby bylo uvedeno do protokolu

Ch do mik
Hostašová

Mi
Ještě, paní, soudkyně, budu opět nahrávat jednání. 

Ch 
 . . . pro potřeby řízení . . .
(není rozumět, mluví příliš potichu)

Mi 
Pokud mi paní soudkyně, pokud mi dáváte za povinnost  
nějaké povinnosti, prosím, . . .

Ch 
Pane Mičkal, já Vám to dovoluju. 

Mi
aby jste k tomu uvedla čísla paragrafu a zákona,
který mi tu povinnost dává.

Ch 
Já Vám to povoluju

Va  
Nemáte  . . . (nečitelné, příliš potichu)
 
Ch
Pane doktore sedněte si.

Mi
Já bych prosil, paní soudkyně, 
abyste mi tu povinnost, kterou jste mi teďka dala,
že to nesmím zveřejňovat, 
doplnila o číslo paragrafu nějakého zákona,
podle kterého tu povinnost nezveřejňovat mám.

Ch
(nečielné) . . . já vám nic nebudu říkat . . . (nečitelné)

Ch do mik
Takže ing Vladimír Mičkal zastoupen opatrovníkem
Mgr Vaškevičem . . . 

Ch  (01:57) je běžící čas (mm:ss)
Takže pokud jde o řízení, tak já bych chtěla jenom,
pokud jde o řízení nebudu tady číst důkazy,
nebudu ani číst tady výpovědi, 
protože všichni byli přítomni u jednání, . . .
  

Mi
Ještě, paní soudkyně, ještě procesní záležitost,
aby svědkyně počkala za dveřmi, 
protože zatím nebyla vyslechnuta.

Ch 
Paní doktorka není svědkyně. Znalec není svědek.
Takže pokud jde o řízení, bylo zahájeno bez návrhu 
z podnětu úřadu městského obvodu Plzeň 1,
v řízení pak byl ustanoven opatrovník,
nejdřív to byla JUDr. Hajná, pak to byla 
pak to byl později Mgr.Vaškevič.
Pokud jde o řízení . . . (nečitelné, mumlá) . . . město.
V řízení pak byl ustanoven znalec MUDr. Helena Škopková,
k vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví,
odvětví psychiatrie, který tedy znalkyně vypracovala,
ten posudek vypracovala až po té co na návrh znalce 
bylo nařízeno pozorování vyšetřovaného v ústavu,
jelikož se nedostavoval opakovaně k vyšetření a 
opakovaně bylo nařizováno předvedeni nakonec 
potom na návrh znalce bylo nařízeno pozorování.
Tam se taky nedostavil dobrovolně, 
takže byl předveden do psychiatrické léčebny v Dobřanech
a tam na základě pozorování pak byl vypracován 
znalecký posudek. Ze závěrů znaleckého posudku,
který tedy znalec dodal, pak vyplývá,
já ten závěr přečtu . . .

Ch  čte závěr

Ch
Na základě vlastního vyšetření psychiatrického, po 
prostudování četných spisových dokumentů a zdravotnické 
dokumentace, znalec takto odpovídá na položené dotazy:
1/Posuzovaný trpí závažnou duševní chorobou, paranoidní 
psychosou s bludy.Tato choroba je trvalá, má progresivní 
vývoj není žádná naděje na zlepšení stavu.
2/ V důsledku závažné duševní choroby je posuzovaný 
zcela neschopen jednání před státními orgány.
Není schopen chápat smysl všech právních úkonů včetně 
jednání v pracovně právních vztazích. Je schopen pouze 
hospodařit s finančními prostředky, které mu budou 
přiděleny k disposici. Není schopen jednání ani s lékaři 
a není schopen ani chápat smysl projednávaného řízení.
Veškeré jeho jednání je zcela ovlivněno výraznými 
paranoidními bludy. Rovněž tak není schopen zúčastnit se 
plnohodnotně soudního projednání a být ve věci vyslechnut. 
Doručování písemností vzhledem ke zkreslenému vnímání reality 
a výrazné paranoiditě není vhodné.
 
Ch
Takže vzhledem k tomu, že tedy znalec na těch závěrech setrval,
jednání pak bylo odročeno, pak tedy k dalšímu jednání se dostavil,
pan inženýr Mičkal, v tom jednání byl vyslechnut, a vzhledem k tomu,
že chtěl tedy vznést nějaké otázky k závěrům znaleckého posudku,
tak tedy bylo jednání odročeno za účelem předvolání znalce,
aby tedy vysvětlit některá ty závěry znaleckého posudku.

Ch do mik      (05:23)
Stručně sdělen dosavadní průběh řízení. 
K důkazu přečtena zpráva č.l. 279.

Ch
Já jsem ještě požádala úřad městského obvodu, 
aby mi sdělil jaké je chování pana Mičkala v okolí kde bydlí
a tam mě sdělili, že 

Ch čte ze spisu č.l.279 :
Na základě provedeného sociálního šetření Vám sdělujeme, 
že se nám podařilo hovořit pouze s jedním sousedem 
z okolí bydliště Ing. Mičkala. Ten nám sdělil, 
že on i jeho rodina dříve udržovali s jmenovaným dobré vztahy,
jeho manželka mu občas donášela i upečené buchty. 
Později ing. Mičkal nechtěl likvidovat zelené plochy 
před jejich domy, začal mít k tomuto připomínky, 
zejména v době, kdy se dělala kolem domů nová silnice. 
Po různých slovních střetech se rodina tohoto souseda rozhodla, 
že s ing. Mičkalem nebudou udržovat žádné kontakty. 
Prozatím mezi nimi ke konfliktům nedochází.  


Ch
Tady pan Mičkal poslal k soudu, jako já nevím co to je,
jestli je to urážení,. . . je tady podezřelá Helena Škopková,
poškozený Vladimír Mičkal, tady je uvedeno, že bylo to . . .
stíhání trestní odloženo, teďko že nesouhlasí . . . 

Mi se marně hlásí o slovo 
 
Ch 
No
Tady jenom je uvedeno, nesouhlas ve věci trestního stíhání,
to je věc toho trestního, toho ehm . . .  
Pak tady je ještě . . . se domáhá přezkoumání rozhodnutí 
místopředsedy soudu a tím ať je odvolán místopředseda soudu 
JUDr. Karel Svoboda z funkce, s tím, že odpověděl na jeho 
stížnost a nedal tam poučení o opravném prostředku.
Takže to je asi ten . . . (nečitelné, mumlá) . . .  

No a při dnešním jednání bysem měla znovu vyslechnout znalce
zejména jednak já si potřebuji něco upřesnit z toho 
znaleckého posudku a potom také z těch závěrů znaleckého 
posudku a potom také v čem vidí pan inženýr Mičkal 
nesprávnosti a tedy . . . (nečitelné, spolkla konec věty)
Takže, nato přistoupeno k výslech znalce . . . 

Mi hlásí se o slovo

Mi 
Mohu?
Ch přikývnutí

Mi
Potřeboval bych, procesně,  založit do spisu 
k důkazním materiálům tyto dvě listiny,
jsou to ty důkazy, které jsem prováděl 
při minulém jednání a neměl jsem kopie.
Je to tedy ten Rozsudek toho Krajského soudu a pak ještě . . .

Ch 
Já to tu mám, já to mám tady . . .

Mi
a nicméně já to tam dám a nicméně ještě potom to vyjádření 
z té pojišťovny, to byly dva důkazy které jsem prováděl minule, 
neměl jsem kopie . . . 

Ch do mik
Odstavec
Ing. Vladimír Mičkal překládá ještě soudu předkládá soudu 
další dvě soudu zprávy, 
jednak zprávu zdravotní pojišťovny 
a dále pak usnesení KS, kterým se ruší rozsudek 
soudu I. stupně a vrací se k novému projednání. 
To se zakládá do spisu. jako číslo listu.

Mi
Pak by tam měl ještě ve spisu býti, 
ty dvě kopie těch opravných prostředků proti rozhodnutí,
v podstatě jsou to ty dvě trestní věci 
a je to tam z toho důvodu, 
že jimi dokazuji svojí způsobilost dělat právní úkony,
to znamená i tyto právní úkony.
Vy jste to tam tedy, paní soudkyně, citovala ,
jsou to ty dvě trestní oznámení, 
které jedno vyřizoval předseda soudu, 

Ch 
To je tady 

Mi
respektive místopředseda a druhý opravný prostředek 
proti rozhodnutí Krajské správy policie a služebny
Dobřany, která pod ní spadá, tedy to by tam mělo být.

Ch 
To tady je

Mi 
Je to tam.
Jedno jsem dával přes podatelnu a jedno přes spisovnu,
protože jsem se nepohodl na podatelně.
Ch
To tady je 

Mi 
Pak bych paní soudkyně potřeboval 
ještě jednu procesní věc vyjasnit.
Já už jsem se o tom zmínil při minulém jednání.
Totiž není zde zcela jasně řečeno, 
kdo je druhá strana tohoto sporu 
o mojí právní způsobilost.
S kým se vlastně o tu mojí způsobilost 
k právním úkonům soudím.
Ústava mi dává právo, 
právo rovnost stran v soudním procesu ,
já potřebuji vědět, kdo ta druhá strana sporu je.

Ch do mik
Ing. Mičkal pak uvádí, že by rád věděl, 
jaká druhá strana je stranou jeho sporu v tomto řízení, 

Mi 
na straně navrhující sedí sice paní státní zástupkyně,
ale ta nic nenavrhovala. 

Ch do mik
a kdo na straně žalobce, žalovaného, 

Mi 
Kdo je tedy navrhovatel, to bych potřeboval poučení od Vás.

Ch do mik
kdo je navrhovatel.

Ch 
Pane Mičkal já jenom Vám chci říci to, že zatím známe jakoby 
řízení sporné a řízení nesporné a že do řízení nesporného 
patří případy spadá péče o děti a taky případy, kde jde o 
způsobilosti k právním úkonům.
A řízení nesporné lze zahájit i bez návrhu.
A tohle řízení bylo zahájeno bez návrhu a to z podnětu
úřadu městského obvodu Plzeň 1.

Mi 
To není rovnoprávné postavení stran před soudem,
nezlobte se na mě , paní soudkyně,
ale to ustanovení paragrafu je  . . .

Ch
. . . tady je řízení zahájeno bez návrhu a jedná se o vaší 
způsobilosti. Jste v tomto řízení řádně zastoupen,
a to opatrovníkem, kterým Vám . . (spolkla část věty) . . 
k ochraně Vašich práv ustanoven podle paragrafu 187 osř.
Do řízení vstoupilo před tím státní zastupitelství
tedy v tom směru, aby tady sledovalo průběh tohoto řízení,
takže tady není strana žalovaná a žalobce .

Mi
Paní soudkyně, já sem Vám už při minulém jednání říkal,
že nepotřebuji žádné právní zastoupení, 
že jsem schopen svoje práva a svobody hájit 
sám osobně a samostatně . . .

Ch 
Tady je to ze zákona pane Mičkal, 
tady opatrovník musí být !

Mi
Paní soudkyně, nad Vašimi obecnými zákony 
ještě bdí ústavní zákony a Vás ubezpečuji, že ustanovení . .

Ch do mik
Odstavec
Pokud jde o Ing. Mičkala, má stále námitky vůči tomu, 
že on v tomto řízení nemusí být zastoupen, 
že on opatrovníka nechtěl. Soud mu vysvětluje, 
že v tomto řízení opatrovník musí být ustanoven, 
pokud on si nezvolí zástupce, proto mu byl také opatrovník 
ustanoven. 

Mi
Ustanovení toho paragrafu 81, podle kterého jste 
zahájila toto řízení z podnětu bez návrhu 
je těžce protiústavní.

Ch do mik
Také si myslí, že řízení, které bylo zahájeno bez návrhu 
je těžce protiústavní. 

Va
Paní soudkyně, já bych žádal o opravu protokolace,
řízení není protiústavní,
pan Mičkal říkal, že ustanovení paragrafu 81, 
podle kterého bylo zahájeno toto řízení je protiústavní.

Ch do mik
Takže řízení, které bylo zahájeno 
dle § 81 o.s.ř. není zákonné,je protiústavní. 
 
Va
To ustanovení toho paragrafu je protiústavní,
to říkal pan Mičkal !

Ch do mik
To ustanovení paragrafu 81 o.s.ř. je protiústavní.

Mi
Můj právní názor na tento paragraf je takový, že 
tímto paragrafem si mohou zákonodárci dělat legraci 
leda ze soudu ale nikoliv ze mě a z ostatních 
prostých řadových občanů, kteří v této zemi žijí,

Ch do mik 
jeho názorem je to, že zákonodárci si mohou dělat legraci 
z prostých řadových občanů této země.

Mi
Jako důkaz toho, že jsem schopen dělat právní úkony,
Vám předávám nyní přepis zvukového záznamu,
který jsem pořídil při minulém jednání.
V tom Vašem protokolu bylo spousty nepřesností.
Já vás žádám, abyste buď ten protokol opravila nebo 
tento přepis připojila k protokolu jako jeho nedílnou součást.

Ch 
Já Vám to připojím,dejte mi to, já to připojím.

Mi
Já dám jednu kopii tady panu advokátovi . . .

Ch 
Vy můžete vznášet námitky tak jako je vznáší advokát.

Mi
a jednu kopii dám i paní státní zástupkyni, jestli můžu . . .
aby verifikovali autenticitu a věrnost toho, co je tam 
napsáno.

Ch do mik
Ing. Vladimír Mičkal pak předkládá svůj přepis protokolu o 
jednání, který se zakládá do spisu.

Mi 
Takže i toto jednání . . . 

Ch do mik  (14:55)
Ing. Mičkal byl upozorněn na to, že v průběhu řízení 
může vznášet námitky do protokolace, což také činil 
a pokud tedy namítá nesprávnost protokolace, 
tak je již po jednání.

Ch
A Vy máte nějakou kazetu, na kterou jste si to natáčel? 
Dáte ji k dispozici soudu přiložit k tomu . . . 

Mi 
Mám to na flash disku

Ch 
Tak nám to dejte k tomu

Mi 
Moment, to je flash disk a jsem předpokládal, 

Ch 
Ne ne, co chcete zaprotokolovat to mi přiložíte k tomuto . . 
 
Mi
Flash disk Vám nemohu dávat k tomu . . .

Ch do mik 
Odstavec
Pan inženýr Vladimír Mičkal byl poučen o tom, pokud tedy má 
být přezkoumána jeho protokolace, kterou on si zaznamenal 
podle svého, tak musí přiložit . . . 

Mi
Moment, moment paní soudkyně 
Bude úplně stačit, když zde přítomní účastníci řízení, . . .

