Document 9 10 11 12


App.  No.19953/04          A040522   Pages 51  Page 1           EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

          EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA
              Council of Europe 
              Strasbourg,France               Rada Evropy 
              Štrasburg,Francie
             A P P L I C A T I O N

              S T Í Ž N O S T
   under Article 34 of the European Convention on Human Rights
       and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

   podaná podle článku 34 Evropské úmluvy o lidských právech
       a podle článků 45 a 47 Jednacího řádu Soudu Important : This application is a formal legal document and 
       may affect applicants rights and obligations

Upozornění: Tato stížnost je právní dokument a 
       může ovlivnit práva a povinnosti stěžovatele.

                   A040522   Pages 51  Page 2 

              I.

           THE PARTIES/STRANY 

A. The Applicant/Stěžovatel 

1. Surname      : Mickal 
  Jméno         Mičkal

2. First name     : Vladimir
  Příjmení       Vladimír

  Sex :   male/female       Pohlaví:  mužské/ženské
       male                mužské

3. Nationality    :   Czech republic
  Státní příslušnost    Česká republika

4. Occupation     :   electronic engineer
  Povolání         inženýr elektro

5. Date and place of birth   : 9.4.1951 Plzen Czech republic
  Datum a místo narození    9.4.1951 Plzeň Česká republika

6. Permanent address      :      Kotikovska 42  
                  323 17 Plzen 
                      Czech republic

  Trvalé bydliště       :      Kotíkovská 42
                  323 17 Plzeň 
                      Česká republika

7. Tel.No.  : mobil:         e-mail to mobil:
  Tel.č.   +420776794037      ok1tin @ mujoskar.cz       

8. Present Address = Permanent address 
  Současná adresa = Trvalé bydliště

9. Name of representative    :
  Příjmení a jméno zástupce  :

10. Occupation of representative : 
  Povolání zástupce      :

11. Address of representative  :
  Adresa zástupce       :

12. Tel.No./Tel.č. :               Fax No./Fax č.:  

B.  THE HIGH CONTRACTING PARTY
   VYSOKÁ SMLUVNÍ STRANA
   
13. Czech republic   
   Česká republika   



                 A040522   Pages 51  Page 3 

S U M M A R Y        (Symbols used  are at the page 36 )
xxxxxxxxxxxxx

I.  THE PARTIES                   page 2

II.  STATEMENT OF THE FACT              page 4
   14.1.  As to administrative proceeding(27)   page 4
   14.2.  As to proceeding(26) before DC and RC  page 6
   14.2.1 As to subproceeding(25) 
   14.3.  As to proceeding(74) before CC     page 9
   14.4  Epilogue                page 17

II.a. AS TO THE ADMISSIBILITY OF Application(73)   page 18

III. STATEMENS OF ALLEGED VIOLATION(S) 
   OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS 
   AND OF RELEVANT ARGUMENTS            page 19

   15.1.  As to proceeding(74) before CC     page 19
   15.1.1. Misapplication   violation      page 19
   15.1.2. Unpublic hearing  violation      page 20
   15.1.3. Unreasonable time violation      page 21
   15.1.4. As to merits  -  violation      page 22
   15.1.5. Misrepresentation  violation     page 25        

   15.2.  As to proceeding(26) before RC(DC)   page 29
   15.2.1. Unreasonable time violation      page 29
   15.2.2. Costs and expenses violation      page 30

   15.3.  As to administrative proceeding(27)   page 31
   15.4  Damages                 page 31

IV.  STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 
   35 p.1 OF THE CONVENTION            page 32

V.  STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION 
   AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION  page 33
   19.1   Petit of Application(73)        page 34

VI.  STATEMENTS CONCERNING OTHER 
   INTERNATIONAL PROCEEDINGS            page 35

VII. LIST OF DOCUMENTS                page 35

VIII. DECLARATION AND SIGNATURE            page 35

IX.  SYMBOLS USED                  page 36

X.  LAWS USED                   page 47 

XI.  DOKUMENTS TRANSLATION              page 51

                 A040522   Pages 51  Page 4 

              II.

STATEMENT OF THE FACT   
 POPIS SKUTEČNOSTÍ     

14. Circumstances of the case      
 14. Popis skutkového a procesního stavu 

14.1. As to administrative proceeding(27)   (see page  40 ) 
 14.1. Co se týče správního řízení(27)      (viz. str. 40 )

Applicant worked from 17.05.1996 to 31.05.1998 
as civil employee by law(legal entity) subject called Plzen City 
in section City Police as unarmed civil supervisor 
of information networks. (computer and radio nets)
 Stěžovatel pracoval od 17.05.1996 to 31.05.1998 
 jako civilní zaměstnanec u právnické osoby Město Plzeň 
 v oddělení Městské Policie jako 
 správce informačních sítí.  (počítačové a radiové) .
Applicant keep Radioamater licence and 
Radiomaster operator licence.
On the end of the year 1997 the CTB inspected radio network .
Inpector(37.1) of CTB and reguired,inter alia,
submit appropriate documents.
Applicant submited required Licence(57) 
but he wasn't be able immediately find 
the last version of Project(58) attaching the Licence(57). 
 Stěžovatel je držitelem Radioamatérské licence a
 licence Hlavního radiooperatéra radiové sítě. 
 Na konci r.1997 vykonal ČTÚ kontrolu radiové sítě.
 Inspektorka(37.1) ČTÚ požadovala,mimo jiné,
 předložit příslušné dokumenty.
 Stěžovatel předložil požadované Povolení(57)
 ale nebyl schopen okamžitě najít poslední verzi Projektu(58), 
 který toto Povolení(57) doprovázel.
Inspector(37.1) 
refused submiting the Project(58) the next day 
and start immediately the administrative proceeding(27) 
against Plzen City and issued sequentialy 
Protocol(24),Decision(39),Protocol(23) and Decision(38).
 Inspektorka(37.1) ČTÚ 
 odmítla předložení Projektu(58) příští den a 
 zahájila okamžitě správní řízení(27) 
 proti Městu Plzeň a vydala postupně
 Protokol(24),Rozhodnutí(39),Protokol(23) a Rozhodnutí(38).



                   A040522   Pages 51  Page 5 

Applicant has't perpetrated any socially dangerous prosecution  
endangering live,health or possession of somebody. 
There it's unbelievable what followed. 
 Stěžovatel se nedopusti žádného společensky nebezpečného jednání
 ohrožujícího něčí život,zdraví nebo majetek. 
 Je neuvěřitelné co dělo dále.
If applicant should have been found 
appropriate Project(58) in inspection time 
- there wouldn't any administrative proceeding(27) be held/done ,
as Inspector(37.1) said later to 
Record(40.5.1) (page V./line 6. up from bottom).
 Kdyby byl býval stěžovatel našel 
 příslušný Projekt(58) během kontroly 
 - žádné správní řízení(27) by se nekonalo
 jak později řekla samotná inspektorka(37.1). do 
 Protokolu (40.5.1) (strana V./řádka 6. odspodu)  
Inspector(37.1) herself during inspection 
violated law namely more then one.:
She tried penetrate into City Police's room with devices
guarding safety of fundamental objets in city ,
she tried check armed persons without theirs comander attendance ,  
she punished the subject Plzen City for a minor offence 
with increasing charge about 12000.-Kc .
(This type of punishment any domestic law don't know.)
 Inspektorka(37.1) sama běhen inspekce 
 porušila zákon a to více než jednou.:
 Pokusila se vniknout do místnosti Městské policie 
 se zařízeními chránící životně důležité objekty v Plzni,
 pokusila se kontrolovat ozbrojené osoby 
 bez přítomnosti jejich velitele, 
 potrestala právnickou osobu Město Plzeň za přestupek 
 zvýšením telekomunikačního poplatku o 12000.-Kč  
 (Takový typ trestu žádný zákon ČR nezná.)
Rest of CTB's law violation is described 
in Application(62)/item 11.
 Další porušení zákona ze strany ČTÚ je popsán 
 ve Stížnosti(62)/odstavci 11.
Plzen City payed the charge 12000.-Kc immediately 
without exhausting remedy against Decision(38).
and followly enforced from applicant the damages 12000.-Kc .
 Město Plzeň zaplatilo poplatek 12000.-Kč okamžitě, 
 aniž vyčerpalo opravný prostředek proti Rozhodnutí(38).
 a následně vymáhalo na stěžovateli náhradu škody 12000.-Kč.
Applicant refused it with pointing to the law violating 
during inspection and within the administrative proceeding(27).
 Stěžovatel to odmítl s poukazem na porušení zákona
 během inspekce i během správního řízení(27).
Applicant wasn't ,inter alia ,
the partaker of administrative proceeding(27) 
but he should be - he couldn't doing anything.
 Stěžovatel nebyl ,mimo jiné ,
 účastníkem správního řízení(27), 
 ale měl jím být - nemohl s tím nic dělat.
                   A040522   Pages 51  Page 6 

14.2. As to proceeding(26) before DC and RC
 14.2. Co se týče řízení(26) před OS a KS

Plzen City followly dismissed applicant from his employment
and brought at the same time the Action(40.5) to DC 
agaist applicant for damages 12000.-Kc . (proceeding(26))
 Město Plzeň následně propustilo stěžovatele z práce a 
 podalo na něj současně Žalobu(40.5) k OS  
 o náhradu způsobené škody 12000.-Kč .  (řízení(26)) 
Applicant then brought Action(40.2) to DC 
against Plzen City for the declaration of dismissal null and void.
The proceeding(59) is still pending before RC.
 Stěžovatel pak podal na Město Plzeň Žalobu(40.2) k OS 
 o neplatnost rozvázání pracovního poměru.
 Toto řízení(59) není dosud pravomocně ukončeno.
The Proceeding(26) has still continued as follow. 
DC bound with administrative Decision(38) 
pursuant Art.135 c.c.p. (Code of Civil Procedure)
complied Action(40.5) with Judgement(48) .
 Řízení(26) pokračovalo následujícím způsobem. 
 OS vázaný správním Rozhodnutím(38) 
 podle § 135 o.s.ř. (Občanský soudní řád)
 vyhověl Žalobě(40.5) Rozsudkem(48).  
DC used in Judgement(48) ,inter alia, 
the work Reference(15) written by City Plzem
as proof against applicant 
to not reduce sum 12000.-Kc. 
what applicant should to be pay. 
 OS použila Rozsudku(48) mimo jiné 
 pracovní Posudek(15) napsaným Městem Plzeň 
 jako důkaz proti stěžovateli ,
 aby nemusela snížit částku 12000.-Kč ,
 kterou měl stěžovatel zaplatit.


14.2.1 As to proceeding(25) before DC,RC,SC,CC and EC 
 14.2.1 Co se týče řízení(25) před OS,KS,NS,ÚS a ES

Against work Reference(15) 
applicant brought the Appeal(18) in new proceeding(25) 
and has pretended the repairing mistakes inside one(15).
 Proti Posudku(15) 
 podal stěžovatel Žalobu(15) v novém řízení(25),
 kterou se domáhal opravy chyb v Posudku(15) obsažených.
Proceeding(25) continued separately before DC,RC,NC,CC and
now is pending before EC under no. 12206/04 .
 Řízeni(25) pokračovalo dále odděleně před OS,KS,NS,ÚS a
 nyní běží před ES pod č.12206/04. 
                   A040522   Pages 51  Page 7 

14.2. Continued 
 14.2  Pokračování

Against Judgement(48) brought applicant Appeal(41) to RC.
RC complied Appeal(41) with Ruling(46)/(47),
canceled Judgement(48) and returned proceeding(26) back to DC.
 Proti Rozsudku(48) podal stěžovatel Odvolání(41) ke KS. 
 KS zrušil Rozsudek(48) Usnesením(46)/(47)
 a vrátil řízení(26) zpět před OS.
DC adjudged new Judgement(49) ,de facto the same as Judgement(48) 
without being waiting to final decision in proceeding(25).
 OS vydal nový Rozsudek(49) de facto stejný jako Rozsudek(48)
 a nepočkal přitom na pravomocné rozhodnutí v řízení(25). 
Against Judgement(48) brought applicant further Appeal(47) to RC.
RC not complied Appeal(47) and held Judgement(49) by Judgement(50), 
without also being waiting to final decision in proceeding(25).
 Proti Rozsudku(49) podal stěžovatel další Odvolání(47).
 KS nevyhověl Odvolání(47) a potvrdil Rozsudek(49) Rozsudkem(50), 
 a nepočkal přitom na pravomocné rozhodnutí v řízení(25). 
Applicant has got by Judgement(50) duty to pay sum 33425.-Kc. 
Sum 12000.-Kc to Plzen City and additional unfair high
sum 21425.-Kc cost and expenses 
to lawyer(33) represented Plzen City.
 Stěžovatel Rozsudkem(50) za povinnost zaplatit částku 33425.-Kč.
 částku 12000.-Kč Městu Plzeň a navíc nespravedlivě vysokou
 částku 21425.-Kč jako náklady řízení 
 advokátu(33) zastupující Město Plzen.
The disproportion of cost and expenses 
didn't response applicant but DC , because needless 
examined the witnesses of administrative proceesing(27) and 
thereat couldn't change administrative Decision(38) anyway ,
making in addition time unreasonable ,
as all follow reasoned.
 Nepřiměřenost nákladů 
 nezpůsobil stěžovatel ale OS , protože zbytečně 
 vyslýchal svědky správního řízení(27) a
 přitom nemohl nijak změnit správní Rozhodnutí(38) a 
 navíc současně nepřiměřeně protahoval řízení 
 jak vše následně zdůvodněno. 
Proceeding(26) before DC and RC was very unfair,because 
applicant hadn't any effective remedy 
against administrative Decision(38) ,
because DC and RC were disabled proper examination 
administrative Decision(38) (see Art.135 ccp) in full judicature ,
for it he couldn't defend himself anyway and
was de facto adjudged by Inspector(37.1) mot by a judge.
 Řízení(26) pře OS a KS bylo značně nespravedlivé, protože 
 stěžovatel neměl k dispozici žádný účinný opravný prostředek 
 proti správnímu Rozhodnutí(38),
 protože OS a KS měly zakázáno přezkoumat 
 správní Rozhodnutí(38) (viz. § 135 osř) v plné jurisdikci,
 proto se nemohl nijak bránit a
 byl v podstatě odsouzen Inspektorkou(37.1) a ne soudcem.



