Document 04 05 06  Home

Location: Pilsen Kotikovska 42 15.09.2005
*Lokalita : Plzeň Kotíkovská 42 15.09.2005

9150278.jpg 

Therefore !
The footpath should be 3m wide here !
You red concrete mafia wretches !
Perhaps don't you're going arange 
the 1.May procession parade on it again ! 
*Tak proto! 
*Chodník musí býti 3m širolý ! 
*Vy rudí mafiánští gauneři! 
*Snad se na něm nechystáte pořádat zase
*nějaké svoje prvomájové průvody !

9180289.jpg 

The picture is proofing 
how many trees was destroyed needless.
The place had the red mafians Satrova-Tomasukova and Utler  
beside theirs 3m ! wide footpath enough.
How money they've got for it ... 
Nobody comes to know,my little honey flower ... (song)
*Snímek dokazuje, 
*kolik stromů bylo pokáceno zbytečně .
*Místa měli rudí mafáni Šatrová-Tomasukova s l.Útlerem 
*i vedle svého 3m ! širokého chodníku habaděj .
*Kolik za to asi dostali peněz 
*To se nikdo nedoví,ty můj kvítku medový ... (song) 

9180290.jpg 

There is the next proof against you 
you red all able villains Satrova-Tomasukova with Utlerem and comp.
You have malignat,knowingly and needless choped down 
1 pine,1 pear,4 accacias,1 maple,2 pines what 
could stand easeful even beside your 3m ! wide footpath  
What have you got for it ?
*Zde je další důkaz proti vám.
*vy rudí všeho schopní šatrová-Tomašuková s Utlerem a spol. 
*Zlovolně jste úmyslmě a zbytečně zde pokáceli (zdola)
*1 borovoici,1 hrušeň,4 akáty,1 javor,2 borovice
*které mohly klidně zůstat stát i vedle 
*vašeho 3m ! širokého betonového chodníku 
*Co jste za to dostali?  

9280308.jpg

Pavers are paveing with pleasure the 3m ! wide footpath.
For what comrades ! For what ? (citation)  
*Dlaždiči s gustem dláždí 3m široký chodník ? 
*Za co soudruzi ! Za co ? (citát)

9280309.jpg

Pavers in action. 3m wide footpath!
The more concrete ,the more money to theirs pockets.
But that here the trees grew before? What's the odds !
All,what is bringing profit, is one and only right
isn't it Mr.president V.Klaus(KGB?) ?. 
*Dlaždiči v akci. 3m široký chodník! 
*Čím více betonu tím více peněz i do jejich kapes.
*Že zde rostly stromy ? Co na tom .
*Vše co přináší nějaký zisk je jedině správné a morální,
*že p.presidente V.Klaus(KGB?) ? 

9280311.jpg

3m wide footpath ? Will be wide enough ?
Perhaps not for your 1 May parade marches ?
Mr.Balihar,Utler,Satrova-Tomasukova and comp. 
from 0.5 milion officials army  
what you've cuted the trees what here grew 
and at least 7 should grow hereafter. 
The gradient of the footpath is directed to to road 
so as couldn't flow rain watter to the roots of trees.  
You red official vagabonds ! 
*3m široký chodník ? Bude dosti široký? 
*Snad ne zase pro vaše prvomájové průvody .
*Pane Balihare,Utlere,Šatrová-Tomašuková a spol 
*z půlmilionové armády úředníků, 
*co jste pokáceli stromy co tady rostly a 
*nejméně 7 jich tady mohlo klidně stát dál .
*To jste si to ještě vyspádovali na druhou stranu,
*tak aby voda nemohla ke kořenům stromů,co tam zbyly.
*Vy rudí úředničtí ničemové ! 

A200332.jpg

The pine snag 
2m ! distanced from concrete border is prosecuting. 
This tree could stand here hereafter , 
you corruptet official Satrova-Tomasukova ! 
Location: Pilsen Kotikovska No.42 15.09.2005
*Pařez od borovičky 
*vzdálený 2m ! od okraje betonu žaluje. 
*Ten strom tady mohl klidně zůstat stát, 
*vy zkorumpovaná úřednice Šatrová-Tomasukova .


A150321.jpg 

Outraged street . The concrete footpath is 3m wide !
Who ask you for it? Utler and comp.
Why didn't you do it simply hereby ? 
Didn't you see these trees?  
You do it on purpose ! Business is business, isn't it?     
*Zprzněná ulice. Betonový chodník je 3m široký !
*Kdo se vás o to prosil ? Utler a spol. 
*Proč jste to neudělal jednoduše takto ? Utler a spol.
*Cožpak jste ty stromy neviděl? 
*Udělal jste to tak schválně ! Kšeft je holt kšeft.    


A070317 jpg 

Epilogue.
The dirty evening sky above location. 
The smog black lines from aicraft motors 
are now very good visible.
As if wouldn't be that stench on the ground enough ! 
Good night,my darling,good night, ..  (song).
Epilog.
*Ušpiněná večerní obloha nad lokalitou. 
*Černé čáry výfukových plynů od motorů letadel
*jsou teď velmi pěkně viditelné.
*Jakoby toho smradu nebylo dost při zemi !
*Dobrú noc,má milá,dobrú moc ...  (song)

Location: Pilsen Kotikovska 42 15.09.2005
*Lokalita : Plzeň Kotíkovská 42 15.09.2005

Document 04 05 06