Ch 
Ne ne 

Mi
kteří to mají v ruce, Vám řeknou, že je to záznam autentický,
že skutečně to co řekli, . . 

Ch 
To Vám tady nikdo nemůže dosvědčit 
 
Mi 
Ale přeci, ale přeci, paní soudkyně, paní státní zástupkyně,. . .

Ch
Já jsem žádal, abyste doložil . . .

Mi 
Já to mám na flash disku

Ch do mik
tak uvádí, že to má na flash disku, že to . . . 

Mi kdybych tady měl počítač, tak Vám to dám, 
pošlu po síti kam chcete, ale bohužel, . . . 
 
Ch do mik
nemůže doložit. 

Mi
Můžu doložit, ale Vy mě to technickým vybavením,
které je v této síni, v podstatě neumožňujete.

Ch
Musí to být založeno k tomu a pak se to nechá přehrát.

Mi
Samozřejmě 
Tak já vám to, třeba Vašemu správci sítě nebo někomu,
kdo má přístup k počítači, tak já mu ten záznam dám,
je to 37MB tak to já nemůžu po internetu posílat,
to je příliš velký masív dat.

Ch
No, tak to jsme vyřešili. 

Mi 
Ještě dál bych rád další procesní věc.
Jako jsem se pídil po tom, kdo je druhá strana sporu,
potřeboval bych přesně definovat, co je předmětem tohoto 
řízení. Je nesporné, že předmětem tohoto řízení je 
přezkoumávání mé způsobilosti k právním úkonům,
ale je sporné, jestli předmětem tohoto řízení je 
přezkoumávání zdravotního stavu účastníků řízení a
už vůbec je sporné, jestli předmětem tohoto řízení 
je přezkoumávání toho, jak jsou účastníci řízení 
vychováni, zda dobře či špatně.

Ch do mik
Dále pak by chtěl rád vědět, co je předmětem tohoto řízení, 
zda předmětem řízení je i hodnocení jeho zdravotního stavu 
a zda soud má přezkoumávat chování účastníka řízení, 
jaké má vychování, jak se chová. 
 
Mi
Já samozřejmě Vám to zase přepíši, 
to co vy tady zase tím způsobem . . . 
To co vy diktujete do mikrofonu, 
tak budete mít záznam . . .  

Ch
My tady nejsme povinný všechno protokolovat doslovně.

Mi
No, to je otázka . . . to je otázka,jestli . . .
To byste mi měla říct, paní soudkyně číslo zákona 
podle kterého tu povinnost nemáte.

Ch
(nečitelné, skáče do řeči)
. . no až od 1.7. tohoto roku a pokud máme to zařízení 
na to přizpůsobené.

Mi 
Já pořád čekám, v okamžiku, kdy mě řeknete, 
že něco musím, . . .

Ch
. . . samo natáčet.

Mi
O to právě jde.
Když to zatím nemáte, tak já Vám to natáčím zatím soukromě.
Nic jiného se nedá dělat.
 
Ch
. . . pokud budeme mít to zařízení.

Mi
Takže já bych potřeboval k tomu předmětu tohoto řízení,
jestli tedy mám hájit i můj zdravotní stav a nebo jenom 
mojí způsobilost k právním úkonům a co na čem závisí,
jestli teda to, kdybych nebyl způsobilý dělat právní 
úkony znamená, že jsem nemocný a jestli to, že jsem způsobilý
dělat právní úkony, že jsem zdravý.
Čili v tom druhém případě jestli je zcela zbytečné,
přezkoumávat můj zdravotní stav, v nějakém zdravotnickém 
zařízení. To znamená, že jako první by soud měl zkoumat,
zda jsem či nejsem schopen dělat právní úkony,
a následně až potom zkoumat, zda jsem zdravý či nemocný.
To je můj právní názor na věc.
 
Ch do mik 
Můj právní názor na věc je takový, 
že nejdříve by měl soud zkoumat, 
zda jsem schopen činit právní úkony či nikoliv 
a pak teprve zkoumat můj zdravotní stav.
odstavec
Nato přistoupeno k výslechu znalce, 
který po připomenutí znaleckého slibu uvádí :
MUDr. Helena Škopková — soudu osobně známa
Odstavec

Ch      (19:42)
Vy jste již byla vyslechnuta jako znalec v tomto řízení,
ten znalecký posudek jste ztvrdila, 
uvedla jste, že na jeho závěrech trváte, vzhledem k tomu  
ing Vladimír Mičkal nesouhlasí s těmi závěry posudku,
on k jednání, ačkoliv byl vždycky předvoláván se nedostavil,
protože si nevyzvedává obsílky k soudu,
dostavil se až k dnešnímu jednání.
Při dnešním jednání tedy . . .(nečitelné, příliš potichu) 
Pokud jde tedy o tu, ten zdravotní stav, 
nebo případně tedy o pana Mičkala, 
jestli trpí duševní chorobou a teda jakou , 
pokud . . (nečitelné, mluví pro sebe) . . . 

Šk
Podle všech nálezů, které byly k dispozici,
ať už to byly ee vyšetření psychiatry, 
kteří měli možnost pana inženýra Mičkala vyšetřovat, 
přešetřovat, kontrolovat jeho psychický stav nebo chování 
a podle mého vlastního vyšetření ee      (20:58)
trpí pan inženýr Mičkal závažnou duševní poruchou 
kverulatorní psychózou s paranoidními rysy 
Tato porucha zaviňuje potom všechna ta všechny 
ty další peripetie, které z toho vyplývají, 
neboť ee na to se nabaluje takovej ten jeho narůstající
blud, kdy je někým jako vlastně (nečitelné, huhňá) 
jakoby ovlivňován, má pocit křivdy, je mu ňákým způsobem
ubližováno a toto se rozvíjí do stále větší a větší šíře 
prakticky posledních . . . tak podle té dokumentace 
minimálně čtyři čtyři roky nebo pět let.

Ch
Teďkon jakou tou příčinou té jeho duševní poruchy je co?
Nebo té duševní choroby.

Šk
Je vznik poruchy, která potom jeví tyto, ee, tyto projevy,
kdy má pocit ohrožení, musí se bránit, musí teda 
v důsledku té poruchy potom to okolí napadá, éé 
neustále se é rozšiřuje ten okruh nepřátel, 
protože ten je tam ohromnej, sahá samozřejmě 
na všechna nejvyšší místa, uráží, napadá a eventuelně 
jeví e další e četné nepřátelské postoje.
Takže to je všechno znak té kverulatorní a paranoidní
psychózy. . Která je nevývratná, on je přesvědčen o své pravdě 
a podle toho teda, podle toho také jedná.

Ch 
No a teďkon pokud jde tedy o to jeho chování ,
ta duševní porucha má vliv na jeho chování.
A v čem je ta jeho choroba pro pana Mičkala nebezpečná,
že on potřebuje ochránit.

Šk
V podstatě svoje záležitosti, ať je to stran zaměstnání,
stran teda vyřizování třebas pak té neschopnosti, 
validity nároků, ty ta sám vůbec není schopen kvalitně zajistit.
Takže éeh je, . . ohrožuje vlastně tím sám sebe.
A protože mu nebylo vyhověno tak jak on si představuje, 
tak v důsledku toho, všichni ti lidé, kteří nejednají 
podle těch jeho představ, e jsou potom éh bráni 
jako nepřátelé, kteří mu teda eh mají tendenci ubližovat . . 
nebo ho poškozovat . . . nebo ho znevýhodňovat, 
protože to co je . . .
(nečitelné, znalkyně a soudkyně mluví současně)

Ch do mik
Pokud jde o pana Ing. Vladimíra Mičkala, 
trpí duševní chorobou, a to paranoidní psychózou s bludy 
a jsou zde i projevy kverulace

Šk
to je neustálé stěžování.

Ch do mik
to je neustálé stěžování.
Pokud jde o příčinu poruchy duševní, tak je . . 

Ch 
Kdy začala nebo co bylo tou příčinou ?

Šk
Ten vývoj je vždycky pozvolný, samozřejmě ta osobnost . . 
(nečitelné, brebtá) musí být určitým způsobem nastavena, jo.
Ta osobnost už teda . . .

Ch do mik 
tak lze říci, že choroba se vyvíjí delší dobu, 
že ta osoba musí být nějak nastavena

Šk
na to paranoidní nebo zvýšenou vztahovačnost 

Ch do mik 
na paranoidu zvýšenou vztahovačnost.

Šk
a na základě potom té domnělé nebo skutečné nebo nějakého
nevyhovění se mu 

Ch do mik 
a na základě domnělé či skutečné křivdy nevyhovění 
se u něj vyvíjí.

Ch 
A on pokud tam dojde tedy k ňáké té . . 
ta duševní porucha tady je pokud tedy on před tím 
tak tam potom v důsledku té duševní poruchy 
on je schopen ovládat svě jednání  
nebo je schopen . . .

Šk
. . (mluví současně) . . není schopen, protože se k té 
duševní chorobě staví eh bez soudnosti a bez sebekritiky
a tím pádem éé dál pokračuje ten rozvoj těch jeho kverutant.

Ch do mik  (25:55)
Vyšetřovaný se v rámci té své duševní poruchy potom 
chová nekriticky a v rámci duševní poruchy potom také už 
se projevuje jeho chování. Nekritičnost, rozvíjení, 
nepřiměřenost jednání,

Ch do mik 
No a on teda, on pak tedy není schopen není schopen 
vyřizovat si své záležitosti jako 
například zaměstnání, vyřizování si nároků jako 
je například invalidní důchod a ohrožuje tím sám sebe. 
A pokud mu není vyhověno, pak to může mít důsledky vůči těm, 
kteří mu nevyhoví. 

Šk
K těm se pak staví nepřátelsky.

Ch do mik 
Těm se pak staví nepřátelsky.

Ch 
No a on potřebuje ochranu . . (nečitelné huhňá) 
On pan inženýr Mičkal tvrdí že je schopen 
vyřídit si záležitosti. Prezentuje to tím,
že tady je vedeno řízení o neplatnost výpovědi,
on tvrdí, že je schopen si vyřídit . . . 

Šk
On si vyřizuje všechny ty záležitosti, 
které se týkají té jeho kauzy.
A právě to je projev toho kverulatorního  
a paranoidního jednáním, že potom veškeré úsilí 
je věnováno právě na řešení této, 
jakoby domnělé křivdy nebo ňáké té nesprávnosti,
kterou on tam namítl a ostatní věci běžného života 
jsou naprosto stranou.

Ch
A to jaké běžné věci třeba jsou stranou?

Šk
Tak zajištění éh finančních éh finančních otázek
zdrojů protože ty samozřejmě když nárokuje tak samozřejmě 
je nárokuje nějakými nepřiměřenými 
nebo nehoráznými požadavky .

Ch do mik 
Pokud on sám vyřizuje své záležitosti, 
které se týkají jeho osoby a jeho kauzy, 
tak veškeré úsilí vyvine v tomto směru a je nekritický 
jak v uplatňování těch požadavků, tak i . . .

Šk
k tomu že vlastně se jedná o chorobnej proces. 

Ch do mik   (28:23)
a jedná se u něj a neuvědomuje si,
že se u něj jedná o chorobný proces. 

Šk
V důsledku toho samozřejmě odmítá spolupráci s lékaři,
odmítá jakékoliv eh vyšetření, odmítá cokoliv. 

Ch do mik
Odmítá spolupráci s lékaři, odmítá vyšetření, odmítá cokoliv.

Ch
No a jaký to může mít na něj dopad tedy on například 
říkáte že tedy že když se cítí být poškozen, 
tak to neúměrně uplatňuje ty své požadavky, 
ty své nároky a do jaké míry tedy on se bude chránit,
aby se nedostal do nějakých dluhů nebo do nějakých . . . 

Šk
Potřebuje někoho kdo vyřídí ty jeho sociální záležitosti
v jeho prospěch.

Ch do mik 
Pokud jde o Ing. Vladimíra Mičkala, tak je zapotřebí, 
aby ho někdo zastupoval, aby byly vyřízeny ty záležitosti 
v jeho prospěch a aby nebyl poškozen. 

Šk
Ale hlavně jde o to, aby dál nerozvíjela ta situace,
kdy ee opravdu nepřiměřeně napadá ee to okolí, 
o kterém se domnívá, že mu škodí.

Ch do mik
ale hlavně, aby nepřiměřeně napadal to okolí, 
u kterého si on vlastně představuje, že mu škodí.
 
Ch
Ale on třeba, jako já myslím, on přesto i když bude zřejmě 
by byl omezen nebo byl zbaven tak tomu jednání nikdo nezabrání, 
když se nebude chtít léčit tak tomu nikdo nezabrání .

Šk
To zřejmě ne 

Ch 
No a když se bude léčit  

Šk
Tak se může to jednání tím, těmi určitými technikami 
možnostmi psychoterapeutické práce s ním se může zmírnit 
a eventuelně i ňákým způsobem to vyřešit, 
jestliže by na tu spolupráci přistoupil.

Ch 
Takže on by . .(??). . při léčbě například nebyl . . 
změnila by se třeba jeho agresivita ať je to fyzická 
či vulgární, nebo by tedy byl schopen volit jiné prostředky 
toho svého projevu ?

Šk
Musel by se k tomu přivést, aby . . 
musel by se k tomu přivést, 
aby teda zvolil přiměřené prostředky.

Ch
No a pokud jde o třeba o omezení či zbavení způsobilosti 
k právním úkonům, tak tady je tady je také nutné také 
vycházet z toho, jestli je schopen nakládat 
s majetkem či není.

Šk
Tak jak jsem viděla tu kompletní dokumentaci od toho 
prvního eh konfliktu, kdy to vlastně začínalo na těch 
městských úřadech a podobně, tak éé tam nebylo z toho 
východiska. To podle toho by si náležitosti nebyl
schopen ééh nebyl schopen kvalitně řešit.
A nenechal si je vysvětlit. Protože tam ty úředníci 
zpočátku měli snahu ee pomáhat mu řešit ňáké ty jeho 
požadavky. Ovšem jeho požadavky začínají být tak 
nehorázné, že to nebylo možné plnit.

Ch do mik 
Pokud jde o požadavky Ing. Vladimára Mičkala, 
jsou takového rázu, že je nelze plnit a pak v důsledku toho
např. není ani možné ho chránit jako 
např. vyřídit mu invalidní důchod v případě UMO Plzeň 1.

Ch 
No a pokud tedy on je schopen posoudit třeba nějaké věci 
jako já nevim . . (pauza) . . 
prodej nemovitosti, darování nemovitosti . . .

Šk
Pokud vím, tak že ta nemovitost už tak, kterou měl, 
tak už není jeho, že už jí prodal . . . 

Ch
No ale potom je schopen posoudit i ty důsledky 
Například on nedostal, nebo nedávali sociální dávky 
z toho důvodu panu Mičkalovi, že se zbavil bezdůvodně 
toho majetku, že dal darem dceři nemovitost. 

Šk
To vyplývá jedno z druhého prosím vás.
To jsou dopady toho jeho nepřiměřeného ééh jednání,
že on nedomýšlí ty důsledky.

Ch do mik 
Na dotaz soudu, zda je schopen domyslit své jednání 
jako např. v oblasti nakládání s nemovitostma, 
v oblasti darovacích a kupních smluv a dále uvádí znalkyně 
že nikoliv, a to je právě případ i Ing. Vladimíra Mičkala 
v případě darování nemovitosti, kdy tedy pak tvrdil, 
že nemá ani na rohlík, ani na jídlo, on také nedostal 
sociální dávky v důsledku toho, že se zbavil svého majetku. 

Šk
Já bych chtěla ještě podotknout jednu velmi důležitou věc.
Vzhledem k tomu,že to je vysokoškolsky člověk,
člověk původně s vysokou inteligencí, tak samozřejmě 
je tam ohromná šíře možností té jeho, té jeho argumentace,
kdy on může používat všechny ty ty své jeho schopnosti 
právě na jakoby eh to kverulatorní řešení, které je 
zaměřen pouze na tu cestu toho domnělého svého práva,
které . . (nečitelné,znalkyně mluví současně se soudkyní) . .
čili je to potom daleko bohatší produkce.

Ch do mik
Pokud jde o pana Ing. Vladimíra Mičkala, 
je to vysokoškolsky vzdělaný člověk, 
je tady určitý intelekt a ten pak v rámci 
duševní choroby on využívá a rozvíjí.

Šk
No a pokud ta duševní porucha, 
je možné, že se vyvíjela určitým způsobem plíživě 
aniž by se dostal teda do nějak té pózy sledovanosti 
nebo psychiatrické péče a samozřejmě všichni psychiatři, 
kteří se s ním setkali, během toho pobytu 
tak uvažovali i o incidenty původně jakési 
schizoidní psychopatie, což je prostě takové jako vlastně 
rozštěpení té osobnosti, která potom se chová
takovýmto způsobem, když je paranoidní.
Ale protože to nebylo dostiženo nikde v žádné dostupné 
dokumentaci tak ten kontakt s těmi s těmi lékaři před tím, 
než ho ee viděli jsme v léčebně, 
tak byl minimální teda co se týče psychiatrické péče. 
Takže bylo jenom namítáno nepřiměřené jednání 
samozřejmě a řada těch, čímž se stával nápadnej, 
ze strany těch lidí, kteří s ním přicházeli do styku.
Ať už to byla policie, ať to byly úřady, ať to byly 
prostě ňáký ty sociální pracovnice a podobně.

Ch
Takže pokud on byl teda umístěn na pozorování, 
protože tam tedy jinak nebylo možné provést znalecký posudek,
protože on nespolupracoval,

Šk
Všecko absolutně odmítal, takže jenom komunikoval s pacienty.
S personálem velice omezeně.

Ch do mik 
Pokud byl Ing. Vladimír Mičkal v psychiatrické léčebně 
Dobřany odmítal komunikovat s kýmkoliv a 
pouze komunikoval s pacienty.

Šk
Omezeně s personálem

Ch do mik 
Omezeně s personálem

Šk
a s lékaři na nejnutnější míru.

Ch do mik 
a s lékaři na nejnutnější míru.

Šk
A odmítal se nechat vyšetřit.

Ch do mik 
ale na základě pozorování pak dospěli k těmto závěrům, 
je to pozorování jak ze strany ošetřujícího personálu, 
tak ze strany lékařů, kteří s ním byli v kontaktu. 
Původně přemýšleli i u něj o tzv. odchylném vývoji 
schizoidní osobnosti, ale proto neměli dostatek podkladů.

Ch     (37:35)
No a pokud teda on nekomunikoval prostě v tom ústavu,
lze tedy vypracovat znalecká posudek, 
i když tedy neshromáždili jste s ním testy, jenom z toho 
chování a pozorování pak lze dospět k těm závěrům, ano?

Šk
Máme pacienty, kteří nekomunikují několik měsíců,
a musíme jim dělat diagnózu. 

Ch do mik  
Pokud jde o vypracování znaleckého posudku, 
není zapotřebí, aby byly provedeny testy, 
stačí pozorování a není ani zapotřebí, 
aby on se znalci komunikoval, 
případě spolupracoval, je to možné na základě pozorování. 
Na základě jeho chování je možné posoudit jeho 
duševní stav a je možné vypracovat znalecký posudek.

Ch
A pokud jde o ty pracovně právní vztahy, 
tam jako jste dospěla k závěru, že není schopen činit 
úkony v oblasti pracovně právních vztahů ?

Šk
Já pokud jsem mohla prostudovat ty materiály, tak on 
v podstatě byl několik let nezaměstnaný, neměl zdroj příjmů
ze kterého by mohl žít a potom požadoval nějaké ty dávky 
na které potom nemohli mu vysvětlit, že třeba nemá ani nárok
protože pravidla, která jsou zapotřebí, aby ty, na ty dávky 
měl nárok.

Ch do mik
Pokud jde o závěr, že není schopen činit úkony v oblasti 
pracovněprávních vztahů, došla k tomuto závěru z toho důvodu, 
že vyšetřovaný Ing. Vladimír Mičkal již dlouho nepracuje, 
není v žádném pracovním vztahu, přitom nepochopí, 
proč mu nejsou poskytovány dávky hmotného zabezpečení 
a není schopen posoudit to, že je to v důsledku toho, 
že prakticky nepracuje.

Ch
A pokud jde tedy o tu účast při jednání zde.
On tady měl výhrady k tomu, že v závěru posudku bylo,
že tedy se nedoporučuje ta účast při jednání 
a že ani se nedoporučuje tedy zasílat písemnosti.
Přesto tedy (nečitelné, mluví si pro sebe potichu)
Jak jste dospěla tedy k tomu závěru, že . . . 

Šk 
Protože u těchhletěch osob, které trpí tamtou poruchou
může docházet k takovému nepředvídatelnému jednání,
třeba zlostnému, nebo napadání toho okolí,
takže víceméně ty nepřátelské postoje byly vyhroceny
v téhleté v téhleté situaci.
Takže jsem se domnívala, že by to k tomu objasnění 
dalšímu těžko přispělo.

Ch do mik
Pokud uvedla ve znaleckém posudku, že není vhodné 
vyšetřovaného vyslýchat, vycházela z jeho chování, 
z jeho duševní poruchy a z toho, že v rámci tohoto řízení 
by mohlo dojít i k tomu, že by se mohl zhoršit jeho 
psychický stav a v důsledku toho také i nepřiměřené 
jednání u soudu.
Pokud jde o doručování písemností, 
je schopen pochopit obsah písemnosti.

Šk
bude to chápat po svém.

Ch do mik
bude to chápat po svém.

Ch
A ta duševní porucha je trvalého rázu, ano?

Šk
Zatím éé protože on odmítl 
spolupráci v průběhu toho pobytu, odmítl i tu takzvanou 
terapeutickou slovní léčbu, kdyby se s ním jednalo třeba 
nějak podobně bez medikamentů samozřejmě, 
tak ta porucha trvá dál a když mám možnost posuzovat 
to jednání tady tak (nesrozumitelné,brebtá) . . .
té nespokojenosti s čímkoliv samozřejmě je se šíří.

Ch 
Takže pokud teda v současné době tím, 
že tedy se neléčí nejde o přechodnou poruchu.

Ch do mik
Pokud jde o duševní poruchu u vyšetřovaného, 
není to přechodná porucha, je to porucha, 
která již trvá delší dobu, je neléčená a zatím trvá.

Ch
Nějaké dotazy

Ho
Já bych dala přednost protistraně.

Mi   (43:03)
Já samozřejmě mám dotazy 
Paní znalkyně tohleto usnesení 15Nc1232 Vám bylo doručeno?

Ch 
To nepatří do řízení.

Mi
To patří do řízení 

Ch
Ne to se netýká té věci 

Mi
To se týká této věci 15Nc1232/2005 

Ch 
Co to je ?

Mi 
To je to rozhodnutí Vaše ze dne 21.02.2006. 
Paní znalkyně, bylo Vám toto rozhodnutí doručeno?

Šk  (dostává do ruky předmětnou listinu)
Je to nařízení k vyšetřování během . . . 

Mi 
Bylo Vám doručeno ?

Šk    (43:48)
Ano bylo mi to doručeno.

Mi 
Paní znalkyně měla jste 

Ch do mik
Odstavec
Vyšetřovaný Ing. Vladimír Mičkal činí na znalkyni dotaz, 
zda převzala usnesení, který se nařídilo pozorování, 
znalkyně uvádí, že ano.

Mi
Paní znalkyně měla jste podle tohoto Usnesení,
které jste měla před chvíli v ruce,
právo mě během mého, já tomu budu říkat věznění,
vyšetřovat jenom Vy a nebo to právo měl ještě někdo jiný ?

Ch do mik
Další dotaz, zda právo vyšetřovat Ing. Mičkala měla 
ona či měli to právo ještě o jiní lékaři.
 
Mi 
podle tohoto usnesení 

Ch do mik
dle usnesení, které bylo vydáno soudem .

Mi 
Odpovězte prosím ano či ne.

Šk    
Tam ho mohl vyšetřovat a protože potřebovali . . . 

Mi 
Paní znalkyně odpovězte prosím ano či ne

Ch 
Ona odpovídá mě, paní znalkyně, na Váš dotaz

Mi 
Na můj dotaz odpovídá ano či ne .
Otázka byla naprosto jasně a srozumitelně položena, 
paní soudkyně.

Šk     (44:57)
Mohl ho posuzovat kdokoliv.

Ch do mik
na to znalec uvádí, ano, mohl Ing. Vladimíra Mičkala 
posuzovat kdokoliv a dělat si svoje závěry. 

Mi 
Paní znalkyně podrobil jsem se během mého,
já tomu říkám teda věznění ve Vaší PL v Dobřanech ,
nějakému lékařskému vyšetření nebo zákroku ? 

Ch do mik
Dále Ing. Mičkal činí dotaz, zda se podrobil 
nějakému lékařskému vyšetření během on tomu 
říká „věznění”, ale pobytu v PL Dobřany.

Mi 
Nějakému lékařskému vyšetření nebo zákroku,
jestli jsem se podrobil.
Odpovězte prosím ano či ne.

Šk  (45:35)
Vyšetření sestává z pohovoru 
a tyto pohovory s ním byly vedeny různými lékaři.

Ch do mik
Znalkyně uvádí, že psychiatrické vyšetření se dělá 
formou pohovoru a ty s ním byly prováděny během pobytu 
různými lékaři.

Mi
Paní znalkyně měla jste podle tohoto usnesení 
Vy nebo někdo jiný právo ordinovat mě nějaká psychofarmaka 
či drogy, po kterých bych ztratil kontrolu nad svým chováním a 
jednáním a souhlasil pak úplně se vším, všechno Vám podepsal,
i to že jsem těžce duševně nemocný, 

Ch 
Takové dotazy nepřipouštím, v tomto řízení 

Mi
Proč?

Ch do mik
Ing. Vladimír Mičkal činí dotazy na znalce, 
zda mohly být mu dávaný v době pobytu v PL 
drogy, psychofarmaka, zda mohla na základě takovéhoto 
usnesení ordinovat mu léky.

Mi 
Ano či ne odpovězte prosím paní znalkyně .

Šk   (46.54)
V průběhu toho pobytu nebyly ordinovány žádné léky, 

Mi 
Prosím zaprotokolovat

Ch do mik
Znalkyně uvádí, že žádné léky mu v době pobytu 
nebyly ordinovány, 

Šk
psychofarmaka, která by měnila 
jeho psychický stav.

Ch do mik
a to psychofarmaka, která by měnila 
jeho psychický stav.

Mi
Paní znalkyně další otázka
kdy jste podala ten Váš posudek k soudu ?


Šk
Tam je uveden termín, kdy jsem ho podala.

Ch do mik
Kdy podala posudek soudu, znalkyně uvádí, 
že posudek soudu podala v termínu, který je uveden ve spise.

Mi 
Bylo to toho 19.11 ?

Šk
Uvedeno ve spise

Mi
Paní znalkyně, kdy skončilo vaše vyšetřování mé osoby
skončilo tím dnem podáním Vašeho posudku soudu,
nebo pokračovalo ještě dál. 

Šk  (47:48)
To vyšetřování může pokračovat i poté,
předpokládalo se že se bude sledovat i Vaše chování 
po propuštění.

Ch do mik
Pokud jde o vypracování znaleckého posudku znalkyně uvádí, 
že mohl trvat ještě pobyt nadále až do rozhodnutí soudu 

Šk
a ošetřujícího lékaře, který zvažoval delší pobyt 
tedy tzv. nedobrovolný, ale od toho pak ustoupil.

Ch do mik
a do rozhodnutí ošetřujícího lékaře, 
který i dokonce zvažoval další pobyt,
tedy tzv. nedobrovolný, ale od toho pak ustoupil.

Mi
Paní znalkyně jste si jistá, že to právo podle tohoto 
usnesení máte? Ještě jednou mi odpovězte.
Jste si skutečně jistá, že to právo máte?

Šk  (48:37)
Ty pobyty, které jsou stanoveny soudem,
za účelem pozorování duševního stavu jsou prováděny
na oddělení uzavřeného typu v léčebně a tam samozřejmě 
se éé musí pracovat celá řada éé personálu,
psychiatrů, kteří na tom oddělení pracují.
Ten znalec tam jenom dochází a pokouší se 
navázat ten kontakt tak samozřejmě se seznamuje s tím, 
jak se ten dotyčný chová.

Ch do mik
Pokud je nařízenou pozorování, tak pak je dotyčný umístěn 
na uzavřeném oddělení, kde je v péči celého personálu, 
více lékařů, a znalec tam dochází za účelem tedy vypracování 
posudku a za účelem pozorování, 

Ch
Pane Mičkal 

Mi
Teď pokládám otázky já, jestli . . . 

Ch
Ale jenom se souhlasem soudu, nemůžete vést řízení,
musíte vždycky jenom se přihlásit . . .

Mi
Já jsem myslel. že teďka jsem já v kontaktu se znalkyní,
že jí kladu otázky.

Ch
Vy nerozhodujete o tom co dovolím nebo ne.
Takže jakou další otázku kladete 
Ale já bych do protokolu dala také to svoje.

Mi
Samozřejmě.
Paní znalkyně setkala . . . 

Ch 
Počkejte já dám do protokolu také to svoje.

Mi
Pardon

Ch
Takže pokud tedy jestli Vy jste říkala, 
že je na tom uzavřeném oddělení, že tam jej teda pozorujou 
i ostatní a Vy tam teda docházíte a že tam teda je ta doba 
nejdéle šesti týdnů. Vy potom ještě tedy můžete to doplnit
takovým tím tady . . (nečitelné spolkla kus věty) . . 
potvrdit ten posudek a můžete ho ještě doplnit.
Takže vy jste pak tady to doplňovala, to je i v tom protokolu,
že na základě i toho dalšího sledování jste udělala   
. . (nečitelné, spolkla konec věty)

Šk
Ano přesně

Ch do mik
takže i pokud tedy byl vypracován znalecký posudek, 
dále byl v pozorování a to jsem potom tady ještě i 
při svém výslechu doplnila.

Mi
Paní znalkyně setkala jste se tedy se mnou ještě někdy v tom 
období kdy už jste podala svůj posudek soudu a já jsem 
ještě týden byl u vás za mřížemi? Setkala jste se mnou 
v tom týdnu? Pozorovala jste mě? 

Šk (51:02)
Ne, ale seznamovala jsem se s Vaším chováním dál,
protože jsme se Vaším primářem Šupinou domlouvali
původně, že budeme uvažovat o nedobrovolném vstupu 
a požádáme o nadřízený okresní soud o pobyt bez souhlasu,
od čehož jsme pak ustoupili, protože jsme se báli
dalších nepříjemností.

Ch do mik
Na dotaz Ing. Vladimíra Mičkala, zda ho dále pozorovala poté,
kdy vypracovala znalecký posudek, tak znalkyně uvádí, že ano, 
naopak, že ještě za spolupráce doktora Šupiny uvažovali o tom, 
zda nedojde k nedobrovolné hospitalizaci, tedy 
o čem by musel rozhodnout soud, byl by to další pobyt 
bez souhlasu Ing. Vladimíra Mičkala, ale od toho ustoupili.

Mi
Paní znalkyně, kdo tedy rozhodoval o mém propuštění
na svobodu, byla jste to vy nebo to byl někdo jiný,
podle tohoto usnesení, které jste měla před chvílí v ruce.

Šk   (52:02)
O tom rozhodoval Váš ošetřující lékař a primář oddělení.

Ch do mik
Odstavec
Pokud jde o propuštění z léčebny po dohodě s ní, pak o tom 
rozhodl také i primář oddělení, který také uvažoval o další 
nedobrovolné hospitalizaci.

Mi
Paní znalkyně
Sdělila jste panu primáři Šupinovi, že jste dne 19.11.2008
podala ten váš znalecký posudek soudu? Věděl o tom?

Šk  (52:43)
To nevim,jestli už to věděl, . . 

Mi
Já se Vás ptám,jestli Vy jste mu to řekla,
odpovídejte prosím, odpovídejte prosím na mé otázky.

Šk
V době kdy jsme se o Vašem propuštění bavili tak věděl,
že posudek . . (nečitelné soudkyně skočila znalkyni do řeči) 

Ch 
Pane doktore tady řídím jednání já

Šk  (53:29)
V době kdy jsme se s panem primářem Šupinou domlouvali
na propuštění, tak jsem mu řekla, že už byl posudek podán.

Mi
A to bylo kdy?

Ch do mik
V době, kdy uvažovali o propuštění 
pana Ing. Vladimíra Mičkala, tak i primář věděl, 
že už byl posudek poslán.

Mi
Mohla byste to paní znalkyně upřesnit tu dobu kdy . . .

Šk
Nebudu to upřesňovat, protože si to z paměti nepamatuju,
musela bych mít před sebou kompletní dokumentaci.

Ch
Ale to pozorování stále trvalo, ano?

Šk
Ano

Ch
Tam ta krajní lhůta je 6týdnů a vy jste jí chtěli využít 
té krajní lhůty? 

Šk
Ano

Ch
Ale pak jste se rozhodli, že ho pustíte dřív ?

Šk  
Ne, my jsme využili celou tu dobu, 
posunuli jsme to propuštění asi o týden nebo 
deset dní, nevím.

Ch
Já myslím tu šestitýdenní

Šk  (54:21)
Tu šestitýdenní jsme ještě po tom vypracování 
znaleckého posudku eh neukončili, ale ukončili jsme 
ji až asi za šest nebo sedm dní.

Ch
Po té šestitýdenní?

Šk
Ano

Ch
A nebo po vypracování posudku

Šk
Po vypracování posudku.
Takhle já nevím přesně, omlouvám se, 
já nemám tady tu dokumentaci, takže . . .  

Ch do mik
Znalkyně uvádí, že pokud má odpovědět na to, kdy byl propuštěn, 
na jaké dny to bylo po vypracování znaleckého posudku tak ví, 
že využívali celou lhůtu stanovenou usnesením a když rozhodli 
o propuštění, tak to bylo na základě dohody s primářem.

Mi   
Paní znalkyně kolik posudků celkem jste na mě vypracovala,
jeden nebo dva?

Šk   (54:40)
To první nebyl znalecká posudek, to bylo 
psychiatrické vyšetření na základe usnesení 
Okresního soudu Plzeň-jih, jsem ho měla vypracovat 
ambulantním způsobem, ke kterému vyšetření Vás přivedla
policie o třech osobách a nechala Vás tam se mnou 
samotného, po (nečitelné, brebtá) . . . 
a neměla jsem možnost, protože jste se ani neposadil
nějakým kvalitním způsobem Vás vyšetřit, 
takže jsem doporučila, že éh tímto způsobem nemohu 
udělat definitivní závěr, vyslovila jsem jenom podezření
že to chování se hrubým způsobem vymyká z normy,
a že doporučuji, abyste byl pozorován ústavním způsobem.

Ch do mik
Znalkyně uvádí, že pokud vypracovala první svoje vyjádření, 
tedy částečný znalecký posudek, bylo to na základě toho, 
kdy byl předveden k vyšetření policií,

Mi 
Na základě usnesení Okresního soudu Plzeň-jih
říkala paní znalkyně 

Ch 
To nevim já . . 

Šk  (55.55)
To bylo usnesení Okresního soudu Plzeň-jih

Mi
Zaprotokolovat prosím

Šk
Usnesení Okresního soudu Plzeň-jih ,byl vypracován,
bylo to citováno v tom . . .

Mi
Zaprotokolujte mi to prosí paní soudkyně.

Ch do mik
bylo to na základě usnesení Okresního soudu Plzeň-jih

Ch 
A ten co jste podávala mě ten posudek, 
jak jste uváděla že navrhujete to další . . .

Šk
Ani, to je von.

Ch
To je von, ale to byl pro nás? 

Šk
Ten byl pro Vás

Ch do mik
Pokud jde o posudek, který dávala zdejšímu soudu a který 
zaslala a kde navrhovala další pozorování, tak to byl posudek, 
který vypracovala pro zdejší soud, 

Ch 
V té době jste také vypracovala něco pro jih nebo . . .?

Šk
Ne

Ch do mik
takže v té době 
nevypracovávala nic pro Okresní soud Plzeň-jih

Ch
A vy jste to základě nějakého usnesení 
soudu Plzeň-jih . . . 

Šk
Protože první byl podnět k tomu zahájení řízení
zbavení způsobilosti k právním úkonům 
a předpokládalo se, že pan inženýr Mičkal 
bude spolupracovat a bude stačit 
ambulantní vyšetření.

Ch
Ale to bylo na základě usnesená soudu Plzeň-měst

Šk
Ano je to tak

Ch
Ale vy mluvíte teď o jihu.

Šk
Ne Plzeň-jih ne 

Ch
(nečitelné mluví současně) zamítli 

Šk
To bylo z pořád vaše usnesení.

Ch do mik
Odstavec
Znalkyně pak byla upozorněna soudcem na to, že mluví o 
usnesení OS PJ. Znalkyně uvádí, že ne, že myslí usnesení 
zdejšího soudu a celou dobu má na mysli usnesení zdejšího 
soudu Plzeň-město.

Šk
Plzeň-město a protože ta spolupráce s ním nebyla možná
navíc mě velmi agresivně a nevybíravě vyhrožoval,
následně mě napadl v ambulanci, 
fotografoval velmi nevybíravým způsobem . . . 

Ch do mik
Vzhledem k tornu, že Ing. Mičkal s ní nechtěl 
spolupracovat, vulgárně jí napadal, dokonce 
nejen při návštěvě PL Dobřany, ale pak jí také navštívil 
v ambulanci, kde se k ní opět choval nevhodně vulgárně, 

Šk
před sestrami, psycholožkou 
a dalšími pracovníky a vnikl neoprávněně do mé kanceláře

Ch do mik
před sestrami, psycholožkou a dalšími pracovníky, 

Šk
tak já jsem požádala potom Okresní soud Plzeň-město,

Ch do mik
vnikl neoprávněně do její kanceláře,

Šk
abych byla zbavena povinnosti vypracovat znalecký posudek
že teda v tom případě se bojím dalšího jednání,

Ch do mik
pak požádala i zdejší soud, aby byla zbavena funkce znalce, 
protože se již Bála Ing. Mičkala,

Šk
Té žádosti nebylo vyhověno.

Ch do mik
této žádosti však nebylo vyhověno.

Mi (58.48)
Paní znalkyně, za ten první znalecký posudek
jste si vyúčtovala částku 4700Kč . . .

Ch
Toto už nejsou závěry znaleckého posudku
To je posouzení soudu 
Vy jste to usnesení o odměně znalce dostal,
my jsme Vám ho posílali, 
do toho jste měl možnost podat odvolání.
To nejsou důkazy, které se týkají 
znaleckého posudku, výše odměny. 
Tu jsme určili my a tu odměnu jsme Vám poslali 
a měl jste možnost se do této odměny odvolat.
Vy jste tak neučinil.

Mi
Paní soudkyně, já tady prokazuji svojí způsobilost 
dělat právní úkony tím, že pokládám paní znalkyni otázky . . . 

Ch do mik
Odstavec
Ing. Vladimír Mičkal činí dotaz na znalce, 
zda dostala odměnu za znalecký posudek, který vypracovala.
Odstavec
Ing. Vladimír Mičkal je upozorněn na to, 
že o odměně znalce rozhoduje soud, 
že vydal usnesení o odměně znalce, které zaslal i jemu, 
měl možnost se do tohoto usnesení odvolat a není předmětem 
dotazu na závěry znaleckého posudku.

Mi
Řekl jsem, že já na tomto místě provádím důkazy,
o mé způsobilosti dělat právní úkony,
výslech znalkyně je právní úkon 

Ch
Ten výslech provádí soudce

Mi
Já kladu otázky.

Ch
Nemůžete hodnotit metody provedení znaleckého posudku

Mi
Dobře, ale kladu otázky a to je právní úkon 
Klást otázky je právní úkon 

Ch 
(nečitelné soudkyně skáče do řeči)

Mi
Nicméně toto řízení doprovází trestná 
činnost znalkyně, ke tady paní státní zástupkyně,
jako vedlejší produkt tohoto řízení je získání 
důkazů o trestné činnosti znalkyně.

Ch do mik
Ing. Vladimír Mičkal uvádí, že on tady činí dotazy takové, 
protože je tady okresní státní zástupkyně jako vedlejší produkt 
tohoto řízení, aby mohla posoudit trestní činnost znalkyně.

Mi 
Takže za ten první jste dostala 4500Kč za ten druhý 
znalecká posudek paní znalkyně . . .

Ch
Pane Mičkal my se tím tady nebudeme zabývat,
to až v trestním řízení 

Mi 
Dobře ale já na tomto místě . . .

Ch do mik
Ing. Mičkalovi se nepřipouští další dotaz 
ohledně odměny znalce.

Mi
Další dotaz.
Paní znalkyně, vyhrožovala jste mě dne, . . 
někdy teda, když jste se mnou byla v kontaktu 
že když s Vámi nebudu komunikovat tak doslovně Vám říkám:
"Neskončíte tady po šesti týdnech, ale zůstanete tady dál."
Potvrďte prosím zda tento výrok, . . . zda tento výrok 
jsem vyšel z vašich úst.   

Ch do mik (01:01:45)  (hh:mm:ss)
Ing. Mičkal činí dotaz na znalce, zda mu vyhrožovala tím, 
že pokud nebude odpovídat, že tam zůstane déle, 
ať odpoví ano či ne, 

Šk (01:01:55)
To je nesmysl

Ch do mik
znalkyně uvádí, že to je nesmysl, že mu nevyhrožovala.

Mi
Teď bych potřeboval chvilku času, abych našel další důkaz

Mi  (01:02:00)
Takže paní znalkyně 
Toho 11.11.2008 , kdy jste byla se mnou v kontaktu 
potvrďte prosím, teď Vám budu číst přepis toho,
co jsem přesně říkal. Říkal jsem Vám:
"Já Vám bohužel musím opakovat to co posledně.
 Že nejsem Váš pacient, že jsem Váš vězeň.
 Odmítám Vám odpovídat na jakékoliv otázky, 
 odmítám s Vámi komunikovat, odmítám s Vámi spolupracovat,
 vězníte mě tady v rozporu se zákonem, 
 pusťte mě okamžitě na svobodu !
 Moje práva a svobody jsou chráněné 
 Listinou lidských práv a svobod." 
  
Slyšela jste tato slova z mých úst?

Šk
Podobnou formulaci . . . 
(nečitelné soudkyně a znalkyně mluví současně)

Ch
Půjčte mi to vy to z něčeho čtete 
nebo to přečtěte do diktafonu . 


Mi
Paní soudkyně, jý Vás musím upozornit ještě na jednu 
věc a paní znalkyni taky, že z tohoto jednání 
existuje zvukový záznam.

Ch
(nečitelné) . . . povinný pořizovat zvukový záznam.

Mi
Možná že to bude slyšet přímo. 
Já jsem se ptal na spisovně, 
že tam máte knoflík citlivost . . . 

Ch 
Dejte mi to

Mi 
Já bych nejradši sám

Ch 
Já si to přečtu, kde to máte.

Ch 
To jste asi posílal ne ?

Mi 
Ne ne ne ne né. To je něco jiného.

Ch do mik
Ing. Vladimír Mičkal pak činí na znalce dotaz, zda jí říkal „Já Vám 
musím bohužel opakovat to, co posledně, že nejsem Váš pacient, 
jsem Váš vězeň, odmítám Vám odpovídat na jakékoliv otázky, 
odmítám s Vámi komunikovat odmítám s Vámi spolupracovat, 
vězníte mě tady v rozporu se zákonem, pusťte mě okamžitě na svobodu, 
moje práva a svoboda jsou chráněny Listinou lidských práv a svobod”. 
Odstavec
Znalkyně na to uvádí, že v tomto smyslu skutečně takto se 
Ing. Vladimír Mičkal vyjadřoval.

Mi
Potom ještě dál to pokračuje, pak říkala paní znalkyně . . .

Ch
Jo právě jestli jste také řekla 
"Tady hrozí riziko pane inženýre, že když ta spolupráce 
 se nepodaří navázat a vy nebudete hovořit k těm dotazům,
 tak ty posudky nebudou uzavřený a ta doba toho vašeho 
 pobytu v léčebně se prodlouží. Takže vy neskončíte po 
 šesti týdnech ale zůstanete tady dál.


Ch do mik
Dále pak činí dotaz, zda tedy mu řekl znalkyni tady hrozí 
eh znalkyně mu řekla :
„tady hrozí riziko pane inženýre, že když ta spolupráce 
 se nepodaří navázat a Vy nebudete hovořit k těm dotazům, 
 tak ty posudky nebudou uzavřeny a ta doba toho Vašeho 
 pobytu v léčebně se prodlouží, takže Vy neskončíte po 
 6 týdnech, ale zůstanete tady dál”.

Mi
Prosím paní znalkyně 
Řekla jste tato slova či nikoliv ??

Šk  (01:05:06)
Takhle doslova ne, ale možná, že jsme Vás upozorňovali na to,
že může se ta doba prodloužit.

Ch do mik
Znalkyně uvádí, že tak doslovně mu neřekla, ale 
uvažovali o tom, že by se mohl pobyt prodloužit, 

Ch
Na ten nedobrovolný vzhledem k tomu chování nebo co?

Šk
Ne, vzhledem k tomu, že nebylo možno v průběhu těch 
šesti týdnů navázat kontakt.

Ch do mik
a to na delší pobyt, a to nedobrovolný, 
jelikož nespolupracoval.

Ch
Když někdo nespolupracuje, je to taky projev 
nějaké duševní poruchy?

Šk
(nečitelné šeptá)

Ch do mik
Na dotaz soudu, zda, když někdo nespolupracuje, zda je to 
projev také nějaké duševní choroby, uvádí znalec, že ano, 
minimálně to signalizuje i duševní poruchu.

Ch 
A tady je další napsáno ,

Ch do mik 
Dále uvádí Ing. Mičkal „Čili dokud nebude navázán s Vámi 
kontakt, na základě kterého by se ten posudek mohl uzavřít, 
tak budete prostě tady čekat tak dlouhou, než si to 
rozmyslíte”,

Mi 
To uvádí paní znalkyně, ne já.

Ch do mik 
to uvádí znalkyně, upřesňuje Ing. Vladimír Mičkal.

Šk
Nikoliv

Ch do mik 
Znalkyně uvádí, že to nikoliv,

Ch (čte dále z papíru)
takže vydržíte mlčet dál, i kdybych tady 
byla 10x.

Ch do mik 
Odstavec
takže vydržíte mlčet dál, i kdybych tady 
byla 10x.

Ch
No

Mi
Paní znalkyně řekla jste to?

Šk  (01:06:48)
Je možné, že teda eé v průběhu opakovaných pohovorech . . .

Ch do mik 
Je možné, že při opakovaných pohovorech, kdy tam 
chodila, to mohla i říci.

Ch
Do konce mého vězení mi zbývá 15 dní.

	
Ch
A to je toho (06:29) 

Mi
To je čas toho záznamu, . . . minuty teda. 

Ch do mik  (čte z papíru s přepisem hovoru)
On pak dále říkal, uvádí Ing. Vladimír Mičkal, 
že dokonce vězení mu zbývá 15 dní a MUDr. Škopková měla uvést, 
„bude to prodloužený, počítejte s tím, počítejte s 
 tím, počítejte s tím, že když nebude hovořit, tak bude žádat 
 ošetřující primář Vás o prodloužení pobytu, tzn., že tady 
 půjdete a pobyt bez souhlasu bude pro duševní poruchu”.

Šk  (01:07:55)
(nečitelné, mluví více osob) . . .
rozhovory za přítomnosti minimálně dalších 5ti osob.

Ch do mik
Dále pak uvádí, že pokud byly dělány pohovory s 
Ing. Vladimírem Mičkalem, tak to bylo děláno vždycky 
i za přítomnosti jiných lékařů.

Šk
kompletního personálu.

Ch do mik
kompletního personálu.

Ch
Ale vy tady pane Mičkal dokládáte, 
že ty pohovory byly dělány když jste říkal,
že jste nekomunikoval.
 
Mi
Paní znalkyně nemluví pravdu pan soudkyně.

Ch 
A jak nemluví . . .

Ch do mik
odstavec
Na dotaz soudu, co k tomu chce říci Ing. Vladimír Mičkal, 
že z toho co zde uváděno vyplývá, že pohovory byly dělány, 
že zde tady byly pokusy o pohovory a že on i komunikoval, 
uvádí, že znalec neříká pravdu. 

Mi (07:08:42)
Další dotaz
Paní znalkyně, ve svém znaleckém posudku jste uvedla,
že trpím nějakou . . . paranoiou s bludy.
Prosím řekněte soudu, jaký bludný výrok jste slyšela 
na vlastní uši z mých úst.

Šk   (01:09:02)
Všechny ty výroky jsou zaneseny ve znaleckém posudku.

Mi
Paní znalkyně prosím, abyste odpověděla . . . 

Ch do mik
Pokud jde o bludy chce slyšet Ing. Vladimír Mičkal 
o jaké bludy jde.

Mi
Paní soudkyně prosím doslovně zaprotokolovat.

Ch
Jak jste to řekl doslovně ?

Ch do mik
Ing. Mičkal má námitku k protokolaci a chce doslovně, 
aby bylo uvedeno :

Mi
Prosím,aby znalkyně uvedla jaké bludné výroky 
slyšela paní znalkyně na vlastní uši z mých úst

Ch do mik
„Prosím, aby znalkyně uvedla, jaké bludné výroky 
slyšela na vlastní uši z mých úst.

Šk
Musela bych mít k dispozici to první vyšetření.

Mi
Ne ne, já se ptám na to období, 
kdy jsem byl v těch Dobřanech 

Šk
Samozřejmě ten pocit, že 

Ch do mik
jde o pobyt v Dobřanech”,

Šk  (01:09:55)
Jestliže jde o pobyt v Dobřanech
tak samozřejmě ten bludnej projev 
a ten pocit toho pronásledování
to z celého toho vašeho chování vyplývalo.

Ch do mik
ten bludný pocit, a to ty jeho projevy svědčily o tom, 
že trpí bludy.

Mi
Paní znalkyně prosím vás , blud musí být vysloven?
nebo projeven nebo si ho mohu myslet ? 

Šk  (01:10:26)
Blud může být vysloven, může si myslet, může ho napsat.

Ch do mik
Blud může být vysloven, může si myslet, může ho napsat.
Na dotaz soudu znalec uvádí, že vycházela i z dopisů, 
které jsou založeny ve spise.

Mi
Paní znalkyně mohla byste mi prosím říci, kolik
pacientů celkem za svou karieru jste vyšetřila a 
kolik z nich od Vás odešlo s diagnózou zcela zdravý člověk.

Ch
To není otázka na znalce, to vy nemůžete hodnotit,
jaké znalecký posudky dělala, . . 

Mi
Kolik ?

Ch 
Ani to Vám nemusí zajímat, to se netýká Vaší osoby . . .

Mi
Jde o věrohodnost znalce paní soudkyně

Ch do mik
Odmítá se dotaz vyšetřovaného na znalce, 
jaké znalecké posudku a s jakým závěrem prováděla. 
On z toho chce posoudit věrohodnost znalce.
odstavec
Tato otázka se zamítá.

Mi
Paní znalkyně existuje v seznamu diagnóz diagnóza 
"zcela zdravý člověk" ?

Ch do mik
Dotaz, Ing. Vladimír Mičkal činí dotaz, 
zda existuje diagnóza „zcela zdravý člověk”.

Šk   (01:11:47)
To není diagnóza, to je konstatování faktu 

Ch do mik
Znalec uvádí, že zdravý člověk není diagnóza, 
je to konstatování zdravotního stavu člověka.

Mi 
Paní znalkyně duševní nemoce jsou sepsány v seznamu 
tuším ICD každá nemoc má svoje číslo podobně jako v jiné 
oblasti medicíny má svoje číslo chřipka, tak třeba . . .
Pedofilie má F654 prosím řekněte soudu 
jaké číslo má diagnóza zcela zdravý člověk.

Ch do mik
Ing. Vladimír Mičkal chce vědět, 
jakou diagnózu má zcela zdravý člověk.

Šk  (01:12:31)
Já jsem řekla, že tato diagnóza neexistuje 

Ch do mik
Znalec uvádí, že řekla, že tato diagnóza neexistuje.

Mi
Paní znalkyně mám z toho teda usoudit to, že 
jestliže tato diagnóza neexistuje, že člověk 
který se u vás objeví byť zdravý, musí nutně 
odejít nemocný protože diagnoza zdravý člověk neexistuje ?

Ch do mik
Chce slyšet, zda člověk, který k ním přijde, 
musí odejít jako nemocný, 
protože diagnóza zdravý člověk neexistuje.

Šk
. . .(nečitelné, rušní hlukem auta z ulice) . . .
odcházejí od nás a mají v propouštěcí zprávě,
že se nejedná u nich o duševní poruchu. 

Ch do mik
Znalkyně uvádí, že od nich odchází lidé, 
kteří mají uvedeno ve své propouštění zprávě, 
že se nejedná u nich o duševní poruchu.

Mi
Paní znalkyně ještě, jestli mi soud dovolí tuto otázku

Ch 
Ale já chci jenom otázky které se týkají jenom 
vaší osoby a vašeho posudku. Nikoliv abyste hodnotil 
znalce ve vztahu k jiným posudkům, 
ve vztahu tedy k metodám a ve vztahu tedy k činnosti znalce 
a k tomu jako jak pracujou.

Mi
Nicméně paní soudkyně já ji přesto položím 
a je na Vás jestli jí připustíte či nikoli.

Ch
Jakou otázku položíte ?

Mi   (01:13:48)
Paní znalkyně byla jste Vy nebo Váš manžel 
někdy v kontaktu s StB ?

Ch do mik
odstavec 
Činí dotaz Ing. Mičkal, zda byla ona či její 
manžel v kontaktu s STB ? 
Tato otázka se nepřipouští.

Šk
Byli jsme pronásledovaná rodina celých 25 let.


Ch do mik
Znalec uvádí, že ona na to odpoví, 
že nikdy a že byla rodina 
pronásledována celých 20 let.

Mi 
Zapomněla jste paní soudkyně zaprotokolovat,
že paní znalkyně odpovídá zvýšeným hlasem.

Ch 
A nedivte se 

Mi
Mě zaprotokoluje když zvýším hlase 
a paní znalkyni to neprotokolujete.

Ch do mik
Znalec odpovídá zvýšeným hlasem, protože sejí 
to dotýká osobně a velice.

Ch 
Další otázky na osobu znalce nepřipouštím,
pokud jde o tyto otázky pane Mičkal, 
ty nejsou předmětem tohohle řízení.

Mi
Já k znalkyni nemám další otázky.
Považuji z prokázané, 
že znalkyně křivě vypovídá. 

Ch do mik
Ing. VMičkal nemá další otázky, pokládá za prokázané, 
že křivě vypovídá znalkyně.

Va
Paní doktorko, zeptám se Vás, já jsem se 
nikde ve vašem posudku nedočetl po jakou dobu 
byl pan inženýr Mičkal, jak bych to nazval, 
hospitalizovaný v té psychiatrické léčebně.

Šk
No (nečitelné, šeptá) . . .

Va
Tam je napsáno, že byl odchycen 15.10. a tím to končí.
 
Ch
A propuštěn byl ?

Šk  (01:15:41)
Datum propuštění je tam určitě uvedeno.

Va 
Tak to určitě uvedeno není.
A já pokud vycházím z jiného usnesení soudu . . .

Šk
Tak je to potom v nějaké jiné odpovědi,
kterou jsme projednávali potom 
při tom ústním líčení tady.

Va 
Je tam datum 26.11. 

Šk
Pravděpodobně 

Va 
Paní doktorko, já se Vás tedy zeptám, . . .

Šk
Protože v té době é pobyt třeba takže éh
jsem neměla důvod psát datum ukončení pobytu.

Va 
Tak a tomu já nerozumím, proč byl pan Mičkal 
ještě dalších deset dní držen v psyc . . .

Ch
. . v té lhůtě šestitýdenní

Va 
Dobře ale když uř byl vypracován znalecký posudek?

Ch 
Tak on ještě, ona doplňuje znalecký posudek 

Šk
Já jsem potom doplňovala při ústním jednání 
další poznatky

Va 
Proč jste nepoznamenala do toho posudku, že pan Mičkal . . 

Šk  (skáče do řeči)
Už to nešlo, ten posudek byl e poslanej.

Va 
No ne, ale to jste tam neuvedla, že je to v podstatě 
jakýsi mezitímní posudek a že je pan Mičkal 
nadále pozorován . . . 
- - - (nečitelné mluví 3 osoby současně) . . .

Šk
. . já jsem to tam uváděla, já jsem to tam uváděla . . 

Ch do mik  
odstavec
Opatrovník pana Ing. Vladimíra Mičkala pak dále činí dotaz, 
jak dlouho byl pan Ing. Vladimír Mičkal v psychiatrické 
léčebně, znalkyně uvádí, že to je jednak uvedeno při ústním jednání, 
kdy byla vyslechnuta u soudu a 
tam je odůvodněno i proč, tedy tam dále ještě byl pozorován.

Va 
Pak nerozumím tomu proč, v průběhu té lhůty tedy
byl podáván znalecký posudek, proč jste tedy nepočkala
až na konec té šestitýdenní lhůty a nepropustila 
pana Mičkala a potom . . (znalkyně skáče do řeči)

Šk
Prostě jsem ho ééh se rozhodla že ho uzavřu na té situaci, 
už se zas tak é neočekávali nějaké prudké změny 
a domlouvali jsme se jenom na termínu propuštění 
s panem primářem.

Ch do mik
Ona ještě pro pozorování využila dobu další, 
ona vypracovala znalecký posudek s tím, 
že už nepředpokládala, že dojde k nějaké prudké změně 
a pak se domlouvali ještě s primářem na propuštění.