                  A040522   Pages 51  Page 8 

Applicant over frame notice: 
Authority abused art.135 c.c.p. for repressing 
Fundamental Rights and Freedoms in CZ 
more then 10 years after revolution on year 1989 . 
A lot of peoples were meantime unfairly adjudged and 
even not know many a time about it . 
 Stěžovatel nad rámec poznamenává :
 Státní moc ČR zneužívala §.135 o.s.ř. k potlačování 
 Základních lidských práv a svobod v ČR 
 ještě více než deset let po revoluci v r. 1989.
 Mnoho lidí bylo v této době nespravedlivě odsouzeno a 
 mnohdy o tom dokonce ani nevědělo.
 stěžovatel je jedním z nich.
More later after material time, 
CZ authority , forced by Europe Union, 
had removed this hard defect from legal law CZ order 
establishing administrative courts and 
Supreme Administrative Court ,
as declared in CZ Constitution.   
(it was sometime on 2003 year)
 Teprve mnohem později po tom ,co se předmětný skutek stal,  
 státní moc ČR na nátlak od Evropské unie
 odstranila tento těžký defekt ze svého legislativního systému
 založením správních soudů a Nejvyššího správního soudu
 tak jak je deklarován v Ústavě ČR. 
 (stalo se tak až někdy v roce 2003) 



                   A040522   Pages 51  Page 9 

14.3. As to proceeding(26) before CC
 14.3. Co se týče řízení(26) před ÚS

Applicant wrote against Judgement(50) Application(60). 
Lawyer(35) ,voluntarily represented applicant ,
transcribed Application(60) to Application(61) and 
Application(61) signed with applicant and with lawyer(35)
brought applicant to the CC, 
objecting unfair trial(26) violating Constitution of CZ
and art.6 and 13 of Convenction. 
Lawyer(35) sent signed Application(61) to CC 
witout saving it's copy. 
 Stěžovatel napsal proti Rozsudku(50) Stížnost(61).
 Advokátka(35) ,dobrovolně zastupující stěžovatele ,
 přepsala Stížnost(60) na Stížnost(61) a 
 Stížnost(61) podepsanou stěžovatelem i advokátkou(35)
 podal stěžovatel Ústavnímu soudu , 
 namítaje nespravedlivý proces(26) porušující Ústavu ČR
 a čl. 6 a 13 Úmluvy. 
 Advokátka(35) poslala podepsanou Stížnost(61) ÚS 
 aniž si udělala její kopii.
CC remained about 2 years inactive and , 
meantime thereat adjugated a lot of (may be hundreds) others 
latter lodged applications before ,
among others also two applicant's other applications.
Refusing both applications caused/responsed 
always a forced lawyer.
 ÚS zůstal přibližně dva roky nečinný a
 mezitím přitom rozhodl množství (možná stovky) jiných 
 později podaných stížností,
 mezi jinými také dvě jiné stěžovatelovy stížnosti.
 Odmítnutí obou zapřičinil/zavinil 
 vždy nějaký vnucený advokát. 
Applicant bad experienced with lawyers 
check the Application(61) once more ,
discovered mistakes inside,
found Application(61) uncorectly written, 
met the (she)lawyer(35) sometime on the begin of 2004 year and 
pointed her to risk of the loss of Application(61) .
Lawyer(35) refused to be active - 
required more money.
 Stěžovatel po špatných zkušenostech s advokáty
 znovu zkontroloval Stížnost(61) ,
 objevil v ní chyby, 
 shledal,že Stížnost(61) je špatně napsaná,
 znovu navštívil advokátku(35) někdy na začátku roku 2004 a
 poukázal na riziko prohry Stížnosti(61). 
 Advokátka(35) nechtěla nic dělat - 
 protože jí stěžovatel málo platí. 


                   A040522   Pages 51  Page 10 

This dangerous situation was resolved 
with agreement finishing representation , because 
applicant has had no money.
 Tato nebezpečná situace byla vyřešena 
 dohodou o ukončení zastupování 
 protože stěžovatel neměl a nemá peníze.  
Applicant informed the CC immediately with Message(75),
enclosed copy of Request(76) and
requested to be personaly present on the CC hearing.
(see Message(75)/item II.)
 Stěžovatel o tom neprodleně informoval ÚS Sdělením(75) 
 poslal mu kopii Žádosti(76) k ČAK o přidělení nějakého advokáta.
 přiložil k němu Sdělení(75) a
 žádal,aby se mohl osobně zúčastnit jednání u ÚS.
 (viz. Sdělení(75)/odst.II.)
The CC call back him without delay
to rectify representationless defect, 
else Application(62) will refused immediately .
 ÚS ho následně zpětně hned vyzval  
 k odstranění nedostatku právního zastupování, 
 jinak bude Stížnost(62) okamžitě odmítnuta. 
Applicant,bad experienced with lawyers, 
wanted not to be represented,despite of it 
CC per CBA forced the lavyer(34) to applicant. 
 Stěžovatel po špatných zkušenostech s advokáty 
 nechtěl být zastupován,  navzdory tomu 
 ÚS prostřednictvím ČAK vnutil stěžovateli advokáta(34). 



                   A040522   Pages 51  Page 11 

14.3.1  As to forced representation 
 14.3.1 Co se týče vnuceného zastupování
 
The authority impose to applicant the obligation to be represented,
that applicant can discharge per CBA only,
but CBA has only right,not obligation 
to discharge applicant's obligation .
 Stěžovatel dále tvrdí: 
 Státní moc ČR ukládá 
 stěžovateli povinnost býti zastoupen ,
 kterou může splnit pouze prostřednictvím ČAK,
 která má ovšem jenom právo a nikoliv povinnost 
 splnění povinnosti stěžovateli uložené umožnit.  
Any law don't discharge CBA obligation to enable 
discharging applicant's obligation to be represented and 
applicant can discharge it 
only thank's to ensemble of the randoms.
 Žádný zákon neukládá ČAK za povinnost umožnit splnit 
 stěžovateli jeho povinnost býti zastoupen a 
 stěžovatel ji tedy může splnit 
 jenom díky nějaké šťastné souhře náhod.
Factual result of violation of Constitution 
(in this case art.2(3) of Charter) is , that I(as applicant)
may not involuntary sign the full power to the lawyer(34),
because I have to do it voluntarily and freedomly and conversely 
I must to sign it voluntarily and freedomly 
because I may not sign it involuntary and unfreedomly 
under pressure . 
 Konkrétním důsledkem výše dokázaného porušení Ústavy ČR 
 (v tomto případě článku 2(3) Listiny) je,že (já jako stěžovatel)
 nesmím nedobrovolně podepsat plnou moc advokátu(34) 
 protože ji musím podepsat dobrovolně a svobodně  a naopak
 musím  ji podepsat dobrovolně a svobodně 
 protože ji nesmím podepsat nedobrovolně a nesvobodně 
 pod nátlakem.
Question is why CC don't instructing the applicants 
alike do it sometime the EC :
'Dear applicant.
Your application is written qualificationless. 
In your case,we recomend you to find some just help
and our appeal set up again using any your lawyer. 
You can ,in spite of it, continue in proceeding,
but there is the risk,that your appeal can be refused 
through some no exact expressions or other else defects. '  
  Otázkou zůstává proč se se CC nechová stejně jako ES a 
  nepoučuje stěžovatele například tímto způsobem : 
 'Vážený stěžovateli
  Vaše ústavní stížnost je napsána nedostatečně kvalifikovaně. 
  Ve vašem případě Vám doporučujeme vyhledat právní pomoc a 
  stížnost podat znovu prostřednictvím Vašeho advokáta.
  Máte přesto možnost ve stížnosti dále pokračovat,
  vystavujete se ale riziku, že Vaše stížnost může být,
  kvůli nějakým nepřesným formulacím nebo jiným vadám podání
  odmítnuta.'



                   A040522   Pages 51  Page 12 14.3. Continued
 14.3. Pokračování
 
Applicant visited 
forced (ex officio) appointed lawyer(34) on 10.02.2004,
familiarized him with the case,proceeding(26) history,
gawe him Message(63), 
gave him text of Application(62) with enclosures, 
pointed him to risk of case lossing, 
if he will ignore decision of rejected application by
Ruling(6)/page 3/para.2/line 4 from 11.11.2003 and
and EC no.26345/95 decision,
concerning lawyer's obligations and affirmed him,
that applicant can't , but must be represented .
 Stěžovatel navštívil 
 vnuceného (ex officio) přiděleného advokáta(34) dne 10.02.2004,
 plně ho informoval o napadené věci a o průběhu řízení(26) 
 podal mu Sdělení(63), 
 dal mu text Stížnosti(62),
 upozornil ho na riziko prohry případu 
 jestliže bude ignorovat usnesení 
 Usnesení(6a)/str.3/odst.2/ř. 4 ze dne 11.11.2003 a
 rozhodnutí ES č. 26345/95
 týkajících se povinností advokátů a ujistil ho  
 že stěžovatel nechce být zastupován ale musí být zastupován.


                   A040522   Pages 51  Page 13 


The lawyer(34) affirmed the applicant 
that he has no free choice and he must represented him. 
 Advokát(34) ujistil stěžovatele 
 že ho také nechce zastupovat, že ale nemá na výběr. 
Applicant said him :
You are lawyer not me 
You have to know better then I yours rights and obligations 
to know what you can do or must do -
to win , not to loss. 
 Stěžovatel mu přímo řekl:
 Vy jste advokát ne já
 Vy musíte znát lépe než já vaše práva a povinnosti
 aby jste věděl co můžete a co musíte dělat -
 aby jste vyhrál a ne prohrál. 
Applicant after signed full power to forced lawyer(34) 
with appendix ,that he did it involuntary. 
CC refused it and forced applicant 
to sign it voluntarily and freedomly.
 Stěžovatel nejprve podepsal advokátu(34) plnou moc 
 s dovětkem,že tento právní úkon neudělal dobrovolně. 
 ÚS tuto plnou moc odmítl a přinutil stěžovatele
 aby to podepsal svobodně a dobrovolně. 
Applicant did it at the expense of trample his own rights
to disallow at all costs rejecting Application(62) 
on the procedure grounds and
to disallow declaration this Application(73) inadmissible 
for not exhausting domestic remedies.
 Stěžovatel tak učinil za cenu pošlapání svých vlastních práv,
 aby tím za každou cenu zabránil odmítnutí Stížnosti(62) 
 z procesních důvodů
 a tím i nepřijetí této Stížnosti(73) 
 pro nevyčerpání vnitrostátních opravných prostředků. 

