Document 8 9 10

Devastační zákony :
xxxxxxxxxxxxxxxxx

          z.13/1997 Sb(silniční zákon)

              § 26

(6) Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona 
  se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice,silnice 
  nebo místní komunikace,kterou nemůže řidič vozidla 
  předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu 
  a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací 
  a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.


          40/1964 Sb.
        (Občanský zákoník)

           § 415

 Každý je povinen počínat si tak, 
 aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, 
 na přírodě a životním prostředí.

             § 420

(1) Každý odpovídá za škodu, 
  kterou způsobil porušením právní povinnosti.114/1992Sb.(dev.zak) 

Document 8 9 10