Document 9 10 11


Trestní oznámení(2)           podané dne 25.02.2009
xxxxxxxxxxxxxxxxxx   T090208     listů 5 list 1

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

Podezřelá: MUDr. Helena Škopková  
      Ul.E.Beneše 1004 
      Starý Plzenec 332 02 
 
Poškozený: Vladimír Mičkal ing.
      Kotíkovská 42 Plzeň 323 17

na MUDr.H.Škopkovou podezřelou z trestných činů  
podle §175,§177,§190,§232,§250a a §259a z.140/1961 Sb.(Tr.z.)
(použité symboly a legislativa jsou na konci textu)


           I.(Stav)

Soudkyně Chaloupková z OS Plzeň-město vydala Usnesení(51),(61)
podle kterého dala podezřelé soudní znalkyni 
právo věznit poškozeného za mřížemi zdravotnického zařízení 
tak dlouho, dokud na něj nenapíše Posudek(69), 
nejvýše však po dobu 6ti týdnů.


          II.(Důvody)
1.
Podezřelá naplnila skutkovou podstatu trestného činu 
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
podle § 175 Tr.z. tím, 
že za účelem zbavit poškozeného právní subjektivity 
a získat tím sobě nebo jinému velký majetkový prospěch, 
vypracovala nepravdivý a hrubě zkreslený znalecký Posudek(69)
v jehož závěru podezřelá znalkyně takto lživě 
odpovídá na položené dotazy:
 Posuzovaný trpí závažnou duševní 
 chorobou, paranoidní psychosou s bludy.
 Není žádná naděje na zlepšení stavu.
 Posuzovaný je zcela neschopen jednáni
 před státními orgány.
 Není schopen chápat smysl právních úkonů.
 Není schopen hospodařit s penězi.
 Není schopen jednání s lékaři.
 Není schopen zúčastnit se soudního
 jednáni a být ve věci vyslechnut.
 Doručování písemností není vhodné.
Podezřelá dělala soudní znalkyni už za Husáka a domnívá se, 
že může i dnes beztrestně likvidovat inženýry a 
degradovat je na mentální úroveň šestiletého dítěte. 
Poškozený samozřejmě žádnou duševní poruchou netrpí, 
je schopen jednat se státními orgány, 
dělat právní úkony osobně svobodně a samostatně, 
hospodařit s penězi, jednat s lékaři a 
účastnit se soudního jednání před jakýmkoliv soudem a 
dokazovat tam to co tvrdí, osobně svobodně a nezávisle.                 T090208   listů 5 list 2

Pravdivý a nezkreslený Posudek(69) mohla znalkyně vydat 
pouze a jen na základě nějakéko vyšetření. 
Poškozený se ale nikdy žádnému vyšetření nepodrobil,
nepodlehl psychickému nátlaku, 
nepodlehl vyhrožování podezřelé, že ho nepropustí za 6 týdnů
ale že si ho nechá za mřížemi ještě další měsíce, dokud nezměkne,
odmítl odpovídat na jakékoliv dotazy, odmítl cokoliv podepsat,
odmítl komunikovat, odmítl spolupracovat, požadoval okamžité 
propuštění na svobodu a jediný bludný výrok, 
který podezřelá slyšela z úst poškozeného při každém výslechu 
na vlastní uši, byl výrok:
"Moje práva a svobody jsou chráněné Listinou lidských práv a svobod."
Důkazy: 
Posudek(69) naleznete na 
http://ok1tin.webz.cz/doc10/swep69w.txt
zvukový záznam výslechu z 22.01.2008 dodá poškozený na požádání
zvukový záznam výslechu z 11.11.2008 jeho část je na 
http://ok1tin.webz.cz/doc10/swep69.mp3
Každý si může ověřit, zda to, 
co podezřelá o poškozeném napsala, souhlasí s tím, 
co jí poškozený ve skutečnosti řekl.


2.
Podezřelá naplnila skutkovou podstatu trestného činu 
Maření přípravy a průběhu voleb 
podle § 177 Tr.z. tím, že poškozenému zabránila zúčastnit se
krajských voleb na podzim r. 2008 
ve kterých poškozený kandidoval za HZ tím, 
že ho během voleb věznila za mřížemi zdravotnického zařízení,
kde nemohl vést volební kampaň a 
kde se s volební urnou vůbec nepotkal. 
Dúkaz:
volební lístek č.6 a články v novinách 


3.
Podezřelá naplnila skutkovou podstatu trestného činu 
Šíření nakažlivé choroby
podle § 190 Tr.z. tím, že poškozeného běhen věznění 
ve zdravotnickém zařízení od 15.10.2008 do 26.11.2008 
úmyslně vystavila do kontaktu s TBC, 
protože ho mohla věznit na jiném oddělení, 
kde by do toto kontaktu nemohl přijít.
Důkaz:
Sdělení: Kontakt s TBC ze dne 14.01.2008

               T090208   listů 5 list 3

4.
Podezřelá naplnila skutkovou podstatu trestného činu 
Zbavení osobní svobody podle § 232 Tr.z. tím, 
že ho zbavila od 19.11.2008 do 26.11.2008 osobní svobody tím, 
že ho nechala 1 týden vysloveně protiprávně sedět za mřížemi 
zdravotnického zařízení a 
nenechala ho propustit dne 19.11.2008 přesto, 
že tuto povinnost podle Usnesení(51),(61) soudu měla,
protože podala svůj Posudek(69) soudu dne 19.11.2008 a 
tímto dnem tedy "vyšetřování" poškozeného skončilo. 
Důkaz: 
razítko podatelny na Posudku(69) 
Usnesení(51),(61) 


5.
Podezřelá naplnila skutkovou podstatu trestného činu 
Pojistný podvod podle § 250a Tr.z. tím, 
že porušila §15(10) z.48/1997 Sb.(o z.p.) tím, 
že vyúčtovala částku 49410.-Kč pojišťovně
ZPMV Hruškova 8 Plzeň 320 15 
za účelem získat sobě nebo jinému majetkový prospěch.
Poškozený se žádnému "vyšetření" ani "léčení" nepodrobil,
celých 6 týdnů seděl tiše v koutku a učil se angličtinu.
Důkazy:
Výslech MUDr.Šupiny z Dobřan
Výpis z účtu č.2571 poškozeného pojištěného u této pojišťovny :
Datum Smluvní	Kód                 Počet Cena
ošetř. partner	výkonu	                celkem
-----------------------------------------------------------------
151008 00669792 35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATRE 1 1399,73
151008 00669792  721 OD TYPU 21 - PRO LÉČEBNY, (KAT 17 16298,24
151008 00669792   3 PACIENT VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠ.DOHLED 17 2956,00
011108 00669792  721 OD TYPU 21 - PRO LÉČEBNY, (KAT 25 23968,00
011108 00669792   3 PACIENT VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠ.DOHLED 25 4200,00
261108 00669792 35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2 1  588,56
----------------------------------------------------------------
kde  00669792 je kod blázince v Dobřanech   celkem 49410,53  6.
Podezřelá naplnila skutkovou podstatu trestného činu 
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
podle § 259a Tr.z. tím, že od 15.10.2008 do 26.11.2008
věznila poškozeného za mřížemi blázince v Dobřanech
v budově č.1, 2.patro na oddělení primáře Šupiny 
mezi alkoholiky, narkomany, recidivisty a psychopaty a 
TBC pozitivními nemocnými navzdory tomu, 
že poškozený nekouří, nepije, drog se v životě ani nedotkl,
nebyl nikdy trestán ani nebyl nikdy z ničeho obviněn a 
není zatím ani nijak nemocný.
Kromě toho měli všichni na tomto oddělení hlad a 
suchý chleba jedli jako pochoutku.


                T090208   listů 5 list 4

           III.(okolnosti)

Přitěžující okolnosti:
Podezřelá způsobila poškozenému její trestnou činností
újmu na zdraví, protože, díky otřesným zážitkům, 
které za mřížemi prožil, se mu nyní třesou ruce, 
je nervózní a neví z čeho a v noci špatně spí. 
Špínu ze svého jména už nikdy nesmyje, 
společensky je zcela znemožněn, těžko bude hledat uplatnění,
podezřelá mu sebrala lidskou důstojnost a zejména 
Listinou chráněná lidská práva svázaná s právní subjektivitou,
zejména právo na spravedlivý proces a volební právo.
První, co opozice udělá je to, že na něj vytáhne její Posudek(69).

Polehčující okolnost:
Podezřelé je přes 75 let a zjevně trpí nějakou stařeckou demencí 
doprovázenou utkvělou paranoidní představou a bludem, 
že všichni lidé kromě ní jsou duševně nemocní. 


         IV.(sdělení veřejnosti)

Česká republika není právním státem, není proto mým státem.

V Plzni dne 08.02.2009    Vladimír Mičkal ing
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx www.volný.cz/ok1tin xxxxxxxxxxx
Použité symboly:
Posudek(69)  Soudně znalecký posudek u OSPM 15Nc1232/2005 
       ze dne 16.11.2008    podaný dne 19.11.2008
Usnesení(51) 15Nc1232/2005-128 OSPM Chal     
       ze dne 21.02.2007   doručené dne 11.03.2007
Usnesení(61) 15Nc1232/2005-164 OSPM Chal
       ze dne 10.09.2008   doručené dne 15.10.2008
Tr.z.     z.140/1961 Sb.(Trestní zákon)
OSPM     Okresní soud Plzeň-město 

kopii obdrží mailem : 
sdružení a hnutí SPJČR a HZ  
OSPM založit do spisu 15Nc1232/2005
PČR pispm@mvcr.cz pszbrane@mvcr.cz pmoopvinic@mvcr.cz Legislativa    
xxxxxxxxxxx

        z.140/1961 Sb. (Tr.z.)
§ 175
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, 
hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.                T090208   listů 5 list 5

§ 177
Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda
Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí 
nebo lstí brání ve výkonu volebního práva ...
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 190
Šíření nakažlivé choroby
Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení 
nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 
nebo peněžitým trestem.

§ 232
Zbavení osobní svobody
(1) Kdo jiného zbaví osobní svobody, 
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

§ 250a
Pojistný podvod
(1) Kdo při sjednávání pojistné smlouvy 
nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 
nebo podstatné údaje zamlčí, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

§ 259a
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
(1) Kdo v souvislosti s výkonem pravomoci státního orgánu, 
orgánu územní samosprávy nebo soudu jinému mučením 
nebo jiným nelidským a krutým zacházením působí tělesné 
nebo duševní utrpení, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
             z.48/1997 Sb. 
        (o veřejném zdravotním pojištění) 

§15 (10) Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, 
a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob 
nebo v zájmu a na žádost právnických osob, 
jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.
Hrazená péče dále nezahrnuje vyšetření, prohlídky a 
jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, 
státního zastupitelství, orgánů státní správy 
a orgánů Policie České republiky...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zameteno pod koberec policajtama Vargou a Hnátem (zkráceno) :

"Padouch nebo hrdina, vždyť jsme jedna rodina". (Limonádový Joe)Document 9 10 11