The lawyer(34) had no objections
no defets found inside Application(62), so
applicant after a few days sent Application(62) to CC by post.
CC got it on 19.02.2004 
(see Ruling(70)/page 4./item 2./line 4.)
CC so should has been got 
for the safety two same Applications(62) - 
one from applicant and one fron the lawyer(34). 
 Advokát(34) nic nenamítal ,
 žádné vady ve Stížnosti(62) nenašel 
 a tak stěžovatel po několika dnech o tom 
 poslal poštou mu Stížnosti(62).
 ÚS ji dostal dne 19.02.2004  
 (viz. Usnesení(70)/str.4./odst.2./ř.4.)
 ÚS tak měl dostat 
 pro jistotu dvě stejné Stížnosti(62) - 
 jednu od stěžovatele a druhou od advokáta(34)



                   A040522   Pages 51  Page 14 
Applicant lodged Application(62) 
by the hand of forced lawyer(34) way of law .
 Stěžovatel podal Stížnost(62) zákonem předepsaným způsobem
 prostřednictvím vnuceného advokáta(34)
Applicant further required to lawyer as wel as CC 
to take part by final proceeding in CC at all event
to defend himself personally and 
to be present by doing proving .
 Stěžovatel dále žádal advokáta(34) stejně jako ÚS 
 aby se mohl zúčasnit závěrečného jednání u ÚS 
 aby se mohl sám bránit a 
 aby mohl být přítomen při provádění důkazů. 
The lawyer(34) promised it him and 
promised also go with him to CC in Brno town,
CC not responsed that means agreed.
 Advokát to stěžovateli slíbil a 
 slíbil i to, že s ním do Brna k ÚS pojede,
 ÚS nezareagoval,to znamená souhlasil.
Applicant the same way of law ,lodged beside 
Expansion(65) and Amendation(66) of Application(62).  
 Stěžovatel podal ještě tím samým zákonem předepsaným způsobem 
 Rozšíření(65) a Doplnění(66) Stížnosti(62) .
Original always gave first forced lawyer(34) when no objection
after a few days applicant sent the copy to CC.
 Originál nejprve vždy dostal advokát a když nic nenamítal
 po několika dnech pak stěžovatel poslal kopii ÚS.

On the 25.03.2004 CC suddenly in unpublic hearing  
without presence of applicant and lawyer(34)
decided and issued Ruling(70).
Nobody was informed about scheduled hearing. 
Neither applicant nor forced lawyer(35).
 Dne 25.03.2004 ÚS 
 náhle v neveřejném jednámí 
 bez přítomnosti stěžovatele i advokáta(34)  
 rozhodl a vydal Usnesení(70).
 Nikoho o nařízením jednání předem neinformoval.
 Ani stěžovatele ani advokáta(35)  
Over frame:
President of CC II.chamber was JUDr.J.Malenovsky ,
member  of CC II.chamber was president of CC JUDr.P.Rychetsky.
On 08.05.2004 abdicated JUDr.J.Malenovsky to his function 
to sue for to be the EC judge .  
 Nad rámec:
 Předsedou senátu ÚS byl JUDr.J.Malenovský , 
 členem senátu byl předseda ÚS JUDr.P.Rychetský.
 Dne 08.05.2004 rezignoval JUDr.J.Malenovskeho na svou funkci,
 aby se mohl ucházet o místo soudce u ES.


                   A040522   Pages 51  Page 15 

CC stated in Ruling(70) inter alia that:
Application is admissed. 
 ÚS konstatoval v Usnesením(70) mimo jiné že:
 Stížnost je přijata.  
CC further stated as to merits:
General courts (RC,DC) have stated that 
were bound with provision of Art.135 c.c.p. , 
(see Ruling(70)/page.3/item.1/line 4)
could not and were not allowed to cancel or change Decision(38)
had made in administrative proceeding(27), as it applicant sue for.
For that was applicant adjugated to pay sum 33425.-Kč.
 ÚS dále konstatoval co se týče merita:
 Obecné soudy tvrdily,že 
 byly vázány ustanovením § 135 o.s.ř. a 
 (viz Usnesení(70)/str.3/odst.1/ř.4)
 nemohly a nesměly tudíž zrušit ani změnit Rozhodnutí(38)
 učiněné ve správním řízení(27) tak,jak se toho stěžovatel domáhal. 
 Proto stěžovatele odsoudili k zaplacení částky 33425.-Kč.
CC have but the other juridical opinion ,that 
general courts were not bound with provision of Art.135 c.c.p. , 
(see Ruling(70)/page.5/item.5/line 2)
might and could change administrative Decision(38)   
had made in administrative proceeding(27), 
because they might and could e.g. reduce damages 12000.-Kc 
to any lower level in respect to the 
e.g.applicant's indigence or to the work Reference(15).
 ÚS má ale jiný právní názor, že 
 obecné soudy nebyly vázány ustanovením § 135 o.s.ř. ,
 (viz Usnesení(70)/str.5/odst.5/ř.2)
 mohly a směly změnit správní Rozhodnutí(38) 
 učiněném ve správním řízení ,
 protože směly a mohly např. snížit vymáhanou částku 12000.Kč
 na nějakou nižší úroveň,s přihlédnutím 
 např. k chudobě stěžovatele nebo k Posudku(15) 

CC found aplication for it ,as to metrits, 
'wholly unsubstantiated' and on that ground adjudged the applicant, 
(under art.43 (2) a) law no. 182/1993 Coll.(about CC)) , 
in unpublic hearing without applicant and lawyer(34) presence. 
CC violated Convention and Constitution with it.
 ÚS proto shledal stížnost ,co se týče jejího merita, 
 jako zjevně neopodstatněnou a z toho důvodu se ÚS rozhodl jednat, 
 (podle ustanovení § 43 (2) a) z.182/1993 Coll.(o ÚS)),
 neveřejně bez přítomnosti stěžovatele a advokáta(34).
 ÚS tím porušil Úmluvu i Ústavu.
CC can declare whatever application essentially
as 'wholly unsubstantiated' 
to prevent applicants proving the contrary in public hearing.
 ÚS může prohlásit v podstatě jakoukoliv stížnost 
 jako za 'zcela neopodstatněnou' ,
 aby zabránil stěžovatelům dokazovat ve veřejnému jednání opak.
                   A040522   Pages 51  Page 16 

Applicant further investigated what application exactly 
in Ruling(70) CC decided. 
 Stěžovatel dále zkoumal o jaké stížnosti ÚS vlastně 
 v Usnesení(70) rozhodoval. 
CC decided undoubtly about the misapplication.
Applicant wasn't be able to prevented it - he was not present !
 ÚS rozhodoval nepochybně o nějaké zcela jiné ústavní stížnosti,
 než o té, o které rozhodovat měl. 
 Stěžovatel tomu nemohl nijak zabránit - nebyl přítomen !
Application,what CC on day 25.03.2004 decided ,
wasn't either written or signed with the lawyer(34) Mgr.T.Winter,
but by the wholly another lawyer !.
(see. Ruling(6a)/page.3/para.2/line.4).
 Stížnost o které ÚS dne 25.03.2004 rozhodl, 
 nebyla ani napsána ani podepsána advokátem(34) Mgr.T.Winterem,
 ale zcela jiným advokátem !.
 (viz. Usnesení(6a)/str.3/odst.2/řádka.4).
Pursuant art. 29 law 182/1993 Coll. 
applicant can be represented before CC with one lawyer only. 
Lawyers may not substitute in constitutional trial each other.
CC violated also it's own Ruling(6a). (see above) 
 Podle ustanovení § 29 z. 182/1993 Sb. 
 může být stěžovatel před ÚS zastupován pouze jediným advokátem.
 Advokáti se nemohou v ústavním řízení vzájemně zastupovat.
 ÚS porušil také svoje vlastní Usnesení(6a). 

Application(61) and Application(62) 
but have one objected common violation of art.6 and 13 of Covention 
caused by domestic art. 135 of c.c.p.
 Stížnost(61) a Stížnost(62) ale
 obsahují jedno společné namítané porušení č.6 a 13 Úmluvy 
 způsobené ustanovením § 135 o.s.ř.
Application(62) has been objecting more violations 
then Application(62),but with those CC refused employ.
 Stížnost(62) namítala více porušení 
 než Stížnost(62), kterými se ale ÚS odmítl nezabývat.
There is risen unresoving proceding situation by EC
when applicant can hardly object other violations of Convention
because haven't exhausted domestic remedies -
not with his own guilt. 
 Vznikla zde u ES neřešitelná situace 
 když stěžovatel může těžko namítat ostatní porušení Úmluvy
 pro nevyčerpání domácích opravných prostředků -
 nikoliv vlastní vinou.
                  A040522   Pages 51  17 

Applicant despite of it ask EC
to employ with those violations of Convention
that can't be anyway from principle by CC assaulted.
One of them is e.g. violation caused by representation(less). 
 Stěžovatel přesto prosí ES 
 aby se zabýval těmi porušeními Úmluvy
 která nemohou být z principu u ÚS vůbec nikdy napadnuta.
 Jedním takovým je např. porušení způsobené právním zastupováním.
Applicant has bad luck e.g.
If application is too long - applicant loss
(lawyer will not be able to owerwrite it by his own hand)
If lawyer is too young or too old - applicant lost 
If is lawyer inactive - applicant loss
If is applicant indigent and can't pay enought money to lawyer -lost 
If applicant refuse sign the full power voluntarily - loss
If is lawyer unfamiliarized with constitutional laws -applicant loss
If is lawyer corrupted - applicant lost 
CBA is the authority/ies tool for repressing 
fundamental right and freedoms of indigent CZ citizens.
 Stěžovatel má snůlu např. 
 Je-li stížnost moc dlouhá - stěžovatel prohraje 
 (advokát ji nebude schopen přepsat vlastní rukou přepsat)
 Je-li advokát too old or too young - stěžovatel prohrál 
 Je-li advokát nečinný - stěžovatel prohraje
 Je-li stěžovatel chudý a nezaplatí dost advokátovi - pak prohrál
 Jestli stěžovatel odmítne dobrovolně podepsat plnou moc - prohraje 
 Jestliže se advokát nevyzná v ústavním právu - stěžovatel prohraje
 Je-li advokát zkorumpovaný - stěžovatel prohraje 
 ČAK je nástroj státní moci pro potlačování 
 základních lidských práv a svobod chudých občanů v ČR .


14.4 Epilogue

Applicant lodged against Ruling(70) this Application(73) and
is finding by EC protection against authority intervention 
into his fundamental right and freedoms protected by Convention. 
Applicant is victim of a violation by the High Contracting Party 
of the rights set in the Convention.
Confiscation(33) of home 
where was applicant born and where is living 
impend over him. 
 Stěžovatel podává proti Usnesení(70) tuto Stížnost(73) a 
 hledá u ES ochranu  proti zásahu státní moci 
 do jeho základních práv a svobod chráněných Úmluvou.
 Stěžovatel je oběť porušení práv ustanovených Úmluvou
 Vysokou smluvní stranou. 
 Hrozí mu konfiskace(33) domu , kde se narodil a kde bydlí.

                   A040522   Pages 51  Page 18
              II.a

AS TO THE ADMISSIBILITY OF this Application(73) 
 Co se týče přijatelnosti této stížnosti(73)

Application(61) was admissed by CC and CC 
judged obout it's merits. 
Application(61) was but misapplication 
as it was written and signed by ilegal lawyer.
CC notwithstanding decided about applicants rights and freedoms
protected within meaning Art.6 and 13 of Convention 
and therefore is this Application(73) compatible 
within the meaning of Art.35 of Convention 
and therefore is Application(73) admissible.
 Stížnost(61) byla přijata u ÚS a ÚS 
 rozhodoval o jejím meritu. 
 Stížnost(61) ale byla vadná stížnost,protože byla 
 napsána a podepsána neoprávněným advokátem. 
 ÚS přesto rozhodoval o stěžovatelových právech a svobodách
 chráněných ustanoveními čl. 6 a 13 Úmluvy 
 a proto je podle ustanovení čl.35 Úmluvy 
 Stížnost(73) přijatelná. 
  


                   A040522   Pages 51  Page 19 
               III.

15. STATEMENS OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION 
  AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS 
 15. UVEDENÍ NAMÍTANÝCH PORUŠENÍ ÚMLUVY
   A/NEBO PROTOKOLU/Ú a PŘÍSLUŠNÝCH ARGUMENTÚ 

15.1. As to the proceeding(74) before CC
 15.1 Co se týče řízení(74) před ÚS  

15.1.1. Misapplication violation
  15.1.1. Porušení zaviněné jinou(neplatnou) stížností       

CC violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 of Convention 
by violating provision of Art.36(1),38(2) of Charter , 
by violating provision of Art.29 law 182/1993 Coll.(about CC) and 
by violating decision of Rule(6)/page.3/para.2/line 4. 
because CC decided about the wholly another application 
than it should decide.
 ÚS porušil stěžovatelovo právo na spravedlivý 
 chráněné článkem 6 Úmluvy  
 porušením čl.36(1),38(2) Listiny ,
 porušením ustanovení § 29 182/1993 Sb.(o ÚS) a
 porušením jeho vlastního Usnesení(6a)/str.3/odst.2/ř.4. 
 protože rozhodoval o zcela jiné ústavní stížnosti,
 než o té, o které rozhodovat měl. 
Application(61) ,what on 25.03.2004 CC had decided ,
was neither written,signed nor authorized
with the forced lawyer(34) Mgr.T.Winter,
but with the wholly another illegal lawyer.
Applicant can be represented by CC with one lawyer only. 
Lawyers may not succeeded each other in constitutional proceeding .
(see Art.29 law no. 182/1993 Coll.(about CC) )
 Stížnost(61) o které ÚS dne 25.03.2004 rozhodl, 
 nebyla ani napsána ani podepsána 
 vnuceným advokátem(34) Mgr.T.Winterem,
 ale zcela jiným neoprávněným advokátem .
 Stěžovatel může být zastupován před ÚS pouze jedním advokátem.
 Advokáti se nesmějí před ÚS vzájemně zastupovat. 
 (viz §.29 z.182/1993 Sb.(o ÚS) )
Applicant couldn't anyway redress 
this violation of Art.6 Convention 
because he had no effective remedy 
under Art.13 of Convention for it ,because 
CC disallows to applicant and lawyer(34) 
to be present and took part at the hearing on 25.03.2004.
 Stěžovatel nemohl nijak napravit 
 toto porušení čl.6 Úmluvy, protože 
 neměl k dispozici žádný efektivní opravný prostředek
 ve smyslu ustanovení čl. 13 Úmluvy ,protože
 ÚS znemožnil stěžovateli a advokátu(34)
 zúčastnit se dne 25.03.2004 jednání u Ústavního soudu. 



                   A040522   Pages 51  Page 20 

15.1.2. Unpublic hearing violation
 15.1.2. Porušení zaviněné tajným přelíčením       

CC violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 and 13 of Convention 
by violating provision of Art.38(2) of Charter 
because applicant was prevented from defending himself 
because the Ruling(70) on 25.03.2004 
had been taken in his and forced lawyer(34) absence 
in unpublic hearing.
 ÚS porušil stěžovatelovo právo na spravedlivý 
 chráněné článkem 6 Úmluvy  
 porušením ustanovení čl. 38(2) Listiny ,
 protože stěžovateli bylo znemožněno ,aby se mohl bránit
 protože Usnesení(70) bylo vydáno dne 25.03.2004
 za nepřítomnosti jeho i jemu vnuceného advokáta(34)
 na neveřejném zasedání. 
Art.43 (2) a) law 182/1993 Coll.(about CC) 
is contrary with Art.38(2) of Charter and 
thereby also with art.6 of Convention , because 
Art.43 above allows authority 
declare (as to merits)
anyone substantiated application as „wholly unsubstantiated „.
to prevented applicant(s) from defending himself 
by proving the opposite of it. 
 Čl.43 (2) a) z.182/1993 Sb.(o ÚS) 
 je v rozporu s čl. 38(2) Listiny a 
 tím také i s čl. 6 Úmluvy protože 
 Čl.43 výše uvedený, dovoluje státní moci ČR 
 prohlásit (co do merita)
 jakoukoliv opodstatněnou stížnost za „zcela neopodstatněnou„, 
 aby tím znemožnila stěžovateli(ům) se bránit
 dokazováním opaku. 
CC didn't ask applicant if he agree with unpublic hearing.
Nobody know when is the hearing scheduled. 
CC not informed anybody it.
 ÚS se nezeptal stěžovatele,jestli s tím souhlasí.
 Nikdo nevěděl kdy se bude jednání konat.
 ÚS o tom nikoho neinformoval .   

Applicant couldn't prevent ,this Convention violating 
within the meaning Art.6 of Convention because 
he hadn't an effective remedy 
within the meaning Art.13 of Convention.
under Art.13 of Convention for it because 
CC not informed anybody about scheduled hearing . 
 Stěžovatel nemohl nijak napravit 
 toto porušení čl.6 Úmluvy, protože 
 neměl k dispozici žádný efektivní opravný prostředek
 ve smyslu ustanovení čl. 13 Úmluvy ,protože
 ÚS nikoho neinformoval o tom,že se bude jednání konat



                   A040522   Pages 51  Page 21 


15.1.3. Unreasonable time violation
 15.1.3 Porušení zaviněné průtahy řízení


CC violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 and 13 of Convention ,
because proceeding(74) lasted unreasonable time ,because
CC was more 2 years inactive . 
(from 15.01.2002 to 25.03.2004.)
Meantime thereat adjugated a lot of (may be hundreds) others 
latter lodged applications before ,
among others also two applicant's other applications.
 ÚS porušil stěžovatelovo právo na spravedlivý proces
 chráněné článkem 6 Úmluvy  
 protože řízení(74) trvalo nepřiměřeně dlouho ,protože
 ÚS zůstal více než 2 roky nečinný. 
 (from 15.01.2002 to 25.03.2004)
 Mezitím přitom rozhodl množství (možná stovky) jiných 
 později podaných stížností,
 mezi jinými také dvě jiné stěžovatelovy stížnosti.

Applicant couldn't prevent anyway the above Convention violating 
within the meaning Art.6 of Convention because 
as he had no effective remedy 
within the meaning Art.13 of Convention,
to force CC to be alive. 
Complaint to undue delays is not effective remedy.
 Stěžovatel nemohl nijak napravit 
 toto porušení čl.6 Úmluvy, protože 
 neměl k dispozici žádný účinný opravný prostředek
 ve smyslu ustanovení čl. 13 Úmluvy ,
 aby přiměl CC k nějaké činnosti.
 Stížnost na průtahy v řízení není účinný opravný prostředek.



                   A040522   Pages 51  Page 22 

15.1.4. As to merits - violation
 15.1.4. Co se týče merita  - porušení

National tribunals mostly violated applicant's right 
to rightful trial protected under art.6 and 13 of Convention , 
because 
trial before not independent and not impartial national tribunals 
was very unfair 
because applicant couldn't defend anyway
his civil rights way of law 
because nacional tribunals were bound in material time 
with administrative Decision(38) 
pursuant art.135 c.c.p. (Code of Civil Procedure) 
and applicant hadn't under Art.13 of Convenction 
any effective remedy before a national authority 
to reexamine in full judicature 
the administrative proceeding(27) and administrative Decision(38)
and by it also the law violation 
committed by officer/Inspector(37.1) ,
acting in an official capacity,
because art.135 of c.c.p. didn't allow it in material time anyway.
In material tine not existed administrative courts
as wel as Supreme Administrative Court 
as in Constitution declared.
Action against adninistrative decision to those courts
should have been effective remedy 
but those courts in material time not exist. 
Constitution was not in material time fulfiled.
It was fulfiled more later sometime in year 2003 when
administrative Courts as wel as Supreme Administrative Court 
were established.
 Státní moc soudní ČR nejvíce zasáhla do stěžovatelova 
 práva na spravedlivý proces chráněného Čl. 6 a 13 Úmluvy ,
 protože 
 proces v ČR před ne nezávislými a ne nestrannými soudy 
 byl velmi nespravedlivý ,
 protože stěžovatel nemohl nijak bránit
 zákonem předepsaným způsobem svoje občanská práva , 
 protože obecné soudy byly v době skutku 
 vázány správním Rozhodnutím(38) 
 podle ust. § 135 o.s.ř. (Občanský soudní řád)
 a stěžovatel neměl před obecnými soudy podle ust.Čl.13 Úmluvy
 k dispozici žádná účinný opravný prostředek,
 kterým by se dalo v plné jurisdikci 
 přezkoumat správní řízení(27) a správní Rozhodnutí(38) 
 a tím i porušení zákona 
 způsobené úřednicí(Inspektorkou(37.1) 
 kterého se dopustila při plnění svých úředních povinností,
 protože to § 135 o.s.ř. v žádném případě nedovoloval.
 V době skutku neexistovaly správní soudy ani 
 Nejvyšší správní soud,tak jak je to ustanoveno v Ústavě ČR 
 Žaloba k těmto soudům by byla bývala účinným opravným prostředkem,
 tyto soudy ale v době skutku neexistovaly.
 Ústava ČR nebyla v době skutku naplněna.
 Byla naplněna až mnohem později, někdy v r.2003 ,kdy 
 byly založeny správní soudy a
 Nejvyšší správní soud.
                  A040522   Pages 51  Page 23 
15.1.4.1  Next evidences
  15.1.4.1  Další důkazy
  
CC stated hard wrong in Ruling(70)/page 5./para.3. 
that in proceeding(26) wasn't violated applicant's right
protected under Art.6 of Convention because 
applicant had effective remedy 
under Art.13 of Convenction , because RC and DC 
were not bound with administrative Decision(38) 
pursuant art.135 c.c.p. 
because could on any conditions decrease sum 12000-.Kc 
should has applicant payed.
  ÚS se těžce mýlí,když ve svém Usnesení(70)/str.5./odst.3.
  konstatuje,že v řízení(26) nebyla zasažena práva stěžovatele
  chráněná článkem 6 Úmluvy,protože stěžovatel 
  měl k dispozici účinné právní prostředky nápravy 
  podle Čl.13 Úmluvy protože KS a OS 
  nebyly vázány správním Rozhodnutím(38) 
  podle ust. § 135 o.s.ř. 
  a mohly za nějakých podmínek snížit částku 12000.-Kč. 
  kterou měl stěžovatel zaplatit.
Applicant om the contrary claims/alleges 
that in proceeding(26) was violated his right
protected under Art.6 of Convention because  
he had no effective remedy 
under Art.13 of Convenction , because RD and DC 
were bound with administrative Decision(38) 
pursuant art.135 c.c.p. ,
 Stěžovatel naopak tvrdí,
 že v řízení(25) byla porušena jeho práva 
 chráněná článkem 6 Úmluvy, protože
 neměl účinné prostředky nápravy 
 podle článku 13 Úmluvy , protože KS i OS
 byly vázány správním Rozhodnutím(38)
 podle Ust. § 135 o.s.ř. ,
because RC and DC 
otherwise could on any conditions decrease sum 12000-.Kc 
should has applicant payed but 
anyway could cancel or change  
administrative Decision(38) as to it's merits 
as applicant required because
 protože KS i OS
 sice mohly za nějakých podmínek snížit částku 12000.-Kč ,
 kterou by měl stěžovatel zaplatit 
 v žádném případě ale nemohly zrušit nebo změnit 
 správní Rozhodnutí(38) co do výroku o meritu  
 jak stěžovatel požadoval , protože


                   A040522   Pages 51  Page 24 

Art.135 c.c.p. disabled examination 
of administrative Decision(38) 
in full judicature - it means :
proper examination the administrative Decision(38) 
as to the procedure conditions and as to the merits .
 Ust. § 135 o.s.ř. znemožňovalo přezkoumání 
 správního Rozhodnutí(38)
 v plné jurisdikci - to znamená : 
 řádné přezkoumání správního rozhodnutí(38)
 co se týče procesních podmínek i co se týče merita .
From whence follows that 
applicant was de facto adjudged by officer/Inspector(37.1) ,
mot by a judge.
 Z toho vyplývá,že
 stěžovatel byl de facto odsouzen úředníkem/Inspektorkou(37.1) 
 a ne soudcem. 

Applicant repeat once more : 
Art.6 of Convention was ,as here proved, violated because 
aplicant wasn't entitled to a fair and public hearing 
by an independent and impartial tribunal established by law.
Art.13 of Convention was ,as here proved, violated because 
aplicant's rights and freedoms as set 
in Convention were violated and applicant
hadn't an effective remedy before a national authority 
notwithstanding that the violation 
has been committed by persons acting in an official capacity.
 Čl.6 Úmluvy byl ,jak zde bylo dokázáno, porušen protože
 stěžovatel neměl žádné právo na to, aby jeho záležitost 
 byla spravedlivě a veřejně projednána 
 nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem,
 který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích. 
 Čl.13 Úmluvy byl ,jak zde bylo dokázáno, porušen ,protože 
 stěžovatel,jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou 
 byly porušeny, neměl účinné právní prostředky nápravy 
 před národním orgánem,i když se porušení dopustily osoby 
 při plnění úředních povinností.



