Document 9 10 11 Back

 

 

 

http://nalus.usoud.cz

 

Karta záznamu

 

Spisová značka

III.ÚS 2293/09

Paralelní citace (Sbírka zákonů)

 

Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)

 

Populární název

 

Datum rozhodnutí

11. 11. 2009

Datum vyhlášení

 

Datum podání

28. 8. 2009

Forma rozhodnutí

Usnesení

Typ řízení

O ústavních stížnostech

Význam

4

Navrhovatel

STĚŽOVATEL - FO

Dotčený orgán

 

Soudce zpravodaj

Kůrka Vladimír

Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

zákon; 182/1993 Sb.; o Ústavním soudu; § 30

Typ výroku

odmítnuto pro neodstraněné vady

Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy

 

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 30

Odlišné stanovisko

 

Předmět řízení

 

Věcný rejstřík

 

Poznámka

 

 

 

Poznámka: Abstrakt a právní věty nejsou součástí rozhodnutí Ústavního soudu; jejich význam je pouze anotační a informativní. Abstrakty vybraných rozhodnutí vytváří analytický odbor Ústavního soudu. Právní věty formuluje soudce zpravodaj, resp. jeho kancelář pro rozhodnutí publikovaná ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu.

 

ABSTRAKT

 

Abstrakt není k dispozici.PRÁVNÍ VĚTY

 

Právní věta není k dispozici.

 

Česká republika

USNESENÍ

Ústavního soudu

 

 

 

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. M., proti "zásahu státní moci do práva na spravedlivý proces", spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, takto:

 

Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.

 

Odůvodnění:

      

V ústavní stížnosti stěžovatel tvrdí, že jeho právo na spravedlivý proces"chráněné článkem 6 Úmluvy bylo porušeno", a domáhá se též, aby Ústavní soud zrušil ustanovení § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu).

 

Ústavní stížnost stěžovatel podal, aniž (obdobně jako v jiných svých podáních) byl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem na základě kvalifikovanéplné moci (viz § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu) a aniž by jeho podání splňovalo formální a obsahové požadavky návrhu nazahájení řízení před Ústavním soudem (§ 34, § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

      

Následně byl stěžovateli rozhodnutím České advokátní komory ze dne 23. 9. 2009 č. j. e-20/09 určen advokát k poskytnutí právní služby, spočívající v zastoupení stěžovatele v této věci, a proto Ústavní soud tohoto advokáta (Mgr. V. Z.) vyzval k odstranění formálních a obsahových nedostatků podání písemnou výzvou, doručenou mu dne 7. 10. 2009 (zaslanou na vědomí rovněž stěžovateli), v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 15 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se munáležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Dne 15. 10. 2009 právní zástupce stěžovatele telefonicky požádal o prodloužení stanovené lhůty z důvodu komplikací při komunikaci se stěžovatelem; lhůta byla prodloužena do dne 31. 10. 2009.

 

V této lhůtě, ani později, nebyly uvedené nedostatky náležitě odstraněny.

      

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a)zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh (ústavní stížnost) odmítnout. Akcesorický návrh na zrušení ustanovení § 30 zákona o Ústavním soudu pak sdílí osud ústavní stížnosti.

 

Poučení: Proti usnesení  Ústavního soudu není odvolání přípustné.

 

V Brně dne 11. listopadu 2009

 

 

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj