Document 9 10 11


15 P a Nc 6/2006             15 Nc 1232/2005-321

           U s n e s e n í

   Okresní soud Plzeň — město rozhodl samosoudkyní Mgr. Vlastou Chaloupkovou 
ve věci způsobilosti k právním úkonům Ing. Vladimíra Mičkala, nar. 9.4.1951, 
bytem Plzeň, Kotíkovská 42, v tomto řízení zastoupeného opatrovníkem Mgr. Alexandrem Vaškevičem, 
advokátem se sídlem v Plzni, Františkánská 7,za účasti Okresního státního zastupitelství 
Plzeň-město,

              takto :

1.	Řízení se zastavuje.
1I.	Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
111.	Státu se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

             Odůvodnění

  Usnesením Okresního soudu Plzeň-město ze dne 6.1 2006, č.j. 15 Nc 1232/2005-4, 
soud zahájil podle § 81 odst. 1 o.s.ř. řízení o způsobilosti k právním úkonům Ing. Vladimíra Mičkala, 
nar. 9.4.1951, trvale bytem Plzeň, Kotíkovská 42, a to z podnětu UMO Plzeň 1, sociálního odboru. 
Ve svém podnětu uvádí, že jmenovaný si podává žádosti o dávky sociální péče, 
které jsou mu sociálním odborem UMO Plzeň 1 zamítány z důvodu nedokládání potřebných podkladů, 
z důvodu jeho nespolupráce se sociálním odborem. Ing. Mičkal komunikuje se sociálním 
odborem pouze písemně, jen ve výjimečných případech s e dostavil osobně. 
Na výzvy sociálního odboru k doplnění žádosti reaguje svými sděleními o svém naprostém vysílení 
z důvodu nedostatku finančních prostředků a dále reaguje neustálými výhrůžkami. 
Dne 18.7.2005 vstoupil Ing. Mičkal do kanceláře vedoucí sociálního odboru a rozházel 
po celé kanceláři rozstříhané papírky a vše si fotografoval. K tomuto případu byla zavolána 
Policie ČR a pro vyhrožování bylo podáno trestní oznámení ze strany vedoucího sociálního odboru.
Dále Ing. Mičkal zasílá desítky sdělení a žádosti na sociální odbor ÚMO Plzeň a 
podle přiložených kopií ke svým sdělením je zřejmé, že zasílá stejné písemnosti i na různé 
instituce. Protože tato situace trvá dlouhodobě, podal UMO Plzeň 1 podnět.

  Usnesením zdejšího soudu zc dne 20.3.2006, č.j. 15 Ne 1232/2005-10, ustanovil soud 
MUDr. Helenu Škopkovou znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, 
aby vypracovala znalecký posudek na vyšetřovaného Ing. Vladimíra Mičkala, 
nar. 9.4.1951, bytem Plzeň, Kotíkovská 42, a uložil dle § 127 odst. 3 o.s.ř. 
Ing. Vladimíru Mičkalovi, aby se dostavil ke znalci a podrobil sc vyšetření.

  Usnesením zdejšího soudu ze dne 15.8.2006, č.j. 15 Ne 1232/2005, soud dle § 187 
odst. 1 o.s.ř. ustanovil Ing. Vladimíru Mičkalovi, nar. 9.4.1951, k ochraně jeho práv 
v tomto řízení opatrovníka Mgr. Alexandra Vaškeviče, advokáta se sídlem v Plzni, Františkánská 7.

  Vzhledem k tomu, že se vyšetřovaný Ing. Vladimír Mičkal opakovaně nedostavoval 
ke znalci MUDr. Heleně Škopkové a byl poučen o důsledcích nesplnění mu uložené 
povinnosti, bylo opakovaně nařízeno předvedení Ing. Vladimíra Mičkala ke znalci MUDr. Heleně Škopkové 
a na základě usnesení ze dne 4.1.2008, č.j. 15 Nc 123212005-98, vydaného zdejším soudem, 
býl ing. Vladimír Mičkal Policií ČR předveden ke znalci MUDr. Heleně Škopkové do Psychiatrické 
léčebny v Dobřanech, a to dne 5.1.2008. Znalkyně zaslala soudu

pokračování          2      15 Nc 1232/2005

neúplný znalecký posudek, ve kterém uvedla, že po hodinovém zcela marném pokusu alespoň 
o..základní spolupráci s psychiatrem, bylo skončeno posuzování stavu s tím, že pro zásadní 
nespolupráci není možné ve znaleckém zkoumáni pokračovat. Za celou dobu vyšetřování docházelo 
ze strany vyšetřovaného k výrazné slovní agresivitě, vyhrožování, produkování nesmyslných 
požadavků a u vyšetřovaného se projevovaly paranoidně-kverulatorni rysy osobnosti, 
projevy asociálního jednání a znalec navrhl ústavní pozorování za účelem upřesnění 
diagnostických závěrů a následné odpovědi na položené dotazy.

  Usnesením zdejšího soudu ze dne 21.2.2008, čj. 15 Ne 1232/2005-128, soud nařídil, 
aby vyšetřovaný Ing. Vladimír Mičkal, nar. 9.4.1951, bytem Plzeň, Kotíkovská 42, byl 
po dobu nejvýše 6 týdnů vyšetřován ve zdravotnickém zařízení v Psychiatrické léčebně Dobřany, 
Ústavní 2, a to znalkyní z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, MUDr. Helenou Škopkovou. 
K vyšetření se Ing. Vladimír Mičkal nedostavil dobrovolně, a proto bylo provedeno jeho 
předvedení Policií ČR.

  Na základě pozorování, které bylo provedeno v Psychiatrické léčebně Dobřany, pak 
znalkyně MUDr. Helena Škopková vypracovala dne 16.1 L2008 znalecký posudek, ve kterém 
uvedla, že na základě vlastního vyšetřeni psychiatrického, po prostudování četných spisových 
dokumentů a zdravotnické dokumentace, došla k závěru, že vyšetřovaný trpí závažnou duševní 
chorobou paranoidní psychózou s bludy. Tato choroba je trvalá, má progresivní vývoj, 
není žádná naděje na zlepšeni stavu. V důsledku závažné duševní choroby není vyšetřovaný 
schopen činit veškeré právní úkony a vzhledem ke zkreslenému vnímání reality a výrazné 
paranoiditč není vhodné jej vyslýchat a není vhodné mu doručovat písemnosti. 
Znalkyně MUDr. Helena Škopková vyslechnuta soudem pak uvedla, že vyšetřovaný 
Ing. Vladimír Mičkal trpí duševní chorobou, a to paranoidní psychózou s bludy, 
jsou zde i projevy kverulace, tj. neustálé stěžování. Pokud jde o příčinu poruchy duševní, 
tak lze říci, že choroba se vyvíjí delší dobu, že vyšetřovaný je nastaven na zvýšenou 
vztahovačnost a na základě domnělé či skutečné křivdy nebo nevyhovění se u něj vyvíjí. 
Vyšetřovaný se v rámci té své duševní poruchy potom chová nekriticky a v rámci toho také 
potom i se projevuje jeho chování. Pokud mu není vyhověno, pak to může mít důsledky vůči těm, 
kteří mu nevyhoví. Pokud si pak vyřizuje své záležitosti, které se týkají jeho osoby a 
jeho kauzy, tak veškeré úsilí vyvine v tomto směru a je nekritický v uplatňování požadavku. 
Vyšetřovaný odmítá spolupráci s lékaři, odmítá vyšetření, odmítá cokoliv. 
Pokud byl vyšetřovaný umístěn v Psychiatrické léčebně Dobřany na pozorování, komunikoval 
pouze s pacienty, s personálem komunikoval omezeně a s lékaři na nejnutnější míru. 
Na základě pozorování pak dospěla ke svým závěrům, vycházela i z poznatků ošetřujícího 
personálu, ošetřujících lékařů, kteří s ním byli v kontaktu. Pokud učinila závěry ve 
znaleckém posudku, že není schopen činit úkony v oblasti pracovně-právních vztahů, 
došla k tomu závěru z toho důvodu, že vyšetřovaný Ing. Mičkal již dlouho nepracuje, 
že není schopen nakládat s majetkem z toho důvodu, že je bez finančních prostředků. 
Výslech vyšetřovaného u soudu nedoporučovala z toho důvodu, že by mohlo dojít u vyšetřovaného 
ke zhoršení jeho psychického stavu a v důsledku toho i k nepřiměřenému jednání u soudu. 
Pokud jde o vyšetřovaného Ing. Mičkala, je jeho chování ovlivněno konkrétně tímto řízením, 
tímto případem, a jeho paranoida je zaměřená v jednom směru. Pokud by měl vyšetřovaný peníze, 
byl by schopen si koupit auto, nemovitost, jelikož ty věci, které on chce, je schopen pochopit 
a dělat a pokud by sc našel zaměstnavatel, pak by byl schopen i uzavřít pracovní poměr. 
Soud vyslechl vyšetřovaného Ing. Vladimíra Mičkala, který uvedl, že nesouhlasí se 
závěry znaleckého posudku a zejména se závěrem znalce, že trpí duševní poruchou a dále žádal, 
aby bylo ve výroku usnesení uvedeno, že znalecký posudek je

pokračování        3          15 Nc 1232/2005

nepravdivý, že usnesení o zahájení řízení dle 81 odst. 1 o.s.ř. je protiústavní, 
že má právo dělat úkony svobodné a samostatně, dále, aby byly v rozhodnutí výroky o lidských 
právech, že má právo na odškodnění a újmu, která mu vznikla vězením a že má právo na náhradu 
nákladů v tomto řízení, které uplatní až poté, jaké rozhodnutí bude vydáno. Opatrovník 
navrhl zastaveni řízení ve věci způsobilosti k právním úkonům ing. Vladimíra Mičkala, 
jelikož u vyšetřovaného nejsou důvody ke zbavení či omezení ve způsobilosti k právním úkonům. 
Okresní státní zástupce Plzeň-město navrhl zastavení řízení o způsobilosti k právním úkonům 
Ing. Vladimíra Mičkala, jelikož u vyšetřovaného nejsou důvody ke zbavení či omezení 
ve způsobilosti k právním úkonům s přihlédnutím k provedeným důkazům.

  Bylo-li řízení zahájeno bez návrhu dle 81 odst. I o.s.ř. a opatřený znalecký posudek, 
výslech znalce a další provedené důkazy dávají spolehlivý podklad pro závěr, že nejsou dány 
podmínky ani pro zbavení ani pro omezení způsobilosti k právním úkonům vyšetřovaného, 
není třeba dokončit řízení rozhodnutím ve věci (rozsudkem). Soud může v takovém případě 
řízení zahájené usnesením dle ustanovení § 81 odst. 1 o.s.ř. opět usnesením zastavit, 
protože soudního rozhodnutí ve věci není třeba.

  V daném případě na základě provedených důkazů soud dospěl k závěru, že u 
vyšetřovaného ing. Vladimíra Mičkala nejsou dány důvody ke zbavení či omezení 
ve způsobilosti k právním úkonům, a proto řízení, které bylo zahájeno dle § 81 odst. 1 o.s.ř. 
opět usnesením zastavil, jelikož není třeba rozhodnutí ve věci samé.

  Podle § 191 odst. 1 věty první o.s.ř. platí náklady řízení stát ze zákona. Jde především 
o náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, náklady ustanoveného opatrovníka, 
náklady spojené s nařízením pozorování vyšetřovaného Ing. Vladimíra Mičkala v PL 
Dobřany. S přihlédnutím k majetkovým poměrům vyšetřovaného nebyla státu náhrada těchto 
nákladů přiznána (§ 191 odst. 1 věta druhá o.s.ř.).

  Výrok o nákladech řízení vychází z ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., když soud 
neshledal žádné okolnosti, které by odůvodňovaly přiznání náhrady nákladů řízení některému 
z účastníků.

Poučeni: Proti tomuto rozhodnutí 1ze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho 
     doručení ke Krajskému soudu v Plzni, prostřednictvím soudu podepsaného.


V Plzni dne 26.5.2009

                Mgr. Vlasta Chaloupková, v.r.
                         samosoudkyně

Za správnost : J.Tesařová

Document 9 10 11