                   A040522   Pages 51  Page 25 
15.1.5. Misrepresentation violation 
 15.1.5. Porušení zaviněné zastupováním advokátem 

15.1.5.1. CC violated applicant's right to rightful trial 
protected under Art.6 Convention,by 
violating provisions of Articles 2(3),4(1),36(1) of Charter 
because authority by the hand of CC give/put to the applicant 
at the same time , one the same right and obligation -
right be represented obligatory in the proceeding before CC. 
 15.1.5.1. ÚS porušil Čl.6 Úmluvy tím,že 
 porušil ustanovení    Článků 2(3),4(1),36(1) Listiny,
 protože státní moc ČR dává rukou samotného ÚS stěžovateli 
 současně jedno a to samé právo i povinnost - 
 právo být zastupován povinně v řízení před ÚS.
Right to be represented pursuant art.18(2) l. 85/1996 Sb.(abt adv.)
Obligation to be represented pursuant art.30 l.182/1993 Sb.(abt CC)
One the same right and obligation but may not be giving together ! 
 Právo být zastupován podle par.18(2) z. 85/1996 Sb.(o advokacii) 
 Povinnost být zastupován podle par.30  z.182/1993 Sb.(o ÚS).
 Stejné právo a povinnost ale nikdy nesmí být uloženy současně !
In the opposite 
I (as applicant) may not what I can and I can what I may not 
and just it ,under Art.2(3) of Charter, 
the Constitution especially not allows ! 
 V opačném případě 
 já (jako stěžovatel) nesmím co mohu a mohu co nesmím ,
 a právě to ,podle Čl. 2(3) Listiny,   
 Ústava ČR vysloveně nedovoluje ! 
Provisions of Art.18(2) law 85/1996 Sb. and art.30 law.182/1993 Sb. 
are in conflict (are fighting) with  the Constitution.
The Chapter violation and herewith Convention violation 
is on the first sight visible. 
 Ustanovení § 18(2) z. 85/1996 Sb. a § 30 z.182/1993 Sb.
 jsou v konfliktu (perou se) s Ústavou.
 Porušení Listiny a tím i Úmluvy 
 je na první pohled viditelné.

Applicant couldn't prevent anyway the above Convention violating 
within the meaning Art.6 of Convention because 
as he had no effective remedy 
within the meaning Art.13 of Convention,
because he wasn't present in hearing om 25.03.2004
in consequence of violatin alleged in item 15.1.2.
 Stěžovatel nemohl nijak napravit 
 toto porušení čl.6 Úmluvy, protože 
 neměl k dispozici žádný účinný opravný prostředek
 ve smyslu ustanovení čl. 13 Úmluvy ,
 protože nebyl přítomen na jednání dne 25.03.2004
 v důsledku porušení namítaného v části 15.1.2. 



                  A040522   Pages 51  Page 26 

15.1.5.2. CC violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 Convention,by
violating provisions of Art. 2(3),4(1),8(1) of Charter  
because CC using power , obliges applicant 
to do something voluntarily and freedomly , 
in this case forces to sign freedomly full power to lawyer(34). 
Lawyer(34) thereby got the full power over applicant.
Applicant thereby lost his freedom.
Applicant thereby de facto adjudged himself to the loss - 
what is realy done.
 15.1.5.2. ÚS porušil Čl.6 Úmluvy tím,že 
 porušil ustanovení Článků 2(3),4(1),8(1) Listiny, 
 protože násilím nutil stěžovatele,
 aby něco vykonal svobodně a dobrovolně
 v tomto případě aby podepsal dobrovolně plnou moc advokátu(34).
 Advokát tím získal plnou moc nad stěžovatelem a případem.  
 Stěžovatel tím ztratil svojí svobodu.
 Stěžovatel tím de facto(vlastně) odsoudil sám sebe -
 což se také ve skutečně stalo.
 
15.1.5.3. CC violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 Convention,by
violating provisions of Arts.2(2),2(3),4(1),8(1),36(1) of Charter  
because forces applicant 
to confide in whom,whom in he don't confide ,
in this case forces 
to confide to lawyer(34),whom in he don't confide,
because applicant don't belive any lawyers and judges in CZ,
because he have proofs about linking/binding some of them 
together and alltogether. 
 15.1.5.3. ÚS porušil Čl.6 Úmluvy tím,že 
 porušil ustanovení    Článků 2(2),2(3),4(1),8(1),36(1) Listiny,
 protože násilím nutil stěžovatele,
 aby důvěřoval někomu komu nedůvěřuje
 v tomto případě,
 aby důvěřoval advokátu(34),kterému nedůvěřuje,
 protože stěžovatel nedůvěřuje v ČR už žádným advokátům a soudcům,
 protože stěžovatel disponuje důkazy o spojeních/vazbách některých 
 soudců a advokátů mezi sebou i navzájem.  
                   A040322   Pages  Page 27 

15.1.5.4. CC violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 Convention,by
violating provisions of Arts.2(2),2(3),4(1),8(1),36(1) of Charter 
becuse CC forced 'juridical help' to applicant, 
to help the case not to win,but to loss - how is really done.  
 15.1.5.4 ÚS porušil Čl.6 Úmluvy tím,že 
 porušil ustanovení   Článků 2(2),2(3),4(1),8(1),36(1) Listiny,
 protože vnutit stěžovateli 'právní pomoc'
 s cílem pomoci stěžovateli spor u Ústavního soudu ČR prohrát - 
 - jak se posléze skutečně také stalo. 
Applicant is alleging,that he is otherwise powerless, 
but he is finally also again free,so he desides himself only 
if he some help needs or not,by just 
or even by 'red brothers',
just as he got it once in past on the year 1968 by the Soviet tanks.  
 Stěžovatel tvrdí,že je sice bezmocný ale 
 je konečně zase také opět svobodný a jenom on sám si proto určí 
 jestli nějakou pomoc potřebuje nebo ne ,ať právní 
 nebo dokonce 'rudou bratrskou' 
 tak jak jí již jednou v minulosti dostal pomocí tanků v r. 1968.

15.1.5.5. CC violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 Convention,by
violating provisions of Articles 2(2),2(3),4(1),36(1) of Charter 
because authority won the application(62) 
but also a lots of other else, using theirs own lawyer 'helping'.
(see Ruling(5a),Ruling(6a) and Ruling(70)) 
 15.1.5.5. ÚS porušil Čl.6 Úmluvy tím,že 
 porušil ustanovení    Článků 2(2),2(3),4(1),36(1) Listiny,
 protože státní moc ČR vyhrála stížnost(62) 
 ale i mnoho dalších jiných, za pomoci svého vlastního advokáta. 
 (viz.Usnesení(5a),Usnesení(6a) a Usnesení(70)) 
 
The EC wrong stated(found) in decision No. 26345/95, 
that the CC undoubtedly pursues only the legitimate aim of ensuring
to proper administration of justice.
 ES mylně ve svém rozhodnutí No. 26345/95 konstatuje,
 že ÚS bezpochyby sleduje jenom legitimní cíle 
 pro zajištění pořádku ve své administrativě.
Just the opposite is true.  
The CC sure doubtedly and evincibly pursues unlegitimate aims. 
Lot of peoples would have own cause ,but for forced lawyer, win. 
Applicant is one of them.
 Pravý opak je pravdou. 
 ÚS zcela jistě evidentně sleduje cíle nelegitimní.
 Mnoho lidí by totiž svůj spor ,nebýt vnuceného advokáta, vyhrálo.  
 Stěžovatel je jedním z nich.


                   A040322   Pages  Page 28  

15.1.5.6. CC violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 Convention,by
violating provisions of Arts. 2(2),2(3),4(1),36(1) of Charter 
because the CC reduced applicant's access to court 
on a condition,
what it otherwise may do, 
but insofar to not violate rights and freedoms 
protected by Constitution. (here by Art.90)
 15.1.5.6. ÚS porušil Čl.6 Úmluvy tím,že 
 porušil ustanovení   Článků 2(2),2(3),4(1),36(1) Listiny,
 protože státní moc ČR omezuje stěžovateli přístup k soudu 
 podmínkou,
 což sice činit může,ale pouze do té míry,aby nezasáhla do
 do chráněných práv a svobod stěžovatele. 
Applicant proved ,that authority this border, 
in the proceeding before the CC , overpassed. 
 Stěžovatel dokázal,že státní moc ČR tuto hranici 
 v řízení před ÚS překročila.  


15.1.5.7.

Applicant couldn't prevent anyway the above Convention violating 
within the meaning Art.6 of Convention 
because as he had no effective remedy 
within the meaning Art.13 of Convention,
because he wasn't present in hearing om 25.03.2004
in consequence of violatin alleged in item 15.1.2.
 Stěžovatel nemohl nijak napravit 
 toto porušení čl.6 Úmluvy, protože 
 neměl k dispozici žádný účinný opravný prostředek
 ve smyslu ustanovení čl. 13 Úmluvy ,
 protože nebyl přítomen na jednání dne 25.03.2004
 v důsledku porušení namítaného v části 15.1.2. 


Applicant here, in item 15.1.5 
proved the violating of art.6 of Convention,  
by/or simultaneously Constitution violating, more then once.
 Stěžovatel zde v odstavci 15.1 
 dokázal,že zde došlo k porušení čl.6 Úmluvy
 samostatně nebo současně s porušením Ústavy a to více než jednou. 




                    A040522   Pages 51  Page 29 
15.2. As to the proceeding(26) before RC(DC)
   Co se týče řízení(26) před KS(OS) 

15.2.1. Unreasonable time violation      
 15.2.1 Porušení zaviněné průtahy řízení

RC(DC) violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 of Convention ,because 
proceeding(26) lasted unreasonable time about 4 years
(from 04.02.98 to 2.1.2002)
because RC(DC) wasted time examining 
witnesses of administrative proceeding(27) because RC(DC)
was bound with administrative Decision(38) 
pursuant Art. 135 c.c.p. (Code of Civil Procedure) and 
was not allowed to cancel or change it anyway . 
 KS(OS) porušily stěžovatelovo právo na spravedlivý 
 chráněné článkem 6 Úmluvy protože 
 řízení(26) trvalo nepřiměřeně dlouhou dobu okolo 4 let
 (od 04.02.98 do 2.1.2002) 
 protože KS(OS) zbytečně vyslýchal 
 svědky správního řízení(27) protože KS(OS)
 byl vázán správním Rozhodnutím(38) 
 podle § 135 o.s.ř. (Občanský soudní řád)
 nesměl ho v žádném případě zrušit ani změnit. 
Applicant could not allege this violation before CC
to exhaust domestic remedies by the reasons of  
15.1.1. Misapplication violation       
15.1.2. Unpublic hearing violation       
15.1.5. Misrepresentation violation                
 Stěžovatel nemohl namítat toto porušení před ÚS
 aby vyčerpal domácí oprané prostředky z důvodů 
 15.1.1. Porušení zaviněné neplatnou(jinou) stížností       
 15.1.2. Porušení zaviněné tajným přelíčením       
 15.1.5. Porušení zaviněné advokátem                
Applicant couldn't prevent anyway the above Convention violating 
within the meaning Art.6 of Convention because 
as he had no effective remedy 
within the meaning Art.13 of Convention,
to force RC(DC) to work more quick. 
Complaint to undue delays was not effective remedy.
 Stěžovatel nemohl nijak napravit 
 toto porušení čl.6 Úmluvy, protože 
 neměl k dispozici žádný účinný opravný prostředek
 ve smyslu ustanovení čl. 13 Úmluvy ,
 aby přiměl KS(OS) k rychlejší práci.
 Stížnost na průtahy v řízení nebyla účinným oprav.prostředkem.



                   A040522   Pages 51  Page 30 

15.2.2. Costs and expenses violation      
 15.2.2. Porušení zaviněné nespravedlivými náklady řízení

RC(DC) violated applicant's right to rightful trial 
protected under art.6 of Convention 
by violating provision of Art.37(3) of Charter 
because applicant took unequel part 
with second part represented by lawyer(33) 
in regard of paying costs and expenses sum 21425.-Kc, 
of parties each to other
according to which party win trial . 
 KS(OS) porušily stěžovatelovo právo na spravedlivý 
 chráněné článkem 6 Úmluvy 
 porušením ustanovení Čl. 37(3) Listiny 
 protože stěžovatel neměl rovnoprávné postavení 
 vůči druhé straně zastupované advokátem(33) 
 s ohledem na vzájemné placení soudních nákladů 21425.-Kč,
 podle toho která strana spor vyhraje.
Lavyer(33) always take, never give the cost and expenses money .
Applicant never take, always give the cost and expenses money .
Applicant could not allege this violation before CC
to exhaust domestic remedies by the reasons of  
15.1.1. Misapplication violation       
15.1.2. Unpublic hearing violation       
15.1.5. Misrepresentation violation                
 Stěžovatel nemohl namítat toto porušení před ÚS
 aby vyčerpal domácí oprané prostředky z důvodů 
 15.1.1. Porušení zaviněné neplatnou(jinou) stížností       
 15.1.2. Porušení zaviněné tajným přelíčením       
 15.1.5. Porušení zaviněné advokátem                

Applicant couldn't prevent anyway the above Convention violating 
within the meaning Art.6 of Convention because 
as he had no effective remedy 
within the meaning Art.13 of Convention,
to force RC(DC) to decrease cost and expenses.
RC(DC) should take carre about it ,not applicant. 
 Stěžovatel nemohl nijak napravit 
 toto porušení čl.6 Úmluvy, protože 
 neměl k dispozici žádný účinný opravný prostředek
 ve smyslu ustanovení čl. 13 Úmluvy ,
 aby přiměl KS(OS) snížit náklady řízení.
 KS(OS) by se ostatně měl o tuto věc starat sám. 