Ch 
a pak jste teda to upřesnila přitom tom ústním jednání.

Va
Paní doktorko já potom nechápu, proč jste ho tam potom 
těch deset dnů nechávala, když jste nepředpokládala 
nějakou prudkou změnu.

Šk   (01:18:17)
Protože ta situace u pana inženýra Mičkala je 
opravdu velice komplikovaná, až prostudujete tak jako 
jsem prostudovala celý bohatý spisový materiál,
tak možná eh bude to jasnější, jo?

Ch do mik
Pokud tedy ještě ona přistoupila k dalšímu pozorování, 
je to v důsledku prostudování celého spisu, 
v důsledku i chování pana Mičkala a kdyby to kdokoliv 
takto prostudoval, tak by asi sám viděl, 
že to nebylo jednoduché takový znalecký posudek vypracovat.

Va 
Nenapadlo Vás, že pokud pan Mičkal zdůvodňuje své jednání
tím, že bojuje svá práva dané mu Listinou práv a svobod a
bojuje také proti tomuto establishmentu, že tímto Vaším 
postupem mu dáváte jenom vodu na jeho mlýn ?

Šk   (01:19:14)
Éeh, to v žádnym případě ee jsem neměla v úmyslu 
abych mu dávala vodu na jeho mlýn, ale byla 
jsem si vědoma, že s kýmkoliv pan inženýr Mičkal 
dostane e do kontaktu, tak se stane automaticky 
jeho nepřítelem a byla jsem si vědoma, 
e jeho nepřátelství automaticky přechází 
i na moji osobu a na další osoby, se kterými bude
ehh s tím co ee . . jed . . (nečitelné, spolkla konec věty) 	

CH do mik 
Pokud ona vyšetřovala Ing. Mičkala, byla si vědoma toho, 

Mi  (01:19:47)
Já jsem tam byl za trest !

CH do mik 

že veškeré jeho jednání se obrátí vůči každému, 
kdo se s ním dostane do kontaktu,

Šk
proto jsem žádala,abych byla toho zbavena.

Ch do mik 
a proto také ona i žádala o zproštění funkce znalce.

Va 
Jak mi vysvětlíte v kontextu té Vaší diagnózy 
že já nejsem nepřítelem pana Mičkala.

Ch 
No pan Mičkal, euh nepřítel, on se tady pokud
Já do toho teda vstoupím, protože pan Mičkal uvádí
že Vás nechce, od začátku Vás nechce, že Vás nepotřebuje.

(nečitelná pasáž, mluví více osob najednou)

Mi
Paní soudkyně, mohu do toho vstoupit?
To není nic osobního abych já proti panu . . 
já proti panu Vaškevičovi osobně nic nemám, 
já s ním mohu . . .  (soudkyně skáče do řeři) . . 
já opatrovníka z principu nep . . . (soudkyně skáče do řeři)

Ch
. . pane doktore, vy zatupujete pana Mičkala, 

Mi
nix osobně proti němu nemam, (s úsměvem)

Ch
. . kdy jste se s ním poprvé . . .

Va 
Já sem ho viděl poprvé při minulém jednání.

Ch
No

Ch do mik
Na dotaz soudu zástupce tedy opatrovník éé Mgr. Vaškevič, 
kdy se dost, odpovídá, že prvně se dostal do kontaktu 
s Ing. Mičkalem při předchozím jednání, 
předtím s ním nikdy nejednal.

Šk 
Já chci znovu zdůraznit, že poslední 3 roky eee 
jsem byla nucena opakovaně prostudovávat 
tento obsáhlý spisový materiál se všemi dodatky
stížnostmi, invektivami, urážkami na všechny orgány,
které vůbec s ním přišly do styku až na nejvyšší místa.
Takže já si troufám říct, (01.21:33)
že závěry svého posudku ee v případě, 
že bude jmenován jiný znalec, nebo série znalců
nebo jiná jiné zařízení že budou potvrzeny a aaa . . .
(nečitelné, soudkyně mluvi do mikrofonu)

Ch do mil
Znalkyně uvádí, že byla nucena tolikrát studovat spis 
a veškeré materiály týkající se vyšetřovaného 
Ing. Vladimíra Mičkala, že si je naprosto jista tím, 
že kdyby byl provedena proveden nový znalecký posudek, 
budou stejné závěry tak, jak učinila ona.

Ho 
Paní znalkyně podle toho posudku se Vám nepodařilo odebrat
žádná anamnestická data. To znamená, 
že co víte o panu Mičkalovi jako o jeho životě.

Šk
To co víme je dílem té e dokumentace, že třeba . .(??). . ,
měl dvě děti, dcery, kde bydlí a tak podobně a že byl do 
určité doby zaměstnán. Ale od určitého momentu 
samozřejmě už tam není evidována žádná zaměstnanost
to už, k tomu on se zásadně k těmhle věcem nevyjadřoval.
Takže o tom jeho životě (??) se můžeme pouze domnívat.

Ch do mik
Na dotaz vrchního státního zástupce e,e,aj,
jak získala nějaká data o jeho osobním životě znalkyně uvádí,
že jednak z údajů obsažených ve spise, že ví, že měl dvě dcery, 
že byl ženatý, ví o tom, že tedy nemá zaměstnání, 
že je veden jako uchazeč o zaměstnání na UP, 
ale to je všechno z toho, co tedy bylo vyčteno ze spisu.

Ho
Takže to jakým způsobem . . 
(nečitelné, mluví druhém konci místnosti málo hlasitě )
. . o sociální dávky . . 

Šk
Nevíme, já jsem ho navštívila v místě bydliště,
tam mi sousedi sdělovali, že . .  se sběrem . .  

Ch do mik
Pokud jde o vyřizování nějakých věcí, 
tak ona byla v místě bydliště, kde se o něm 
celkem nic nevědělo, jenom že vybírá popelnice 

Šk 
Ne, že vozí sběr 

Ch do mik
ne ze vozí sběr a nic jiného se o tom nedozvěděla.

Ho 
A jak je to se způsobilostí k právním úkonům. 
Vy jste se tady zmínila že dlouhodobě není zaměstnán,
to ale nesvědčí o tom,že by nebyl schopen se zaměstnat.
Byl by schopen uzavřít pracovní smlouvu.

Šk 
Já si myslím,že tam by docházelo k takovým eh eh 
komplikacím, že by asi neobstál . . s tím svým jednáním.

Ho
Pokud by pan Mičkal chtěl být zaměstnán on sám,
byl by toho schopen ?

Šk
Možná, možná by byl schopen, možná.

Ch do mik
Na dotaz OSZ PM, že pokud by tedy Ing. Vladimír Mičkal 
chtěl uzavřít pracovní smlouvu, zda by byl schopen 
uzavřít pracovní smlouvu, tak znalec uvádí, 
že s přihlédnutím k jeho chování 
by to bylo obtížné, ale možná, možná, 
že by byl schopen pracovní smlouvu uzavřít.

Ho
Pokud by si chtěl koupit (příliš potichu) . . televizi.
Je toho schopen ?

Šk
Já jsem to tam napsala, jestliže bude mít zdroj příjmů . . 

Ho 
To je věc jiná.

Šk  
Samozřejmě je schopen si koupit televizi.

Ho 
Auto, je schopen si koupit auto, pokud na něj bude mít.

Ch do mik
Na dotaz OSZ PM, zda je schopen si např. koupit TV, 
koupit auto, pokud na to bude mít, 

Šk  (01:26:17 )
Je schopen si koupit auto.

Ch do mik
znalkyně uvádí, že je schopen si koupit auto. 

Ho 
Takže věci, které nějakým způsobem on chce, je schopen
pochopit a je schopen je dělat?

Šk
Ano

Ch do mik
Ty věci, které on chce, je schopen pochopit a dělat.

Ch 
(??) dotaz, kdy Vy jste uváděla kdy tedy on si například 
převedl tu nemovitost darem na dceru a nedostal 
tím sociální dávky a Vy jste řekla, 
že tedy nebyl schopen posoudit dopad toho svého jednání,
nebo byl schopen a teda pak to mělo tenhle dopad ? 

Šk
Já totiž vůbec nevim jak to tam potom bylo . . .

Ch
Oni mu sebrali sociální dávky z toho důvodu, 
že se zbavil majetku .
On se zbavil majetku a tím oni dospěli k závěru,
že mu nepřiznají sociální dávky.

Šk 
On si pravděpodobně aé nebyl schopen uvědomit ten dopad,
že to bude mít tento dopad.

Ch 
Pak tedy argumentoval tím, že nemá ani na rohlíky,
že nemá na nic, že tenhle stát ho nechává v nouzi s tím,
že umírá hlady . . . 

Šk
To je další zdroj, další zdroj stížností.
To je prostě z logiky té osobnosti 
já k tomu nemam co dodat. 

Ch do mik  (01.27.46)
Takže z logiky, takže on prostě když prodá nemovitost,
on vždycky kouká, nemá na to nemá na rohlíky,
na nic a že tedy nemá z čeho žít, že stát ho nechává v 
nouzi bídě, a přitom tedy dal darem tedy tu . . dům.
Proto mu nebyly přiznány sociální dávky.

Šk
Ale ještě než to dal darem, tak mu nebyly přiznány také,
protože na ně neměl nárok.

Ch 
To bylo hmotné zabezpečení, to nedostal, 
ale sociální dávky jsou něco jiného. 

Ho 
Paní soudkyně, dávky by nedostal s tou nemovitostí stejně, 
protože . . . (Soudkyně skáče do řeči)

Ch
Ale oni ním to odůvodnili tím, že on se prostě on se zbavil
majetku. A já se chci zeptat ještě jako a to se zeptam
pak pana Mičkala, když se hlásí   
Pane Mičkal 
Vy platíte dceři něco za to, že bydlíte v jejím domě?

Mi
Já bych se chtěl ještě znalkyni, . . . dotaz  

Ch 
Já se Vás ptám

Mi 
Ano platím.

Ch
Platíte jí za to že bydlíte v jejím domě, 
v tom domě který Vám darovala? 

Mi 
No samozřejmě platím

Ch 
A co jí platíte?

Mi
Symbolická nájem.

Ch 
A jaký symbolický?

Mi
Řádově nějakých tisíc korun 

Ch do mik
Na dotaz soudu, zda Ing. Vladimír Mičkal své dceři hradí 
nájem v domě, který jí dal darem, uvádí, 
že samozřejmě jí platí symbolicky 1.000,-- Kč.

Mi 
Já bych měl ještě dotaz na paní znalkyni, 
jestli mohu jeden.

Ch do mik
odstavec

Mi 
Paní znalkyně, řekněte soudu proč si myslíte,
že jsem tu nemovitost převedl na tu dceru,
jestli to byl nějaký můj vrtoch , 
nebo jestli to mělo nějaký racionální základ.

Šk
. . . (nečitelné, šeptá a k tomu ještě mumlá)

Ch do mik
Na dotaz Ing. Vladimíra Mičkala, jestli ví znalec, 
proč převedl nemovitost na svoji dceru, znalec uvádí, 
že neví, z jakého důvodu, neví, zda to byl 
jeho vrtoch či racionální základ.

Ch 
Ještě nějaký dotaz ke znalci ?

Va
Paní doktorko, když jsme u té nemovitosti,
pan MIčkal zdůvodnil převod té nemovitosti na dceru tím,
že ve chvíli kdy on dozvěděl, ze proti němu je vedeno 
řízení o zbavení způsobilosti, tak aby v podstatě 
si uspořádal svoje majetkové poměry ještě v době kdy může 
nakládat se svým majetkem, tak tuto nemovitost 
právě převedl na svojí dceru. Jak se tento postup 
slučuje se závěry Vašeho znaleckého posudku ?

Šk
To nemohu posoudit, já o tom nic nevím.

Ch do mik
odstavec
Znalkyně uvádí, že nemůže odpovědět opatrovníkovi na dotaz 
ee ee e zda je . . zda ví o tom, že prakticky . . .

Va 
Pardon, já se neptám na to jestli o tom víte, 
já se prám na to, jak se tento postup pana Mičkala
slučuje se závěry Vašeho znaleckého posudku.

Ch do mik
jak se tento postup pana Mičkala éée ztotožňuje se závěry
tohoto posudku, nebo jaký . . . 

Šk
Já nevím jakými pohnutkami by l pan inženýr Mičkal veden 

Va 
Já se neptám na pohnutky.

Ch do mik 
znalkyně uvádí, že neví jakýma pohnutkama byl veden k tomu,
že teda převedl nemovitost darem na dceru 

Šk 
On může říkat cokoliv, já nemohu to posoudit,
já jsem to neprobírala a neměla možnost to posuzovat
Tohle slyším prvně 

Ch + Šk  současně  
. . že to bylo z toho důvodu . . neprobírala . .
. . . v té době kdy bylo vedeno řízení proti, o způsobilosti 
k právním úkonům si chtěl uspořádat své poměry. 
Ona o tom nic neví, nebylo o tom sním mluveno, on jí 
na nic neodpovídal.
odstavec

Va 
Tak teď to víte, já v tom vidím zjevný 
rozpor se závěry Vašeho znaleckého posudku.
Tak mi tento rozpor vysvětlete.

Šk     (01:31:56)
Co mám vysvětlovat, já to nechápu.
Proč e teda e jestli je to tak, že on aby 
e v řízení ohledně způsobilosti měl uspořádané 
svoje poměry tak převedl to na dceru ?
Vždyť to vůbec spolu nesouvisí. 

Ho 
Než právě o tu právní subjektivitu přijde zahájil pan . . .

Šk    (01:32:17)
Ale proč očekával,že o to přijde ? 
On byl osoba, která se považovala za osobu zdravou . .

Ch do mik
odstavec
Znalec pak uvádí, že . . 

Šk
Proč teda uvažoval, že o to příjde ?

Ch do mik
. . proč měl pan Ing. Vladimír Mičkal 
uvažovat o tom, že přijde o způsobilost k právním úkonům, 
když od začátku tvrdí, že je osobu způsobilou 
k právním úkonům, proč tedy uvažoval
tom a na základě také jednal 
převést svou nemovitost, uvádí, 
že je to nelogické pro toto řízení.

Va
Takže podle Vás je to nelogické?

Šk (01:32:50)
Nelogická úvaha je to, jestliže jsem přesvědčen,
že jsem zdravý a bojuji za to, že jsem teda budu 
budu uznán e plně způsobilý, tak proč se zbavuju 
svého majetku ? 

Mi marnš se hlásá o slovo

Šk
Přece tam mu nemůže do toho zasahovat nikdo 
do jeho osobního majetku.

Va
A když bude zbaven svéprávnosti ?

Šk  (01:33:18)
Tak dostane opatrovníka a ten opatrovník 
bude jednat v jeho zájmu .

Mi (neudržel smích)

Šk (nepouští nikoho ke slovu) 
Má dvě dcery a ty přece nebudou ubližovat svému otci.
Předpokládam.

Ch se stěží dostává ke slovu
. . . já tedy tady celým tím řízením také i se dotýkáme 
takové té sféry, kde se říká, že . . .
(nečitelné, zaviněno rušením )
V tom řízení o způsobilosti k právním úkonům není 
jediným důkazem ten znalecká posudek, 
který vypracuje znalec, ten je obligatorní v tomto řízení 
protože my nejsme odborníci, kteří můžeme posoudit,
zda u někoho jde u duševní poruchu, která 
v důsledku které není schopen činit úkony . . .
(nečitelná část záznamu) . . . ale . . .zjistit něco 
o té osobě a tím dokazuje tedy i duševní stav pana 
inženýra Vladimíra Mičkala.
On také neodpovídá na všechny dotazy soudu v této oblasti.
My jsme před tím měli dotazy i i . . . 
jako svědky, to bylo navrženo OSZ, jeho dcery ,
nejvyšší státní zástupce kdyby na tom trval, 
tak jsme je vyslechli, ale já myslím,
že by to bylo nadbytečné jednak proto, 
že ony samy to odmítly, nechtějí být vyslechnuté,
Ing. Vladimír Mičkal taky uvádí, že taky nechce, 
aby byly vyslechnuté. Takže to je otázka toho,
co by nám o svém otci řekly. 
My máme dělat veškeré takové důkazy, které nám něco 
o té osobě a jejím chování řeknou. A tady ty možnosti,
vzhledem k tomu, že jedná, samo sebou nespolupracují osoby
okolo, sousedé se příliš nevyjadřují, 
dcery nechtějí vypovídat, nebo nedostavujou se k jednání 
pokud budou předvolány, nevím do jaké míry budou ochotny
vypovídat jako svědci či ne, takže my o jeho osobě zase 
v tom směru toho moc nevíme.
Já nevím, jestli zástupce bude třeba ještě trvat na 
výpovědi těch svědků ?

Ho
Ne

Mi  (01:35:22)
Paní soudkyně, já bych k to chtěl ještě jednu námitku.
Tady je zcela základní věc.
Já Vám paní soudkyně samozřejmě nechci mluvit 
do Vašich pravomocí, nicméně já Vás ubezpečuji,
já kdybych byl na místě soudce, tak jako první co udělám,
si toho člověka, které chci poslat za mříže, 
pozvu do soudní síně a podívám se na něj jak vypadá,
abych věděl, zda jeho chování před internací za mřížemi 
a po ní je stejný. Jestli ho třeba za těma mřížema
nepodrobili nějaké násilné "léčbě" .
Jako první bych prozkoumal, zda ten člověk je či není 
schopen dělat právní úkony. Zjistil bych že není schopen
dělat právní úkony, že třeba řekne nějaký nesmysl,
že je osvícen nějakýma mimozemšťanama a 
pak by bylo na místě zkoumat jeho zdravotní stav 
v nějaké léčebně.
Paní soudkyně nezlobte se na mě, já se necítím,
že stojím před nestranným a nezávislým soudem. 
Děkuji Vám za slovo .

Ch do mik 
Ing. Mičkal uvádí, že se necítí být před nestranným, 
nezávislým soudem, že on je toho názoru, 
že je nařízeno vyšetření, 

Mi
Mám to zopakovat ?

Ch 
Ne 

Ch do mik
měli jsme ho poznat, 
aby ho viděli na vlastní oči.

Ch
Ono stačí ty podklady které jsme dostali jako podnět.

Mi 
Paní soudkyně,
Principem každého soudního řízení je, 
aby ten soudce tu stranu viděl na vlastní oči.
Nezlobte se na mě ale vy máte 
zřejmě jinou představu o soudním řízení.

Ch do mik
odstavec 
Soud má jinou představu o soudním řízení. 
odstavec 
Ing. Vladimír Mičkal je upozorněn na to, že byl několikrát 
volán k jednání, nedostavil se.

Ch 
Minule jste se nedostavil, byl jste k jednání pován.

Mi
To už bylo ale až po mé internaci.

Ch
To nevadí, . . (nečitelné). .znaleckého posudku,pane inženýre, 
Mi 
Ale jde o to . . .

Ch
tak bych už dávno rozhodla.
Já se snažím Vás tady vyslýchat, snažím se Vás poznat,
a snažím se udělat ještě další důkazy pro to, 
abych mohla rozhodnout. A nemusím vždycky rozhodnout tak, 
jak je přesně znalecký posudek. Já se snažím ty důkazy 
všechny ještě doplnit. 
Kdybych to nechtěla, tak už dávno rozhodnu jenom, 
podle znaleckého posudku.

Mi 
Paní soudkyně, já jenom namítá to, že jste nenařídila 
to jednání jako je teď a to minulý před tím,
než jste vydala to rozhodnutí o mé internaci za mřížema.
To Vám namítám.

Ch do mik
odstavec
On je toho názoru, že mělo být nařízeno jednání 
i předtím než byl internován na psychiatrickou léčebnu
odstavec
Ing. Vladimír Mičkal byl upozorněn na to, 
že pokud by se dostavil dobrovolně, 
nikdy by nedocházelo k nařízení pozorování v PL Dobřany

Ch
Mohla by to bát otázka pokud byste spolupracoval
jednoho dvou dnů a nemuselo být nařízeno pozorování.

Mi
Paní soudkyně 
Mě je víc než komukoliv známo, jakým způsobem 
tato státní moc po revoluci zneužívá vysloveně 
psychiatrii proti prostým občanům 
a toto je první zadokumentovaný případ 
publikovaný na internetu.

Ch do mik
a na to on uvádí, že to je první zadokumentovaný případ, 
jak psychiatrie zneužívá občany 

Mi
Jak státní moc zneužívá psychiatrické léčebny proti 
prostým občanům v této zemi.

Ch do mik
a státní moci psychiatry a psychiatrické léčebny 
proti prostým občanům v této zemi.

Ho
My jsme se tady dobrali k tomu . .(nečitelné, příliš potich)
Můžeme si nějak sesumírovat všechny situace běžného života 
jejichž by byl schopen a jejichž ne ?

Šk
Všechny situace ne, všechny situace rozhodně ne,
protože tak jak jsem měla možnost se seznámit 
s tímto případem, tak pan inženýr Mičkal bude 
dál jednat zřejmě hodně nevypočitatelně.
Takže ee nevim e kde by v případě, že by měl takový 
zdroj příjmů . (??). . podle mě v této situaci, v jaké 
jsem ho posuzovala, to hospodaření ééé vlastně s čímkoli
nepřipadalo v úvahu protože žádný majetek éé neměl.
Čili on byl v té době bez prostředků.
Jenom vyžadoval ten ty podpory nebo ten . . 
(spolkla konec věty) 

Ho 
(nečitelné potichu)

Šk
Když by se to v ideálním případě todleto, já nevim, 
něco vyhrál nebo pracoval, nedovedu si to představit.
Nedo. .nedokážu. Tento typ osobnosti předjímat do budoucna, 
že by byl schopen fungovat tak, aby mohl se znormalizovat.

Ch do mik
Na dotaz OSZ PM, zda znalec může uvést, 
co vlastně je schopen Ing. Vladimír Mičkal dělat a co není 
schopen dělat, tak uvádí znalkyně , že to vůbec nejde 
předvídat a že to vůbec ani nelze konstatovat, že za situace, 
kdy ona dělala posudek, tak prakticky nemá žádný majetek 
a nemůže posoudit to, co by dělal v případě, 
že by měl peníze, že by vyhrál, jak by se v konkrétní 
situaci choval.

Šk
Já jenom řeknu jednu větu, že v případě, že by zmizel 
tento případ, který je takhle nafouknutej 
a běhá po všech úřadech a všude se s ním kdekdo zabejvá
a všude je tak? (??) , že by najednou skončil a pan 
inženýr Mičkal našel nějaké zaměstnání ve kterém by obstál 
vydělával si peníze a vydržel v ňom, pokloním se 
a budu hrozně šťastná . . . (nečitelné, spolkla konec)

Ho 
Ale nevylučujete to.

Ch do mik 
V případě, že by např. zde nebyl tento případ, 
který už má velmi široký rozsah a např. pan Mičkal 
by měl peníze, získal by zaměstnání, 
tak by dala leccos za to, že by pak to mohlo 
být posouzeno jinak, tedy nevylučuje to, 
že je, že by byl schopen činit úkony.

Šk
Teď zatím bude pokračovat zřejmě dál.

Ch
Je to paranoida . . 

Šk
Ano.

Ch
Je to paranoida pouze . . 

Šk
Ano.

Ch
. . jedním směrem ?

Šk  (01:42:54)
Jednoznačně ! 
Jednoznačně !

Ch do mik 
Pokud jde o . . 

Šk
Jednoznačně !

Ch do mik 
. . Ing. Vladimíra Mičkala na dotaz soudu uvádí 
znalkyně, že prakticky je to všechno ovlivněno konkrétně 
tímto řízením, tímhletím případem a že jeho paranoida 
je zaměřena v jednom směru tedy proti těm soudům třeba .

Šk
Možná že by celou věc vyřešilo, že by se odvezl nebo odešel 
se nechat přezkoumat . . . nějakým jiným e psychiatrem někam,
kerej by e mohl e potom udělat e závěry. To, to je možný. 
Klidně může jít na zkoumání do nějakého zařízení jiného, 
nebo dobrovolně spolupracovat s někým.
Což se ještě nestalo.

Ch do mik
Myslí si, že kdyby možná dobrovolně s někým spolupracoval, 
mohly by nakonec třeba závěry být i jiné.

Mi 
Mohl bych ještě znalkyni položit jednu otázku ?

Ch přikývnutí

Mi   (01:43:57)
Paní znalkyně, připustíte, 
že by mohl i psychiatr být duševně nemocný ?

Ch do mik
odstavec
Soud nepřipouští otázku Ing. Vladimíra Mičkala, 
zda by mohl být i psychiatr duševně nemocný.

Mi
Proč paní soudkyně nepřipouští ?

Ch 
Jý nevim, to se netýká tohohle řízení, 

Mi 
To se týká.

Ch 
. . duševní nemoc někoho z psychiatrů .

Mi 
Ale vždyť jde o věrohodnost.

Ch
Ale za to si nese zodpovědnost znalec,
ten je ten si nese trestní zodpovědnost 
i za vypracování znaleckého posudku.

Mi
No dobře, ale já přeci jsem na místě, 
kdy musím ty důkazy proti tomu znalci shromáždit.

Ch
Já tu otázku nepřipouštím.
Takže pokud jde . .
Já bych chtěla jenom podotknou pane inženýre,
pokud vím jste podával podnět na zahájení řízení proti 
pracovnici úřadu paní Krausové, kde jste nedoložil nic 
žádným lékařským potvrzením a dokonce jste jí chtěl 
zbavit sexuální způsobilosti.  

Mi (stěží drží smích)     (01:45:00)
To není pravda, to vůbec není pravda !
. . sexuální ? . . 
To je naprostej nesmysl ! 

Mi 
Paní soudkyně, já se k tomu tedy vrátím.
k Občanskému soudnímu řádu. 
Jestli mohu teda trošku déle mluvit.
V jakém nepoměru je . . 

Šk
Já jsem objednána k lékařskému zákroku. 
Mohu se vzdálit? Ještě budete mít nějaké dotazy?  

Ch 
Já už to asi uzavřu ty důkazy 

Va 
Pani doktorko ještě k tomu Vašemu vyjádřeni,
že pan MIčkal v léčebně nespolupracoval, 
odmítal jakoukoliv spolupráci podle Vás je jakoby 
projevem té jeho nemoci. Já se zeptám. 
On to vysvětlil tu nespolupráci tím, 
že v podstatě bojuje za svá práva dané mu tou 
Listinou základních práv a svobod a že v podstatě 
Vy jste jenom nástrojem toho establishmentu 
který tato práva pošlapává.
Dá se tento Váš závěr abstrahovat 
i na nějaké jiné osobnosti z naší historie, 
které bojovali za svojí pravdu a byly ochotni 
nejenom se zavřít do léčebny ale v podstatě i zemřít
nebo být uvězněni jako Jan Hus nebo Václav Havel ?

Šk
Já nemůžu se k tomuhle vyjadřovat.
Samozřejmě jsou případy které byly é ňákým způsobem
taky v ňákém nesouhlasu s tím co co jako se děje 
ve společnosti . . 

Ch
Znalkyně uvádí, že jsou to znaky které jsou ve společnosti,
ale Vladomíra Mičkala se to netýká  
Dále uvádí, že nesouhlasí, ale případ Ing. Mičkala 
se vymyká z normálu, takto se za lidská práva nebojuje.

Mi 
Paní znalkyně je Vám známá skutečnost, 
že je proti Vám vedeno trestní řízení, které ještě není 
uzavřené, takže jste nyní v procesním stavu 
jako osoba podezřelá ? Nejste zatím obviněná z ničeho.

Šk   (01:47:27)
Ano.

Mi 
Četla jste trestní oznámení ?

Šk
Ano 

Ch
To bylo ale odloženo to trestní řízení ne ?

Mi
To trestní oznámení, to trestní stíhání pokračuje,
vždyť jsem Vám na začátku řízení paní soudkyně
předkládal opravný prostředek, který má odkladný účinek.
Paní zástupkyně státní.

Ch do mik
odstavec
Ing. Vladimír Mičkal dále uvádí ke znalci, zda si 
je vědom toho, že je proti ní vedeno trestní stíhání. 
Znalec uvádí, že ano, že si toho je vědoma.
odstavec
Ke znalci nejsou žádné dotazy.

Šk
Já to pošlu 

Ch do mik
Znalkyně uvádí, že pokud bude vyúčtování, 
pošle jej soudu písemně.

Mi
Mohu dostat slovo?

Ch
No

Mi 
Jako další důkaz o tom,
že jsem schopen dělat právní úkony,
předkládám paní státní zástupkyni 
dvě účtování, které vyúčtovala léčebna Dobřany,
jedno je k pojišťovně a jedno je k soudu.

Ho 
To jste mi tady dal minule pane Mičkal, to já vím.

Mi 
Ja Vám to tady nicméně nechám
Ani jedna z těch položek nesouhlasí.
Já bych Vás chtěl poprosit, abyste prozkoumala
 
Ch 
To my tady nezkoumáme

Mi 
Vy ne ale paní státní zástupkyně 
zda nedošlo k porušení zákona.