                   A040522   Pages 51  Page 31 

15.3.  As to the administrative proceeding(27) 

There was not objected any violation of Convention 
in administrative proceeding(27) before CC 
There is not objected any violation of Convention 
in administrative proceeding(27) before EC 
 Nebyly nenamítány žádné porušení Úmluvy 
 ve správním řízení(27) před ÚS. 
 Nejsou nenamítány žádné porušení Úmluvy 
 ve správním řízení(27) před ES. 

  

15.4 

Applicant ,
in consequence of violating Convention,Constitution and Charter  
in proceedings(26),(74) before CC,RC and DC 
was damaged by sum  33425.-Kč (abt EUR 1100.- )
 Stěžovatel byl 
 v důsledku porušení čl.6 Úmluvy,Ústavy a Listiny 
 v řízeních(26),(74) před ÚS,KS a OS 
 poškozen újmou vyjádřenou v penězích 
 částkou celkem 33425.-Kč (asi EUR 1100.-)


                   A040522   Pages 51  Page 32 

            IV.

STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 p.1 OF THE CONVENTION 
 PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 35 ODST.1 ÚMLUVY

16. Final decision(date,court or authority and nature of decision)
 16. Konečné rozhodnutí(datum,soud nebo jiný orgán a druh rozh.)

25.03.2004 CC  II ÚS 20/02  Ruling(70)     (see page  )
 25.03.2004 ÚS  II ÚS 20/02  Usnesení(70)    (viz. str.  ) 17. Other decisions(list in chronological order,giving date,
  court or authority and nature of decision of each of them,)
 17. Další rozhodnutí(chronologiský seznam s uvedením data)
   soudu nebo jiného orgánu a druhu rozhodnutí )

         
01.11.1999  DC  28C38/98-109     Judgement(40.6)
18.08.2000  RC  11Co144/2000     Ruling(46)
30.11.2000  DC  28C38/98 -149    Judgement(49)
09.11.2001  RC  11Co99/2001     Judgement(50)

 01.11.1999  OS  28C38/98-109     Rozsudek(40.6)
 18.08.2000  KS  11Co144/2000     Usnesení(46)
 30.11.2000  OS  28C38/98 -149    Rozsudek(49) 
 09.11.2001  KS  11Co99/2001     Rozsudek(50)18. Is there or was there any other appeal or other remedy
  available to you,which you have not to used? 
  If so, explain why you have not used it.
  Máte,popřípadě měli jste k dispozici jiný prostředek nápravy,
  který jste nevyčerpali?
  Pokud ano,vysvětlete proč jste jej nevyužili.
   
There is/was not any appeal or other remedy. 



                   A040522   Pages 51  Page 33 

              V.

STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS
FOR JUST SATISFACTION
POPIS PŘEDMĚTU STÍŽNOSTI A UVEDENÍ PŘEDBĚŽNÝCH NÁROKÚ 
NA SPRAVEDLIVÉ ZADOSTIUČINĚNÍ

19. 

Object of application(73) are proceedings before CC,RC and DC.
 Předmětem stížnosti(73) jsou řízení před ÚS,KS a OS .
Applicant claimed and proved,that in this proceedings was decided 
about his rights pursuant to the art.6 and 13 of Convention and 
his Application(73) discharged all conditions for the admission 
under art.34 and 35 Convention.  
 Stěžovatel tvrdí a dokázal,že v těchto řízeních bylo rozhodováno 
 o jeho právech a závazcích ve smyslu ustanovení čl.6 Úmluvy a
 jeho Stížnost(73) splňuje všechny podmínky pro její přijetí 
 stanovenými články 34 a 35 Úmluvy.


                   A040522   Pages 51  Page 34 

19.1  Petit of Application(73)  
 19.1  Petit Stížnosti(73) 

Applicant is pretending folowing contens of EC decision:
 Stěžovatel se domáhá toho,aby rozhodnutí ES obsahovalo tyto výroky:

1. Application is admissible.
2. THE HIGH CONTRACTING PARTY has violated Convention.
3. Art. 6 and 13 of Convention was violated.
6. Art. 30(1)   law no. 182/1993 Sb. (about CC) 
allows violating Fundamental Rights and Freedoms in CZ.
7. Art. 43 (2) a) law no. 182/1993 Sb. (about CC) 
allows violating Fundamental Rights and Freedoms in CZ.
 1. Stížnost je přijatelná
 2. VYSOKÁ SMLUVNÍ STRANA porušila Úmluvu.
 4. § 30(1)   z.182/1993 Sb.(o ÚS) 
 umožňuje porušování základních lidských práv a svobod v ČR. 
 4. § 43 (2) a) z.182/1993 Sb.(o ÚS) 
 umožňuje porušování základních lidských práv a svobod v ČR. 

5. CZ have to by three month from 
when EC decision come valid under art. 44 convention 
5.1 pay to applicant rightful satisfaction 
for moral detriment caused by authority,
no-pecuniary damage in adequate sum 
30*33425=1002750.-Kc  (abt.EUR 32000.-)
(30 multiply of the pecuniary damage)  
because there is direct link between violation and damages and 
because authority well knew about above Convention violation. 
4.2 pay to applicant costs and expenses 30000.-Kč.(about 960.-Euro)
for writing and translating this application(73) 
 5.ČR dostává za povinnost do tří měsíců ode dne, 
 kdy se rozsudek ES stane konečným podle čl. 44 odst. 2 Úmluvy,
 5.1 vyplatit stěžovateli spravedlivé zadostiučinění 
 za morální újmu způsobenou stěžovateli státní mocí ČR, 
 v přiměřené výši 
 30*33425=1002750.-Kč  (kolem EUR 32340.-)
 (třicetinásobek hmotné újmy) 
 protože je zde přímá souvislost mezi porušením a škodou a
 protože státní moc dobře věděla o tomto porušování Úmluvy.
 4.2 vyplatit stěžovateli 30000.-Kč tj. (přibližně 930.-Euro)
 za práci spojenou s napsáním této stížnosti(6).
All costs will increase by 17.6 %
within time from date paying expiration to the discharging.
 Tyto částky budou navýšeny o prostý úrok ve výši 17,6 % 
 za období od vypršení lhůty splatnosti do vyplacení,



                   A040522   Pages 51  Page 35 

               VI.
                
STATEMENTS CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
PROHLÁŠENÍ O STAVU ŘÍZENÍ PŘED JINÝMI MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

20. Have you submited the above complaints to any other procedure
of international investigation or settlement?
If so,give full details.
 20. Předložili jste výše uvedenou stížnost jiné 
 mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instituci? 
 Pokud ano uveďte podrobnosti.

I have not submited.    Nepředložil. 


              VII.

LIST OF DOCUMENTS / SEZNAM PŘÍLOH              

21.

1.  Ruling(70)             Usnesení(70) 
2.  Application(62)          Stížnost(62)  
3.  Expansion(65)           Rozšíření(65)          
4.  Amendation(66)           Doplnění(66) 
5.  Application(61)          Stížnost(61)   
6.  Message(75)            Sdělení(75)
7.  Message(63)            Sdělení(63)

Enclose nr. : 
Počet příloh: 

              VIII.

DECLARATION AND SIGNATURE / PROHLÁŠENÍ A PODPIS            


22. I hereby declare that,to the best of my knowledge and belief,
  the information I have given in the present application
  form is correct.
  Prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí a svědomí,
  že všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé.


Place      Date        Signature of the applicant
Místo      Datum       Podpis stěžovatele 


Plzen      27.02.2004
V Plzni     27.02.2004 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
                   A040522   Pages 51  Page 36 

               IX
SYMBOLS USED   
 POUŽITÉ SYMBOLY  

23.

EU  Evropská unie        EU  Europe Union
ES  Evropský soud ve Štrasburku EC  European Court in Strasbourg
ČR  Česká republika       CZ  Czech Republic
ÚS  Ústavní soud v Brně     CC  Constitutional Court in Brno 
NS  Nejvyšší soud v Brně     SC  Supreme Court in Brno
KS  Krajský soud v Plzni     RC  Regional Court in Plzen
OS  Okresní soud v Plzni-město  DC  District Court in Plzen-city
ČAK Česká advokátní komora    CBA CZ Bar/Lawyer Association
ČTÚ Český telekomunikační Úřad  CTB Czech Telecomunication Bureau
Město Plzeň - Plzeň město    Pilsem City - town Pilsen 
právická osoba          as legal law object(person)      
par. paragraf zákona v ČR     art. article of domestic law 
Kč  česká měna          Kc  czech currency
odst.  odstavec         para.  paragraph
Sb.   Sbírka zákonů ČR     Coll.  Collection of domestic laws 
petit - to,čeho se domáhá     petit - it,what is he sue for  
o.s.ř. Občanský soudní řád    c.c.p. Code of Civil Procedure
     z.99/1963 Sb.          law no.99/1963 Coll.
 
Charter         Charter of Fundamental Rights and Freedoms
authority        CZ authority  / státní moc ČR 
authorities       CZ authorities / orgány státní moci ČR
Ruling (usnesení)    type of judicial decision     
Odvolání         Normal appeal/remedy against the DC decision
Date Format       yymmdd  (040227 = 27.02.27) 
Formát datumu      rrmmdd  (040227 = 27.02.27)
sign (podpis)      signature



                   A040522   Pages 51  Page 37 

full power    extra/personal/private justification/legitimity
         for representation 
 plná moc     speciální privátní oprávnění 
          k zastupování 

free choice   liberal selection - principle appreciated
         in all free democratic country
 svobodná volba  princip uznávaný ve svobodných demokratických
          státech s tržní ekonomikou

full judicature  proper examination a decision(s) 
         as to the procedure conditions and 
         as to the merits 
 plná jurisdikce  úplné přezkoumání rozhodnutí 
           co se týče podmínek řízení i 
           co se týče merita 

@         at   mark CHR(38)     
§         article mark CHR(245)  
(6)        index   

Text addressing 
 Adresace v textu
(6):/3/1/2  point  to line 2. of para. 1. of page 3. of source (6)
(6):/3/1/2  ukazuje na řádku 2. odstavce 1. strany 3.  zdroje (6) 
                   A040522   Pages 51  Page 38 

23.1      

person(1a)   legal person   Plzen City (town Plzen)
osoba(1a)    právnická osoba Město Plzeň

Record(2a)   Record  DC from 4.6.1998        
        inserted in file(11)         (Pyt)  
Protokol(2a)  Protokol OS  ze dne 4.6.1998
        založený ve spise(28) 

Record(3a)   Record  DC from 16.11.1998        
        inserted in file(28)       (VM KL PV)  
Protokol(3a)  Protokol OS  ze dne 16.11.1998        
        založený ve spise(28) 

Record(4a)   Record  DC from 17.6.1999        
        inserted in file(28)       (Sl Nem)
Protokol(4a)  Protokol OS  ze dne 17.6.1999        
        založený ve spise(28) 

Ruling(5a)   Decision CC II ÚS 375/03 from the 11.12.2003
Usnesení(5a)  Usnesení ÚS II ÚS 375/03  ze dne 11.12.2003

Ruling(6a)   Decision CC II US 417/03  from 11.11.2003  
Usnesení(6a)  Usnesení ÚS II US 417/03 ze dne 11.11.2003

Proposal(8a)  final proposal Z990820 of applicant
        lodged on 24.08.99 in proceeding(26) 
        inside file(28) 
Návrh(8a)   Závěrečný návrh stěžovatele Z990820 
        podaný dne 24.08.99 v řízení(26) 
        založený ve spise(28) 

Ruling(9)   Decision ÚS II.ÚS 375/03  from 11.12.2003
Usnesení(9)  Usnesení ÚS II.ÚS 375/03 ze dne 11.12.2003

Ruling(8)   Decision SC č.j.21Cdo294/2003-144  from 23.5.2003 
Usnesení(8)  Usnesení NS č.j.21Cdo294/2003-144 ze dne 23.5.2003 

file(11)    file no. č.j.11C19/2001  at DC 
spis(11)    spis č.j.11C19/2001    založený u OS

Proceeding(11a) Proceeding before DC no.23C227/2002
Řízení(11a)   Řízení před    OS čj.23C227/2002



                   A040522   Pages 51  Page 39 


Proceeding(12) Proceeding before RC no.15Co253/2003
Řízení(12)   Řízení před    KS čj.15Co253/2003


Proceeding(13) Proceeding before CC no.II ÚS 417/03
Řízení(13)   Řízení před    ÚS čj.II ÚS 417/03


lawyer(14)   lawyer  JUDr.Z.Holy 
advokát(14)  advokát JUDr.Z.Holý 


Posudek(15)  Pracovní hodnocení stěžovatele 
        primátorem Města Plzně ing.Jiřím Šnebergrem 
        from 14.11.2000 
        založené ve spise(11)  
Reference(15) working reference written 
        by president of Plzen City ing.Jiri Sneberger
        on the day from 14.11.2000
        placed in file(11) 

Letter(16)   Letter DC no 28C/38/98   from 11.2.002
Přípis(16)   Přípis OS č.j.28C/38/98  ze dne 11.2.002

Request(17)  request for lawyer assigning
        from 22.11.2001 lodged DC 23.11.2002 
Žádost(17)   Žádost o ustanovení právního zástupce 
        ze dne 22.11.2001 podaná OS 23.11.2002 

Accusation(18) accusation Z010120 
        for Reference(15) repairing lodged on 16.1.2001
        inserted in file(11)
Žaloba(18)   Žalobní návrh stěžovatele Z010120 
        o změnu Posudku(15)     podaný dne 16.1.2001 
        založen ve spise(11)  

file(19)    file no.19C28/98      placed by DC
spis(19)    spis č.j.19C28/98      založený u OS

Record(20)   record  DC from 30.11.2000
        inserted in file(28) na str.145
Protokol(20)  Protokol OS ze dne 30.11.2000
        založený ve spise(28) na str.145



                   A040522   Pages 51  Page 40 

Record(22)   record DC from 14.06.2001 
        inserted in file(11) page.37
Protokol(22)  Protokol OS ze dne 14.06.2001 
        založený ve spise(11) na str.37

Record(23)   record  CTB from 09.12.1997    
        inserted in file(28)      
Protokol(23)  Protokol ČTÚ ze dne 09.12.1997    
        založený ve spise(28)      

Record(24)   record CTB from 26.11.1997 
        založený ve file(28)      
Protokol(24)  Protokol ČTÚ ze dne 26.11.1997 
        založený ve spise(28)        (neč)

proceeding(25) proceeding obout Reference(15)  
        registrated by DC under no. 11C19/2001
        (executable ended by Ruling(43))
řízení(25)   řízení o změnu Posudku(15) 
        vedené u OS pod č.j.11C19/2001 
        (pravomocně ukončené Usnesením(43)) 

proceeding(26) proceeding about damage 12000.-Kč
        registrated by DC under no. 28C38/98
        (executable ended by Judgement(50))
řízení(26)   řízení o náhradu škody 12000.-Kč  
        vedené u OS pod č.j.28C38/98  
        (pravomocně ukončené Rozsudkem(50))

proceeding(27) administrative proceeding 
        registrated by CTB under no. 16516797-634 I.vyř          
řízení(27)   správní řízení      
        vedené u ČTÚ pod     č.j 16516797-634 I.vyř 

file(28)    file no. 28C38/98      placed by DC
spis(28)    spis č.j.28C38/98      založený u OS

file(30)    file no. 16516797-634 I.vyř placed by CTB
spis(30)    spis č.j.16516797-634 I.vyř založený u ČTÚ  

Lawyer(31)   lawyer JUDr.T. Kocian Jetelova 2 326 00 Plzen
Advokát(31)  advokát JUDr.T. Kocián Jetelová 2 326 00 Plzeň

Lawyer(32)   lawyer JUDr.E. Kabelkova Kamenicka 1 301 12 Plzen
Advokát(32)  advokát JUDr.E. Kabelková Kamenická 1 301 12 Plzeň


                   A040522   Pages 51  Page 41 

Lawyer(33)   lawyer JUDr.Jaroslav Vovsik Mala 6 305 35 Plzen 
        representin second party in case no. 28C38/98
Advokát(33)  advokát JUDr.Jaroslav Vovsík Malá 6 305 35 Plzeň 
        zastupující druhou stranu ve sporu č.j.28C38/98

Lawyer(34)   lawyer Mgr.T. Winter Kopernikova 21 301 22 Plzen
        force represented applicant from 13.01.2004
Advokát(34)  advokát Mgr.T. Winter Koperníkova 21 301 22 Plzeň
        nuceně zastupující stěžovatele ode dne 13.01.2004

Lawyer(35)   lawyer Mgr.Z.Havlikova Pivovarska 25 326 00 Plzen
        voluntary represented aplicant  to day 05.01.2004
Advokát(35)  advokát Mgr.Z.Havlíková Pivovarská 25 326 00 Plzeň
        dobrovolně zastupující stěžovatele do dne 05.01.2004

Call(36)    Call II ÚS 20/02   from 12.1.2004
Výzva(36)   Výzva II ÚS 20/02  ze dne 12.1.2004


Decision(37)  Decision DC no. 28C38/98     from 11.02.2002
        (executable from 19.02.2002)
        placed in file(28) 
Rozhodnutí(37) rozhodnutí OS č.j.28C38/98   ze dne 11.02.2002
        (v právní moci od dne 19.02.2002) 
        založené ve spise(28)

Inspector(37.1)   Inspector CTB Mrs. A.Kleissner
Inspektorka(37.1)  Inspektorka ČTÚ paní A.Kleissnerová


Decision(38)  Decision  CTB No.16516797-634 I.vyř  
        from 11.12.1997
Rozhodnutí(38) Rozhodnutí ČTÚ čj.16516797-634 I.vyř 
        ze dne 11.12.1997


Decision(39)  Decision  CTB No.16516797-634 I.vyř  
        from 28.11.1997
        placed in file(28)      
Rozhodnutí(39) Rozhodnutí ČTÚ čj.16516797-634 I.vyř 
        ze dne 28.11.1997
        (v právní moci od dne 28.11.1997)  (Předb.opatř.) 
        založené ve spise(28)

Message(40)  Message CTB No.16516797-634 I.vyř  
        from 28.11.1997
        placed in file(28) 
Oznámení(40)  Oznámení ČTÚ čj.16516797-634 I.vyř 
        ze dne 28.11.1997
        založené ve spise(28)       (o zaháj.spr.říz.)
                   A040522   Pages 51  Page 42 

Dismissal(40.1) Výpověď  ze dne 23.03.1998
Výpověď(40.1)  Dismisal from day 23.03.1998

Action(40.2)   Action Z980402      (abt dissm)
         from 04.04.98 lodged  06.04.98
Žaloba(40.2)   Žaloba Z980402  (na neplatnost výpovědi)
         ze dne 04.04.98 podaná  06.04.98

Judgement(40.3) Judgement DC 19C28/98-172  from 16.8.2002 
        delivered on 22.09.02
Rozsudek(40.3) Rozsudek OS 19C28/98-172 ze dne 16.8.2002 
        doručen dne 22.09.02

Appeal(40.4)  Appeal  O020926 against Judgement(40.3) (dissm)
        from 26.09.2002 lodged  dne 07.10.2002
Odvolání(40.4) Odvolání O020926 proti Rozsudku(40.3) (výpov)
        ze dne 26.09.2002 podané dne 07.10.2002

Accusation(40.5) Accusation 28C38/98  (obout 12000.-Kc) 
         from 29.01.98 lodged on 04.02.98
Žaloba(40.5)   Žaloba 28C38/98  (o 12000.-Kč) 
         ze dne 29.01.98 podaná dne 04.02.98

Record(40.5.1)  Record 28C38/98-26 from 16.11.1998
         inserted in file(28) 
Protokol(40.5.1) Protokol 28C38/98-26 ze dne 16.11.1998
         založen ve spis(28)   

Judgement(40.6) Judgement OS 28C38/98-109 from 01.11.99 
        inserted in file(28)   (abt 12000.-)
Rozsudek(40.6) Rozsudek OS 28C38/98-109 ze dne 01.11.99 
        založen ve spis(28)    ( o 12000.-) 

Appeal(40.7)  Appeal against Judgement(40.6)
        from 19.01.00  podané dne 31.01.00
Odvolání(40.7) Odvolání proti Rozsudku(40.6) 
        ze dne 19.01.00  podané dne 31.01.00

Ruling(40.8)  Decision RC 11Co144/2000   rej. Apeal(40.7)
        from 02.11.22 
Usnesení(40.8) Usnesení KS 11Co144/2000 zamít. Odvolání(40.7)
        ze dne 02.11.22 

Appeal(41)   Appeal aginst Judgement(48)
        from 19.01.2000 podané dne 21.01.2000
        inserted in file(28) 
Odvolání(41)  Odvolání proti Rozsudku(48)
        ze dne 19.01.2000 podané dne 21.01.2000
        založené ve spise(28)

                   A040522   Pages 51  Page 43 

Ruling(42)   Decision DC no.11C19/2001-98- from 10.06.2002
        inserted in file(11) 
Usnesení(42)  Usnesení OS č.j.11C19/2001-98- ze dne 10.06.2002
        založené ve spise(11)

Ruling(43)   Decision KS 14Co509/2002 from 20.08.2002
        inserted in file(11) 
        (executable from 23.09.2002) (abt.Ref.(15))
Usnesení(43)  Usnesení KS 14Co509/2002 ze dne 20.08.2002
        (v právní moci od dne 23.09.2002) (o Posudek(15))
        založené ve spise(11)

Decision(44)  Decision DC 14Co508/2002 from 20.08.2002
        (executable from 23.09.2002)
        inserted in file(11) 
Usnesení(44)  Usnesení KS 14Co508/2002 ze dne 20.08.2002
        (v právní moci od dne 23.09.2002) (o pokutu 500.-Kč)
        založené ve spise(11)  

Ruling(45)   Decision repairing RC no. 11Co144/2000 
        from 02.11.2000 inserted in file(28) 
Usnesení(45)  Usnesení opravné KS č.j.11Co144/2000 
        ze dne 02.11.2000  založené ve spise(28) 

Ruling(46)   Decision RC no. 11Co144/2000 from 18.08.2000
        inserted in file(28)  (cancel Judgement(40.6))  
Usnesení(46)  Usnesení KS č.j.11Co144/2000 ze dne 18.08.2000
        založené ve spise(28)  (zruš.Rozsudek(40.6))

Appeal(47)   Appeal  Z010114 against Judgement(49)     
        from 14.11.2000 lodged on 16.11.2000
        inserted in file(28)
Odvolání(47)  Odvolání Z010114 proti Rozsudku(49)
        ze dne 14.11.2000 podané dne 16.11.2000
        založené ve spise(28)

Judgement(48) Judgement DC  no.28C38/98-109 from 1.11.1999 
        inserted infile(28)        (abt 12000.-Kč) 
Rozsudek(48)  Rozsudek OS č.j.28C38/98-109  ze dne 1.11.1999 
        založený ve spise(28)       (o  12000.-Kč)

                   A040522   Pages 51  Page 44 

Judgement(49)  Judgement DC no.č.j.28C38/98 -149
        from 30.11.2000 (delivered on 2.1.2001)
        inserted in file(28) 
Rozsudek(49)  Rozsudek OS  č.j.28C38/98 -149 
        ze dne 30.11.2000 (doručeného dne 2.1.2001),
        založený ve spise(28)         

Judgement(50)  Judgement RC č.j.11Co99/2001 from 09.11.2001
        (executable from 2.1.2002)  (abt 12000.-Kc)
        inserted in file(28)  hold  Judgement(49)
Rozsudek(50)  Rozsudek KS č.j.11Co99/2001  ze dne 09.11.2001 
        (v právní moci od dne 2.1.2002)  (o 12000.-Kč)
        založený ve spise(28) povrz. Rozsudek(49)

Judgement(51)  Judgement DC č.j.11C19/2001-82 from 17.1.2002 
        inserted in file(11)    (abt Ref)
Rozsudek(51)  Rozsudek OS č.j.11C19/2001-82  ze dne 17.1.2002 
        založený ve spise(11)   (o pos)