Ch 
tady je řízení o způsobilost . . .

Mi 
Já tady nechci abyste to přezkoumala, 
vždy%t jsem Vám to na začátku říkal, 
že jako důkaz toho, že jsem schopný 
dělat právní úkony, předávám tento podnět.

Ch do mik 
Pokud jde o Ing. Mičkala, 
předkládá OSZ PM doklady o tom, jaká částka byla účtována 
pojišťovně, soudu a dává jí to k tomu, 
aby ona to přezkoumala.

Ho
Já to předám příslušnému OSZ 

Ch do mik 
OSZ PM k tomu konstatuje jen to, 
že to předá příslušnému OSZ.

Ch
Pokud jde tedy o důkazy
Navrhují se tady ještě nějaké důkazy v tomto řízení?
Aby se poradil opatrovník s vyšetřovaným
přerušuje se jednání na 10 minut.

Ch do mik  (01?50:15)
Jednání se přerušuje na 10 minut.Ch do mik  (01?50:16)
Po přerušení jednání se pokračuje v řízení.

Va 
Dodáme na nosiči dat na cedečku soudu k dispozici 
nahrávku jednání mezi panem Mičkalem 
a doktorkou Škopkovou ze dne 11.11.2008 
a dále nahrávku z minulého soudního jednání

Ch do mik
Opatrovník navrhuje ještě provedení dalších důkazů 
jako nahrávky z minulého jednání, které dodá 
Ing. Vladimír Mičkal a nahrávku, kterou dodá 
Ing. Vladimír Mičkal, pokud jde o pohovor se znalcem 
ze dne 11.11.2008 

Va
a dál navrhujeme slyšení svědka ing Jana Rouba
bytem Úslavská 41 Plzeň.

Ch do mik
a dále navrhují výslech svědka Ing. Jana Rouba, 
bytem Uslavská 41, Plzeň.

Ch
Okresní státní zástupce navrhoval ?

Ho 
Nic

Ch
Pokud jde o tedy tyto důkazy, já bych měla přistoupit 
i k těm závěrečným návrhům. 

Ch do mik
odstavec
Soud zamítá navržené důkazy navržené 
Ing. Vladimírem Mičkalem.

Ch
Pokud jde o závěrečné návrhy, tak vy navrhujete 

Va 
aby soud to řízení zastavil, neboť mám za to,
že bylo prokázáno, zejména v tom předchozím jednání 
že pan inženýr Mičkal je způsoben činit právní úkony,
soudu předložil několik důkazů, které byly zpracovány 
na velmi solidní úrovni, několikrát ukázal, 
že je schopen velmi kvalifikovaně se hájit a
není důvod, aby byl zbaven či omezen ve 
způsobilosti k právním úkonům.


Ch do mik
Závěrem opatrovník navrhuje zastavení řízení o způsobilosti 
k právním úkonům, jelikož je toho názoru, 
že vyšetřovaný Ing. Vladimír Mičkal je schopen činit 
právní úkony, že to prokázal jednak i při jednání 
a že není důvod, aby byl zbaven či omezen ve 
způsobilosti k právním úkonům.

Ho
Ja navrhuji zastavení řízení, protože já z průběhu dokazování
mám za to, že k právním úkonům pan Mičkal schopen je a
pokud znalkyně .. v závěru posudku . . 
není schopná určit . . (nečitelní, příliš potich) 

Ch do mik
OSZ PM rovněž navrhuje zastavení řízení s přihlédnutím 
k provedeným důkazům v tomto řízení. 
Je toho názoru, že ani znalkyně nebyla schopena říci, 
jaké úkony není schopen vyšetřovaný činit a 
které úkony je schopen činit. Je toho názoru, 
že Ing. Vladimír Mičkal je schopen činit úkony 
týkající se jeho osoby.

Mi   (01:54:14)
Já bych tedy potřeboval, nebo navrhoval, aby v rozsudku 
byly tyto výroky :
Paní soudkyně já vám to dám písemně.

Ch 
Pane inženýre Vy mě nemůžete říkat jaké mám . . .

Mi 
Já to navrhuji,
Navrhuji aby ve výrokové části rozsudku byly tyto výroky.
Já to navrhuji soudu, 
já Vám neříkám co máte nebi nemáte dělat.

Ch do mik
Ing. Vladimír Mičkal navrhuje, 
aby v rozhodnutí byly tyto výroky,

Mi 
Já to přečtu, nuď to nadiktuji přímo do mikrofonu,
nebo to . . .

Ch
To musíte nechat na mě jaké výroky dám, 
potom se můžete odvolat

Mi
Ale já mám právo navrhnout rozsudek.
Já navrhuji,aby v rozsudku byly tyto výroky :
Že znalecký posudek je nepravdivý
Dále aby se soud zabýval i ústavností.

Ch do mik
„že znalecký posudek je nepravdivý,

Mi 
že § 81 (1) osř je protiústavní.

Ch do mik
že § 81 odst. 1 o.s.ř. je protiústavní ustanovení

Mi
Dále aby tam byl výrok, že návrh na zbavení nebo omezení 
mojí způsobilosti k právním úkonům
byl zjevně bezdůvodný.

Ch do mik
že návrh byl bezdůvodný

Mi 
a že mám právo dělat právní úkony 
osobně svobodně a samostatně 
před jakýmkoliv soudem.

Ch do mik
že má právo dělat právní úkony svobodně, samostatně”.

Mi
Dále, žádám soud aby se zabýval i ústavností

Ch
To já se nemůžu pane Mičkal zabývat ústavností

Mi
Víte paní soudkyně tady je problém.
Já si své ústavní práva nikde nemohu . . 
(soudkyně skáče do řeči) 
K ústavnímu soudu se nedostanu 
a u obecného soudu je hájit nemůžu.

Ch 
Od toho tady máte ústavní soud.

Mi
Ale k tomu já se nedostanu před ústavní soud 
a obecný soud jako vy . . 

Ch 
. . dostat až před ústavní soud v tomto řízení 

Mi
ale ústavní soud se mnou paní soudkyně nebude bavit

Ch 
To já tady nebudu řešit

Mi
Ale vždyť to je systémová věc 

Ch do mik
Také chce, aby se soud zabýval ústavností tohoto řízení,

Ch
Čeho?

Mi 
takže marně tedy budu žádat, aby v rozsudku byly 
výroky týkající se Ústavy, Listiny a Úmluvou chráněných 
práv a svobod, které byly 

Ch do mik
marně tedy žádá, aby tam byly výroky o lidských právech 

Mi
v tomto řízení pošlapány
To znamená že jsem způsobilý mít práva podle čl.5 Listiny

Ch do mik
a že je způsobilý mít práva dle čl. 5 Listiny,

Mi
že mám právo na to, aby byla zachována moje 
lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 
a chráněno moje jméno podle čl.10 Listiny 

Ch do mik
že má právo na tom, aby byla zachována jeho lidská 
důstojnost, osobní čest, dobrá pověst, 
chráněno jeho dobré jméno podle čl. 10 Listiny,

Mi
že mám právo podílet se na správě veřejných věcí 
přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců podle 
čl 21 odstavec 1 Listiny lidských práv a svobod

Ch do mik
že má právo podílet se na věcech veřejných, 
přímou svobodnou volbou svých zástupců 
dle čl. 21 odst. 1 Listiny lidských práv a svobody

Mi
že mám právo na volební právo, které bylo během tohoto
řízení pošlapáno 

Ch do mik
že má právo na volební právo, 
které bylo během tohoto řízení pošlapáno

Mi
které je všeobecné a rovné 
a vykonává se tajným hlasováním 
podle čl 21 odstavce 2 Listiny lidských práv a svobod

Ch do mik
které je všeobecné a rovné, vykonává se tajným hlasováním 
dle čl. 21 odst. 2 Listiny,

Mi
a samozřejmě že mám i právo na to, mít za rovných 
podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím 

Ch 
ale to se mělo uplatnit v rámci volebního . . voleb!

Mi
Ale vždyť já jsem byl během voleb za mřížema díky Vám !

Ch 
To nemůžete uplatňovat tady, 
tady to prostě nemůžete navrhovat !

Mi
Já to navrhuji, jestli to akceptujete nebo ne, 
to je jiná věc.

Mi
Dále požaduji aby v rozsudku byly tyto výroky :
že mám právo na úhradu mých nákladů na toto řízení

Ch do mik
že má právo na úhradu svých nákladů v tomto řízení.

Ch 
Vám vznikly pane Mičkal ?

Mi
Samozřejmě, vždyť vidíte, musel jsem prostudovat spis,
musel jsem tady, 2 hodiny jsem minule tady . . .

Ch
 . . zaměstnání . . 

Mi 
při minulém jednání jsem tady 2 hodiny na potítku 
promlouval . . 

Ch
Ale ty náklady musíte vyčíslit 

Mi 
Samozřejmě. že Vám je vyčíslím
v dodatečné specifikaci.

Ch
(??)

Mi
No až rozhodnete zda to právo na tu náhradu těch 
nákladů mám či nemám.
Když vy rozhodnete, že to právo nemám.
Když vy rozhodnete, že to právo na tu náhradu nemám,
tak by bylo zbytečné abych mrhal síly, silami
a ty náklady vyčísloval.

Ch do mik
Ing. Mičkal uplatní své náklady až poté, jak rozhodnut, 
zda má právo či nemá, je zbytečné, 
aby jej uplatňoval, když nebude mít právo,

Mi
a dále že mám právo na odškodnění za újmu, 
která mi vznikla vězněním během tohoto řízení.

Ch do mik
že má právo na odškodnění a újmu, 
která mu vznikla vězněním.

Mi
Samozřejmě že jí vyčíslím až potom, zda mi toto právo 
přiznáte či nikoliv, ta částka se bude pohybovat v řádu 
miliony. Svoboda je, paní soudkyně, strašně drahá.

Ch do mik
a částka se bude pohybovat v milionech řádově.

Mi
To, co jsem teďka říkal Vám tady dám, 
založte to prosím do spisu, ano ?  

Ch do mik
Dále pak ještě to dává písemně, to se zakládá do spisu, 
poté, kdy ukončil svůj projev a předkládá soudu listinu, 
jak má znít výrok, která se zakládá do spisu.

Ch do mik  (02:00:21)
Takže Přerušeno jednání za účelem vyhlášení rozhodnutí.

Ch 
Nebo já ho vyhlásím hned.

Ch do mik 	
Bez přerušení jednání vyhlášeno usnesení :
odstavec
Takže vyhlašuje se usnesení.
Řízení se zastavuje.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Státu se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Ch   (02:00:52)
Takže v daném případě soud na základě provedených důkazů
dospěl k závěru, že nejsou dány důvody ke zbavení 
či omezení způsobilosti k právním úkonům 
Ing. Vladimíra Mičkala, jelikož po provedených důkazech,
které nebyly jen v provedení důkazu znaleckým posudkem,
ale i výslechem znalce při ústním jednání, provedením 
důkazu vyžádáním zpráv ohledně Vladimíra Mičkala.
Z provedených důkazů vyplývá a podle znaleckého posudku 
ing Vladimír Mičkal trpí duševní poruchou, takzvanou paranoidní 
psychózou s bludy. Ale soud musí posuzovat, zda tato duševní 
porucha má nějaký vliv na to,aby bylo nutné chránit tuto 
osobu před nepříznivými vlivy, tedy před tím, před jednáním, 
které by mu způsobilo škodu, nebo před jednáním, kde by on 
mohl svým jednáním způsobit škodu osobám blízkým.
Soud vychází z toho, že z provedených důkazů vyplývá, že ing
Vladimír Mičkal tu svojí duševní poruchu 
především zaměřil do jedné oblasti. A je to oblast podávání 
stížností, je to oblast tedy nespokojenosti s činností úřadů,
směřuje proti soudům, směřuje proti úřadům a to městskému 
úřadu, proti Magistrátu města Plzně, proti úřadu 
městského obvodu Plzeň 1, je to proti i jiným státním orgánům.
Není to však taková duševní porucha, která by jej omezovala
ve způsobilosti nakládat s majetkem, není to porucha, 
která by ho omezovala ve způsobilosti uzavírat 
pracovně právní a především ke třeba v této oblasti 
tu konkrétní osobu chránit a soud dospěl k závěru, 
že není třeba tedy omezovat Ing. Vladimíra Mičkala 
tedy v této oblasti. Soud je přesvědčen o tom, 
že Ing. Vladimír Mičkal je schopen nakládat s majetkem,
že je schopen éé tedy zvážit, tak jak sám dokládal v řízení,
že někomu dá darem tu svojí nemovitost,
nebo že tedy je schopen pokud bude mít peníze, si koupit 
nějaké to auto, koupit si například i jiné, to znamená,
že je schopen uzavírat kupní smlouvy.Pokud jde tedy 
o tu oblast, že je to obtížnosti, jsou to ňáké žaloby,
které Ing. Vladimír Mičkal podává, tomu my zabránit nemůžem
a tam potom je na soudech zda takovou žalobou, 
která není oprávněná zamítnou, nebo zastaví trestní stíhání,
to je otázka konkrétního posouzení.
My nemůžeme . .(nečitelné, zase mumlá) . . 
abychom mu zakázali podávat žaloby,zakázali mu podávat 
tedy odvolání, nebo ňáké činit úkony, protože . . 
(nečitelné, polyká celé kusy vět). . a soud nedospěl závěru,
vůbec ne na to aby byl Ing. Vladimír Mičkal zbaven
způsobilosti k právním úkonům a v současné situaci ani 
nevidí důvod,aby byl ve způsobilosti omezen. Takže
(??) písemné vyhotovení (??)

Mi  (02:04:19)
Takže proti Vašemu rozhodnutí se samozřejmě odvolám,
protože já žádnou duševní poruchou netrpím a
jsem naprosto zdravý člověk.

Ch 
Tak se odvoláte.

Mi
Vaše závěry jsou, paní soudkyně, zcela mylné.
Já jsem dokázal, že , paní soudkyně, 
paní znalkyně křivě vypovídala, to považuji za prokázané.

Ch   (02:04:46)
To se můžete odvolat.

Jednání skončeno v 15:15:00

Zvukový záznam přepsal
V Plzni dne 03.07.2009   Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Použité symboly:
Mi   Mičkal    odpůrce
Va   Vaškevič   právní zástupce
Ch   Chaloupková soudkyně 
Ho   Hostašová  Okresní státní zástupkyně Plzeň-město
Šk   Škopková   soudní znalkyně z oboru psychiatrie 


Document 9 10 11