Appeal(52)   Appeal O 020507 against Judgement(51)
        inserted in file(11)
Odvolání(52)  Odvolání O 020507 proti Rozsudku(51)
        založené ve spise(11)

Ruling(53)   Decision DC  no.11C19/2001-88 from 10.06.2002
        inserted in file(11)
Usnesení(53)  Usnesení OS č.j.11C19/2001-88 ze dne 10.06.2002
        založené ve spise(11)       

Appeal(54)   Appeal O 020507 against Ruling(55)
        inserted in file(11)
Odvolání(54)  Odvolání O 020507 proti Usnesení(55) 
        založené ve spise(11)

Ruling(55)   Decision DC no.11C19/2001-43 from
        inserted in file(11)
Usnesení(55)  Usnesení OS č.j.11C19/2001-43  ze dne 
        založené ve spise(11)      (500)

Appeal(56)   Appeal Z020630 against Ruling(53)
        inserted in file(11)
Odvolání(56)  Odvolání Z020630 proti Usnesení(53)
        založené ve spise(11)

Licence(57)   Licence for radio transceiving no. 13811/TI
Povolení(57)  Povolení k provozu radiové sítě č. 13811/TI


                   A040522   Pages 51  Page 45 

Projekt(58)   Project no.RA 612/95 of radio network 
Projekt(58)   Projekt č. RA 612/95 radiové sítě . 

proceeding(59) proceeding about dismissal null and void
        register by DC under no. 19C28/98
řízení(59)   řízení o neplatnost výpovědi  
        vedené u OS pod       č.j.19C28/98         

Application(60) Application U020105 to CC from 05.01.2002
        written by applicant against Judgement(50)
Stížnost(60)  Stížnost U020105 k ÚS    ze dne 05.01.2002 
        napsaná stěžovatelem proti Rozsudku(50)

Application(61) Application(60) to CC owerwritten by lawyer(35)
        from 06.02.2004
        lodged at the hand of lawyer(35)
Stížnost(61)  Stížnost(60) k ÚS přepsaná advokátem(35) 
        dne 09.01.2002   
        podaná prostřednictvím advokáta(35)Application(62) Application U040206 to CC from 06.02.2004
        lodged at the hand of lawyer(34)
Stížnost(62)  Stížnost U040206 k ÚS ze dne 06.02.2004 
        podaná prostřednictvím advokáta(34)

Message(63)   Message U040202 to lawyer(34) from 02.02.2004 
Sdělení(63)   Sdělení U040202 advokátu(34) ze dne 02.02.2004

Full power(64) Full power by applicant to lawyer(34)
Plmá moc(64)  Plná moc udělená stěžovatelem advokátu(34)

Expansion(65)  Expansion U040311 of Application(62)
        lodged at the hand of lawyer(34)
        from 03.03.2004
Rozšíření(65)  Rozšíření U040311 Stížnosti(62) ze dne 11.03.2004
        podané prostřednictvím advokáta(34)   
        dne 03.03.2004 

Amendation(66) Amendation U040411 of Application(62)
        lodged at the hand of lawyer(34)
Doplnění(66)  Doplnění U040411 Stížnosti(62)
        podané prostřednictvím advokáta(34)   

Message(67)  Message U040303 to lawyer(34) from 03.03.2004 
Sdělení(67)  Sdělení U040303 advokátu(34) ze dne 03.03.2004

                   A040522   Pages 51  Page 46 


Full power(68) Full power U040304 given by applicant to lawyer(34)
        on 04.03.2004 
Plná moc(68)  Plná moc U040304 udělená stěžovatelem advokátu(34)
        dne 04.03.2004

Message(69)  Message U040305 to lawyer(34) from 05.03.2004 
Sdělení(69)  Sdělení U040305 advokátu(34) ze dne 05.03.2004

Ruling(70)   Decision II ÚS 20/02 from 25.03.2004 
Usnesení(70)  Usnesení II ÚS 20/02  ze dne 25.03.2004

Message(71) Message U040428 to president of CC from 28.04.2004
Sdělení(71) Sdělení U040428 předsedovi ÚS  ze dne 28.04.2004

Message(72)   Message Z040430 CTB      from 30.04.2004
Sdělení(72)   Sdělení Z040430 ČAK     ze dne 30.04.2004

Application(73) Application to EC A040522 (this application)
Stížnost(73)  Stížnost k ES A040522  No.19953/04  
        (tato stížnost)
proceeding(74) proceeding no. II ÚS 20/02 by CC 
řízení(74)   řízení II ÚS 20/02 u ÚS

Message(75)  message U 040109 to CC and public hearing request 
        from 09.01.2004 sent by post on 09.01.2004 
Sdělení(75)  Sdělení U 040109 k ÚS a žádost o veřejné jednání 
        ze dne 09.01.2004 odeslané poštou dne 09.01.2004 

Request(76)  Request Z 040109 per CBA for a lawyer assigning
        from 09.01.2004 
Žádost(76)   Žádost Z 040109 per ČAK o přidělení advokáta
        ze dne 09.01.2004 


Advokát(77)  advokát Mgr.ing.Jan Lerch 
        Bedřicha Smetany 2  301 35 Plzeň 

Odpověď(78)  Odpověď ČAK č.j. 04-0124/04 na Žádost(76)
        ze dne 13.01.2004

Výzva(79)   Výzva II ÚS 20/02 k odstranění vady 
        ze dne 25.02.2004 doručená dne 16.03.2004 

Výzva(80)   Výzva II ÚS 20/02 k odstranění vady doprovázená 
        dotazem zda žalobce souhlasí s neveřejným jednáním.
        ze dne 12.01.2004 doručená žalobci dne 29.01.2004 

Sdělení(81)  Sdělení žalobce U 040317 k ÚS 
        ze dne 17.03.2004 
        podané vnucenému advokát(34) dne 17.03.2004
        
Sdělení(82)  Sdělení vnuceného advokáta(34) žalobci
        o ukončení právního zastupování
        ze dne 15.04.2004 doručené dne 05.04.2004 


Sdělení(83)  Sdělení žalobce U040428 předsedovi ÚS 
        ze dne 28.04.2004
Sdělení(85)  Sdělení žalobce U040430 k ČAK 
        ze dne 30.04.2004
Žádost(87)   Ťádost žalobce U040502 vnucenému advokátu(34) 
        o zajištění důkazů
        ze dne 02.05.2004 posláno poštou dne 03.05.2004 
Sdělení(88)  odpověď ČAK 449/2004/T/Fg na Sdělení(85) žalobce, 
        odkládající(85) jako neodůvodněnou stížnost,
        ze dne 26.05.2004 doručeno dne 18.06.2004  
                  A040522   Pages 51  Page 47 

                X.

LAWS USED (as worded at the material time) 
 LEGISLATIVA  (ve znění platném v době skutku)
 
24.
24.1
       Constitution of the Czech Republic
         (Ústava České republiky) 

Article 3 (Článek 3)
The Charter of Fundamental Rights and Freedoms is taking part 
in the constitutional order of the Czech Republic.
 Součástí ústavního pořádku České republiky je 
 Listina základních práv a svobod. 

Article 10 (Článek 10) 
The Ratified and promulgated international treaties on human rights
and fundamental freedoms, by which the Czech Republic is bound,
shall be directly applicable and take priority over the law.
 Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a
 základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, 
 jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. 

Article 90 (Článek 90)  
The courts of law are foremost determined 
to provide the justice protection by the way of law. .... 
 Soudy jsou povolány především k tomu, 
 aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. ...


        Listina základních práv a svobod
       Charter of Fundamental Rights and Freedoms

Article 2 (Článek 2)
(2) State power can be used only in cases and 
within the bounds of law and provided way of law . 
 (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích
 stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
(3)Everybody can do what is not by law forbidden and 
nobody may forced doing ,what law not obligate to do.
 (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a 
 nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 



                   A040522   Pages 51  Page 48 


Article 4 (Článek 4)
(1)Duties can be imposed only on the ground of law 
within the bounds of law only together 
with saving basic rights and freedoms 
 (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a
 v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Art.8 (Čl.8)
(1)Personal freedom is guaranted. 
  (1) Osobní svoboda je zaručena.
Art.15 (Čl.15)
(1) Freedom of believe ,conscience and ...  is guaranted 
  (1) Svoboda myšlení, svědomí  a ...  je zaručena. 

Art.36 (Čl.36)
(1)Everybody can sue own rights way of law 
by independent and impartial tribunal ... 
 (1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva 
 u nezávislého a nestranného soudu ... 
(2)Who is claiming that his rights were violated 
by a administrative decision of public authority ,
can appelate court 
to examine rightful of this decision ,
if the law don't determine otherwise.   
 (2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen 
 rozhodnutím 0rgánu veřejné správy, 
 může se obrátit na soud, 
 aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, 
 nestanoví-li zákon jinak. 

 
Art.37 (Čl.37)
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.
 (3) Trial partakers are equal each other before court. 


Art.38 (Čl.38)
(2) Everyone has right to public hearing ,
within a reasonable time and in his presence 
to he could check all carried proofs. ...
 (2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, 
 bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a 
 aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. ...
 
                  A040522   Pages 51  Page 49 
       Convention of Fundamental Rights and Freedoms 
     (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod)

               Article 6 
             Right to fair trial 
          (Právo na spravedlivý proces)

1.In the determination of his civil rights and obligations ...
everyone is entitled to a fair and public hearing 
within a reasonable time 
by an independent and impartial tribunal established by law. 
Judgement shall be pronounced publicly ....
 1. Každý  má právo na  to, aby jeho  záležitost 
 byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 
 projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem,
 který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích 
 nebo .... 
 Rozsudek musí být vyhlášen veřejně,avšak tisk ....

            Article 13 
        Right to an effective remedy
      (Právo na účinné opravné prostředky)
       
Everyone whose rights and freedoms as set forth 
in this Convention are violated 
shall have an effective remedy before a national authority 
notwithstanding that the violation 
has been committed by persons acting in an official capacity.
 Každý,jehož práva a svobody přiznané 
 touto Úmluvou byly porušeny, 
 musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, 
 i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.



                   A040522   Pages 51  Page 50 


         law no. 182/1993 Coll.(about CC) 

              Art.29

The partaker or minor partaker ...
in one case can have only one representant . 
 Účastník nebo vedlejší účastník ... 
 v téže věci může mít jen jednoho zástupce.             Art.30 

(1)Natural and legal persons taking part or minor part 
in process , have to be represented before 
Constitutiomal court by a barrister or commercial lawyer or ...
 (1) Fyzické a právnické osoby jako účastníci 
 nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem 
 musí být zastoupeny advokátem ..... 


             Art.43 

(2) Senát mimo ústní  jednání bez přítomnosti účastníků
usnesením návrh odmítne,
a) jde-li o návrh zjevně neopodstatněný, nebo
 (2) Chamber of CC will reject application by ruling/decision
 in unpublic proceeding without presence of proceeding partakers  
 a) if the application is evidently/wholly unsubstantiated, or 


        law no. 85/1996 Coll. (about advocacy) 
             Art.18 

(1)The lawyer can refuse the law service only if he wasn't ... 
or wasn't assigned by Bar association persuant item(2) determined;... 
 (1) Advokát je oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout,
 pokud nebyl podle zvláštních předpisů ustanoven; 
 nebo Komorou k poskytnutí právních služeb podle odstavce 2 určen; 
(2)If can't somebody reach the law service via this law, 
he can ask the Bar association to assign a lawyer to him.   
 (2) Nemůže-li se někdo poskytnutí právních služeb 
 podle tohoto zákona domoci, je oprávněn požádat Komoru, 
 aby mu advokáta určila.
If there no reason for dismissing contained in Art.19 ,
the lawyer has to provide this law service 
on condition determined in the Bar assignation.
 Nejsou-li dány důvody pro odmítnutí uvedené v § 19, je Komorou
 určený advokát povinen právní služby poskytnout 
 za podmínek v určení stanovených. 



                   A040522   Pages 51  Page 51 


           99/1963 Coll. (c.c.p.)
          (Code of civil procedure)

               § 135

(1) Court is bound with public authority decisions about ,
that criminal offence or minor offence 
or other administrative offence ,
punishable under extra regulations,  had been committed, 
and who has it perpetrated and ...
 (1) Soud je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, 
 že byl spáchán trestný čin, přestupek 
 nebo jiný správní delikt
 postižitelný podle zvláštních předpisů, 
 a kdo je spáchal, jakož i ....
 

24.2
             Rules of EC
          (Soudní jednací řád ES)

(see http://www.echr.coe.int )
 (viz. http://www.echr.coe.int)               

 

              XI.
       
DOKUMENTS TRANSLATION 

25.                (source):/page/item/line


Document 9 10 11 12